Pris­vekst for opp­dretts­laks

Finansavisen - - REFINANSIERINGEN I SOLSTAD OFFSHORE - Tdn di­rekT

Gjen­nom­snitt­lig eks­port­pris var 55,76 kro­ner pr. kilo fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks i uke 48, opp 3,6 pro­sent fra fore­gå­en­de uke, opp­ly­ser Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Norsk eksport av fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks var i pe­rio­den 19.860 tonn, opp 0,8 pro­sent fra fore­gå­en­de uke.

Eks­por­ten av fryst laks var 401 tonn, ned 7,8 pro­sent, til en pris på 61,08 kro­ner pr. kilo, som ut­gjør en nedgang på 2,2 pro­sent.

Pri­sen opp­dret­te­re får be­talt, er van­lig­vis rundt 1,50 kro­ner la­ve­re pr. kilo enn SSB­pri­sen, iføl­ge Ma­ri­ne Harve­sts «Sal­mon Far­ming In­dustry Hand­book 2018».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.