Guide-app til 85 mill.

REISELIV: Lars Chr. Sek­ne har brukt to år og 10 mil­lio­ner kro­ner på en app der man kan booke guid­er over hele ver­den. – Mar­ke­det er på 135 mil­li­ar­der dol­lar, sier Sek­ne.

Finansavisen - - LIVE INTERNATIONAL-EMISJON - „„STEINAR GRINI [email protected]­nans­avi­sen.no

– Jeg satt på Copa­ca­bana Palace i Rio i 2016 der jeg kjen­ner en per­son som job­ber som head con­sier­ge. Hun for­tal­te at hun had­de pro­ble­mer med å booke guid­er og at det bur­de fin­nes en platt­form som kan hjel­pe meg med det, sier grün­der Lars Chr. Sek­ne i Li­ve In­ter­na­tio­nal.

To år med in­tens job­bing har re­sul­tert i ap­pen Li­ve Pri­va­te Gui­ded Tours som nett­opp er lan­sert i App sto­re og Goog­le play. Ny­lig hen­tet sel­ska­pet inn 5,5 mil­lio­ner fra in­ves­to­rer til en pri­sing på 80 mil­lio­ner kro­ner før pen­ger. To­talt er det in­ves­tert 15 mil­lio­ner kro­ner i sel­ska­pet som har Fol­ke Her­man­sen og Kol­berg som de mest kjen­te fi­nan­si­el­le in­ves­to­re­ne.

70.000 guid­er

Sel­ska­pet har fått av­ta­le med den euro­pe­is­ke guide­or­ga­ni­sa­sjo­nen FEG med 60.000 guid­er i 25 land. Fore­lø­pig er Kø­ben­havn, Lon­don, Oslo, Stock­holm, Mad­rid, Gre­na­da, Por­to og Lis­boa sat­sings­byer, men utrul­ling­s­pla­nen er kjempe­lang.

Al­pe­ne, At­hen, New York, Paris, Mün­chen, Ro­ma, Ve­ne­zia, Ams­ter­dam og Ber­lin står på lan­se­rings­pla­nen for vin­te­ren og vår­en.

– Kon­sep­tet går ut på at når du er ute og rei­se, og har lyst til å gjø­re noe med fa­mi­lie el­ler ven­ner, så går du inn på vår platt­form, vel­ger ste­det du er og book­er den ak­ti­vi­te­ten du øns­ker. Alt er helt søm­løst, sier Sek­ne og leg­ger til:

– Og vi har kun li­sen­sier­te og ak­kre­di­ter­te guid­er i vår løs­ning.

– 135 mil­li­ar­der

– Emi­sjons­pen­ge­ne skal i ho­ved­sak bru­kes til mar­keds­fø­ring av tje­nes­te­ne i dis­se mar­ke­de­ne, sier Sek­ne.

I dag book­es guid­er gjen­nom tu­rist­by­rå­er som tar 40–50 pro­sent av ho­no­ra­ret selv. Sek­nes Li­ve In­ter­na­tio­nal tar 20 pro­sent slik at guid­en sit­ter igjen med 80 pro­sent.

– Jeg be­gyn­te å job­be un­der ra­da­ren, gjor­de rese­arch med 250 dybde­in­ter­vju­er over hele ver­den der vi kon­klu­der­te med at det ikke fan­tes noen slik løs­ning i mar­ke­det, hvor­på vi sat­te opp sel­ska­pet.

– Hva er po­ten­sia­let?

– Mar­ke­det er på 132 mil­li­ar­der dol­lar.

– Nord­menn er mer van­te med kurs enn guid­er. Men i ut­lan­det er guid­ing vel­dig van­lig. Man­ge ste­der gjør man in­gen­ting uten en guide, sier Sek­ne. Både book­ing og be­ta­ling skjer di­rek­te i Li­ves app. Pla­nen er at det nes­te år skal ren­ne inn 190 guide­book­in­ger om da­gen, til­sva­ren­de 6.000 i må­ne­den til en sam­let ver­di av 1,6 mil­lio­ner dol­lar i må­ne­den.

Grün­de­ren er ikke mer be­skje­den enn å vars­le over­skudd al­le­re­de førs­te drifts­år. 2019-bud­sjet­tet sti­pu­le­rer book­ing­om­set­ning på 170 mil­lio­ner kro­ner, hvor­av Li­ves an­del skal ut­gjø­re 24,3 mil­lio­ner. Det skal va­ere nok til å gi et over­skudd på 8 mil­lio­ner kro­ner, hvis alt går slik grün­de­ren hå­per. Sek­ne selv er øko­nomi­ut­dan­net fra BI med bak­grunn som kraft­tra­der samt noe in­ves­te­rings­virk­som­het. Han sit­ter med 15 pro­sent av ak­sje­ne i sel­ska­pet.

Foto: StEinar Grini

BOOK­ER GUIDENE: li­ve in­ter­na­tio­nal skal hånd­te­re 1.000 guide­book­in­ger i må­ne­den nes­te år. Fra venst­re ama­lie Hel­land, re­gi­ne Mar­kus­sen, leo Brun­voll, Joa­chim tand­berg, lars Chris­ti­an Sek­ne og ni­co­lai Holthe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.