Ama­zon-to­get kom­mer

Opp­kjøps­topp Bjar­ne Lie i Ver­da­ne Ca­pi­tal ad­va­rer norsk vare­han­del un­der in­ter­na­sjo­nal opp­kjøps­kon­fe­ran­se.

Finansavisen - - PE-KONFERANSE I OSLO - „„OLAV GRAM DEGNES [email protected]­nans­avi­sen.no

– Ama­zons pri­ma­er­lo­ja­li­tet er å mak­si­me­re av­kast­ning på egen kunde­por­te­føl­je og til sine ak­sjo­na­erer, sier topp­sjef Bjar­ne Lie i opp­kjøps­fon­det Ver­da­ne Ca­pi­tal.

Topp­sje­fen ei­er i dag sel­ska­per for rundt 15 mil­li­ar­der kro­ner, og har fle­re sel­ska­per un­der pa­ra­ply­en som vil mer­ke at Ama­zon kom­mer.

Dis­se sel­ska­pe­ne har forberedt seg, så langt det lar seg gjø­re, men Lie an­be­fa­ler også and­re i bran­sjen å ten­ke over hvor­dan de skal hånd­te­re den ame­ri­kans­ke gi­gan­tens inn­tog i Nor­ge.

– Spørs­må­let er ikke om de kom­mer, men når, sier han.

Amerikansk gi­gant

Ama­zon har i dag en mar­keds­an­del på 51 pro­sent av all in­ter­nett­han­del i USA. For å for­stå hvor sto­re de fak­tisk er, så er mar­keds­ver­di­en av sel­ska­pet på 863 mil­li­ar­der dol­lar. Sam­men­lig­ner man det­te tal­let med mar­keds­ver­di­en av sel­ska­pe­ne på Oslo Børs, som to­talt er på 251 mil­li­ar­der dol­lar, for­står man di­men­sjo­nen. Sel­ska­pet bru­ker 23 mil­li­ar­der dol­lar på forsk­ning og ut­vik­ling i året, et tall man for­står er enormt, når nors­ke sel­ska­per to­talt bru­ker 64 mil­li­ar­der dol­lar på det­te.

Lie er klar på at ak­tø­rer må va­ere eks­tremt for­sik­tig mot å leg­ge sine va­rer på platt­for­men, da sel­ska­pet har his­to­rie med å «spi­se sel­ska­per». Han vi­ser til at Ama­zon inn­hen­ter eks­tre­me meng­der med data, som de bru­ker til sin for­del for å tje­ne mer pen­ger.

– Da­ta­ene de sam­ler på pro­dukt­salg for tredje­par­ter g jen­nom mar­keds­plas­sen kan de bru­ke til to ting: En­ten øke de kom­mi­sjo­nen, el­ler ut­vik­le og sel­ge egne merke­va­rer til­sva­ren­de ditt, hev­der Lie.

For å gjø­re det for­ståe­lig, bru­ker sje­fen i Ver­da­ne, et sel­skap som sel­ger slips som eks­pem­pel. Sel­ska­pet kal­ler han Slips­bu­tik­ken.

– Sel­ger du Slips­bu­tik­kens slips på platt­for­men, og Ama­zon ser at du har sto­re mar­gi­ner, kan de øke kom­mi­sjo­nen så mye at det til slutt er Ama­zon som har de størs­te mar­gi­ne­ne på slip­set. Du som pro­du­sent, som har tatt ri­si­ko på slip­set, tje­ner mar­gi­nalt. Om noe i det hele tatt.

– Det de også kan gjø­re, er å pro­du­se­re egne slips, som de får til å kom­me opp på skjer­men len­ge før Slips­bu­tik­ken duk­ker opp.

– Om ikke du har klart å byg­ge en sterk egen merke­vare som kun­de­ne er lo­ja­le mot, blir til syv­en­de og sist for­ret­nings­idèen til Slips­bu­tik­ken ulønn­som og sel­ska­pet må leg­ge ned. Ama­zon deri­mot har fått et nytt pro­dukt som de har full kon­troll på.

Elek­tro­nikk vil sli­te

En an­nen ting Lie er redd for ved å leg­ge va­re­ne sine på nett­si­den, er et sce­na­rie hvor kun­de­ne bru­ker Ama­zon til å sjek­ke pri­ser på nett, går i en for­ret­ning for å prø­ve va­ren, og går til­ba­ke til Ama­zon for å kjø­pe va­ren. Grun­nen er at va­rer i en bu­tikk ofte er dy­re­re enn på nett, og det vil frem­over va­ere dø­den for en bu­tikk å ha for­skjel­li­ge pri­ser på nett og i bu­tikk.

Lie tror fle­re bran­sjer vil møte ut­ford­rin­ger med Ama­zon, og pe­ker spe­si­elt mot elek­tro­nikk-bran­sjen. Dis­se sel­ger pro­duk­ter man stort sett ikke

pro­du­se­rer selv og skal kun leve av mar­gi­ner.

– To av tre som dri­ver fy­sis­ke elek­tro­nikk­bu­tik­ker vil va­ere borte før 2025, sier Lie, og på­pe­ker at man kan over­le­ve ved å fok­se­re på egne nett­bu­tik­ker med kon­kur­ranse­dy­ki­ge pri­ser.

Ven­ter i spen­ning

Elek­tro­im­por­tø­ren, som har opp­kjøps­fon­det Her­cu­les som ho­ved­ak­sjo­na­er, har de sis­te åre­ne opp­levd en god vekst med to­talt 18 bu­tik­ker. Adm. di­rek­tør Andreas Niss me­ner det vil va­ere in­ter­es­sant å føl­ge Ama­zons inn­tog,

spe­si­elt der­som de gjør noen stra­te­gis­ke opp­kjøp i en­kel­te bran­sjer.

– Vi re­gist­re­rer jo hva de gjor­de med Whole­foods i USA og hvil­ke kon­se­kven­ser det fikk for dag­lig­vare­han­de­len, sier Niss, som ble hen­tet fra sjefs­sto­len i El­kjøp Nor­ge.

Han sier de ikke har iverk­satt noen kon­kre­te til­tak, men at de fo­ku­se­rer på kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser og det å va­ere første­val­get for sine kun­der.

– Vi er vel ikke i elek­tro­nikk­bran­sjen hel­ler, da vi kun har fem pro­sent av sort­i­men­tet til ek­sem­pel­vis El­kjøp, min­ner Niss på.

Sel­ska­pet sat­ser nå på å gjø­re vare­hu­se­ne sine mer le­ven­de og spen­nen­de for kun­de­ne sine, samt å ha kunn­skaps­rike med­ar­bei­de­re som yter en god service. Han vi­ser til Re­ma-re­kla­men med smart­hus, og er klar på at man ikke får hjelp til å sy sam­men løs­nin­ger av smart­hus på Ama­zon, og at det i frem­ti­den også vil va­ere et marked for fy­sis­ke bu­tik­ker der­som man vil for ek­sem­pel vil ha et smart­hus som på re­kla­men.

– Kon­se­kven­sen av Ama­zon vil gjø­re at de­talj­han­de­len vil tvin­ges til om­stil­ling på krea­ti­vi­tet, kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet og over­le­gen kunde­be­hand­ling ras­ke­re enn til nå, sier Niss.

Ber sel­ska­per va­ere for­sik­tig med å b

FOTO: OLAV GRAm DEGnEs

UROLiG: Topp­sjef Bjar­ne Lie i Ver­da­ne ber be­drif­ter va­ere nøy­som­me med å kas­te seg på Ama­zon-bøl­gen.

FOTO: TED s. WARREn

BLANT VER­DENS Ri­KES­TE: Grün­der Jeff Bezos i Ama­zon var den førs­te til å ha en for­mue på over 100 mil­li­ar­der dol­lar i mars 2018.

Foto: Iván Kver­me

FrYK­Ter IKKe aMa­ZOn: topp­sjef andreas niss i elek­tro­im­por­tø­ren gjør til­tak for å va­ere kon­kur­ranse­dyk­tig og for­bed­rer kon­sep­te­ne i egne bu­tik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.