Pes­si­mis­men rår

FI­NANS: Iføl­ge Øystein Stray Spe­ta­len er ak­sje­mar­ke­det som en py­ra­mi­de som tren­ger mer lik­vi­di­tet. Dess­ver­re er lik­vi­di­te­ten i ferd med å tør­ke inn.

Finansavisen - - SPAREBANK 1 MARKETS-SEMINAR - „„CHRIS­TER TEIGEN chris­[email protected]­nans­avi­sen.no

In­ves­tor Øystein Stray Spe­ta­len var blant gjeste­fore­drags­hol­der­ne på Spa­rebank 1 Mar­kets’ år­li­ge kunde­se­mi­nar på Sa­ga Kino i Oslo. Etter at meg­ler­hu­sets stjerne­trio Pe­ter Her­man­rud, Ha­rald Mag­nus An­dre­as­sen og Pål Ring­holm (kort opp­sum­mert) had­de sagt at fes­ten er over, men at det kan­skje er litt kake igjen, var det Spe­ta­len som vir­ke­lig fikk pes­si­mis­men til å fyl­le kino­sa­len.

I det han en­tret sce­nen had­de de in­vi­ter­te gjes­te­ne fått med seg at Oslo Børs smalt ned ved åpning etter at de ame­ri­kans­ke bør­se­ne snud­de kraf­tig ned kvel­den før.

Den førs­te sli­den i pre­sen­ta­sjo­nen til Spe­ta­len var en graf (se bil­de) som vis­te ver­di­en av alle ak­sje­ne på New York-bør­sen som an­del av USAs BNP.

– Ak­sje­mar­ke­de­ne er en py­ra­mi­de. Det må hele ti­den pen­ger inn i py­ra­mi­den for å ska­pe enda høy­ere ak­sje­kur­ser. Der­for tror jeg den gra­fen her (se graf) er en av de vik­tigs­te gra­fe­ne som fin­nes. Her ser dere ver­di­en av alle ak­sje­ne på New York-bør­sen i for­hold til det amerikansk BNP. Vi be­fin­ner oss nå oppe på sam­me ni­vå­er som i år 2000, alt­så har vi eks­tremt høye ver­di­er i ak­sje­mar­ke­det i for­hold til BNP. Det be­tyr at det blir vans­ke­lig å få ak­sje­mar­ke­det vi­de­re opp for­di det fin­nes ikke mer pen­ger, sa han.

Mo­ment og lik­vi­di­tet

At ak­sje­mar­ke­det, el­ler et sel­skap, pri­ses til en lav el­ler høy pris over inn­tje­ning (P/E), er ikke in­ves­to­ren så opp­tatt av. God inn­tje­nings­vekst og lave ren­ter har ført til sva­ert høye P/E-ni­vå­er på ver­dens bør­ser. Dog har ni­vå­et kom­met noe ned det se­nes­te året for­di inn­tje­nin­gen har ste­get mer enn ak­sje­mar­ke­de­ne. Men det­te bryr alt­så ikke Spe­ta­len seg så mye om:

– Jeg er lite opp­tatt av pri­sin­gen av ak­sjer. Hvis du har lyst til å gå kon­kurs i ak­sje­mar­ke­det, så er det ba­re å løpe og kjø­pe ak­sjer ba­sert på P/E. Ak­sjer går på mo­ment og lik­vi­di­tet. Der­for er det vel­dig vans­ke­lig å sty­re hvor­dan man skal tje­ne pen­ger på det.

Hva an­går lik­vi­di­te­ten i ak­sje­mar­ke­det, el­ler fi­nans­mar­ke­de­ne ge­ne­relt, pek­te in­ves­to­ren på at de sto­re sen­tral­ban­ke­ne har gått fra en lang pe­rio­de med penge­po­li­tis­ke let­tel­ser til inn­stram­nin­ger.

– Vi ser at ECB, Fed og Ki­na drar lik­vi­di­te­ten ned, sa han.

Lik­vi­di­tet og bo­lig­pri­ser

Et skrekk­ek­sem­pel her hjem­me på en mu­lig end­ring i lik­vi­di­tet, kom da han pre­sen­ter­te sli­den «lik­vi­di­tets­ut­vik­lin­gen for en norsk gjen­nom­snitts­fa­mi­lie 2013-2018» med to ta­bel­ler. I den ene ta­bel­len ble det tatt med verdi­øk­ning på fa­mi­li­ens bo­lig og der­av fa­mi­li­ens økte låne­ram­me. Mens år­lig lik­vi­di­tet til «fest og moro» var på rundt 60.000 kro­ner for fa­mi­li­en uten verdi­stig­ning på bo­lig, økte lik­vi­di­te­ten til rundt 160.000 kro­ner i året hvis man reg­net med end­rin­gen i bo­lig­ver­di­en.

– Det­te vi­ser at bo­lig­pri­se­ne er eks­tremt vik­ti­ge for øko­no­mi­en. Det er den størs­te lik­vi­di­tets­til­før­se­len for en van­lig fa­mi­lie og for øko­no­mi­en. Be­gyn­ner det­te å gå i re­vers blir det inn­tør­king av lik­vi­di­tet, sa han.

Ne­ga­tiv til Equi­nor

Pes­si­mis­tisk vir­ket han også hva an­går Oslo Børs’ de­si­dert størs­te sel­skap; Equi­nor. In­ves­to­ren kal­te sel­ska­pet deri­mot kon­se­kvent for «Stat­oil», både skrift­lig og munt­lig. Spe­ta­len for­klar­te ikke hvor­for selv, men med det lot han det skin­ne gjen­nom hva han me­ner om navne­byt­tet – som alt­så var på plass for et halvt år siden. In­ves­to­ren gjor­de en regne­styk­ke der han trakk gjel­den fra børs­ver­di­en og sam­men­lig­net det med kon­tant­strøm­men sis­te ti år på en olje­pris på 80 dol­lar.

– Gjør man det ser man at ak­sjen i dag hand­les på en yield (di­rekte­av­kast­ning red. anm.) på un­der 2 pro­sent. Jeg så Pa­re­to snak­ket om kurs­mål på 300 kro­ner i går. Men det er sik­kert en P/E-ba­sert ana­ly­se, sa han til lat­ter fra sa­len.

Pa­re­to-ana­ly­ti­ker Tom Erik Kris­ti­an­sen vil gjer­ne sva­re på kri­tik­ken slik:

«Equi­nor har ikke en im­po­ne­ren­de his­to­rikk, men etter fire år med kost­nads­kutt og pro­duk­sjons­start på Sverd­rup nes­te år me­ner vi frem­ti­den ser bed­re ut. På da­gens olje­pris frem­står ak­sjen al­li­ke­vel høyt priset re­la­tivt til kon­tant­strøm­men som frem­he­vet i vår ana­ly­se tid­li­ge­re den­ne uken. Vi tror OPEC kut­ter pro­duk­sjo­nen og at det­te vil bed­re ut­sik­te­ne i olje­mar­ke­det frem­over, som vil va­ere po­si­tivt for Equi­nor».

Lat­ter fra sa­len var man­ge gan­ger i lø­pet av de rundt 15 mi­nut­te­ne Spe­ta­len snak­ket. Spe­si­elt inn­led­nings­vis, da sam­me sel­skap ble nevnt:

– Jeg gikk ut fra NTH (NTNU i dag) som olje­in­ge­ni­ør i 1986. Hel­dig­vis falt olje­pri­sen fra 30 til 10 dol­lar sånn at jeg slapp å ende opp i Stat­oil. Det er det bes­te som har skjedd i min kar­rie­re, sa han.

Equi­nor-kur­sen ble tirs­dag etter­mid­dag hand­let til rundt 202 kro­ner, og for­ven­tet di­rekte­av­kast­ning nes­te tolv må­ne­der er 3,9 pro­sent.

Vi har eks­tremt høye ver­di­er i ak­sje­mar­ke­det i for­hold til BNP

ØySTEIN STRay SpE­Ta­LEN

FoTo: CHrIS­Ter TeIGeN FoTo: IváN Kver­Me

BE­aR: Øystein Stray Spe­ta­len var blant gjeste­fore­drags­hol­der­ne på Spa­rebank 1 Mar­kets’; år­li­ge se­mi­nar på Sa­ga Kino ons­dag. I bak­grun­nen (f.v.): Pe­ter Her­man­rud og Hans Th­ra­ne Ni­el­sen.

pÅ Topp: Gra­fen vi­ser mar­keds­ver­di­en av sel­ska­pe­ne på New York Stock exchan­ge som an­del av BNP. An­de­len er høy i et his­to­risk per­spek­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.