Langt brat­te­re bo­lig­pris­fall enn ven­tet

BO­LIG: – Høyt vo­lum gjør at sel­ge­re ak­sep­te­rer la­ve­re pris når bo­li­gen har lig­get len­ge, sier Chris­ti­an V. Drey­er i Ei­en­dom Nor­ge.

Finansavisen - - BOLIGPRISTALL NOVEMBER - „„NI­NA SKALLEBERG Ni­[email protected]­nans­avi­sen.no

Ons­dag la Ei­en­dom Nor­ge frem pris­sta­ti­stik­ken for no­vem­ber som vi­ser at bo­lig­pri­se­ne i Nor­ge falt 1,5 pro­sent i no­vem­ber. Jus­tert for se­song­va­ria­sjo­ner falt bo­lig­pri­se­ne 0,5 pro­sent. Bo­lig­pris­fal­let i no­vem­ber i år er langt brat­te­re enn tid­li­ge­re år. Nor­malt fal­ler bo­lig­pri­se­ne svakt i no­vem­ber. Snit­tet av bo­lig­pris­ut­vik­lin­gen i no­vem­ber de se­nes­te fem åre­ne vi­ser et pris­fall på 0,4 pro­sent.

I Oslo ble fa­si­ten for no­vem­ber et pris­fall på 0,7 pro­sent. Bo­lig­pri­se­ne i Oslo ut­vik­let seg best av de sto­re by­ene, men står li­ke­vel i sterk kon­trast til den sva­ke pris­opp­gan­gen på 0,1 pro­sent må­ne­den før.

– Det er en svak pris­ut­vik­ling i mar­ke­det for solg­te bo­li­ger. Det er solgt re­kord­man­ge bo­li­ger, men sam­ti­dig vokser vo­lu­met av uso­lg­te bo­li­ger, og lig­ger på et høy­ere nivå enn tid­li­ge­re. Vo­lu­met av uso­lg­te bo­li­ger gjør at man­ge må ak­sep­te­re en la­ve­re pris for å få solgt, sier adm. di­rek­tør Chris­ti­an V. Drey­er i Ei­en­dom Nor­ge.

– Hvor­for vel­ger så man­ge å leg­ge bo­li­gen ut for salg når man vet det se­song­mes­sig er la­ve­re pri­ser i må­ne­de­ne før jul?

– Jeg tror den sto­re til­buds­si­den med bo­li­ger til salgs hen­ger sam­men med alle fer­dig­stil­lel­ser av nye bo­li­ger. Det na­er­mer seg over­ta­kel­se av man­ge nye bo­li­ger sam­ti­dig, og alle som har kjøpt ny bo­lig skal sel­ge like før over­ta­kel­se. Sam­ti­dig er det kjøpt re­kord­man­ge brukt­bo­li­ger i høst, og alle de skal sel­ges før over­ta­kel­se. Det er ge­ne­relt høy ak­ti­vi­tet og enormt man­ge bo­lig­salg om da­gen. Mar­ke­det fun­ge­rer godt, sier Drey­er.

I no­vem­ber ble det solgt 7.236 bo­li­ger i Nor­ge. Det er en øk­ning på 1,6 pro­sent fle­re solg­te bo­li­ger enn i no­vem­ber i fjor.

– Så langt i år er det solgt 5,0 pro­sent fle­re bo­li­ger enn på sam­me tid i fjor, og det lig­ger an til å bli et re­kord­år når det gjel­der antall bo­lig­salg, sier Drey­er.

Selv om meng­den uso­lg­te bo­li­ger er høy­ere enn van­lig, har det brem­set opp i strøm­men av bo­li­ger til salgs for i år. I no­vem­ber ble det lagt ut 6.934 bo­li­ger for salg i Nor­ge, noe som er 1,7 pro­sent fle­re enn i sam­me må­ned i fjor.

– Til­buds­si­den av bruk­te bo­li­ger til salgs be­gyn­te å fla­te ut på vei inn i no­vem­ber som er nor­malt for se­son­gen. Ni­vå­et på antall bo­li­ger til salgs er imid­ler­tid på et høy­ere nivå ved ut­gan­gen av no­vem­ber enn hva det har va­ert de sis­te ti åre­ne, sier Drey­er.

Sva­ke­re ja­nuar­ef­fekt

Det høye vo­lu­met av uso­lg­te bo­li­ger gjør at Drey­er ven­ter fort­satt fall i bo­lig­pri­se­ne i de­sem­ber, som er nor­malt for må­ne­den. Ak­ti­vi­te­ten er også langt la­ve­re i de­sem­ber når den vel­kjen­te jule­d­va­len trer inn i bo­lig­mar­ke­det.

– Vi har sett i no­vem­ber at man­ge må ha sen­ket pris­for­vent­nin­ge­ne for å få solgt i tide. Med et så høyt vo­lum av bo­li­ger til salgs, har man­ge ikke fått solgt på førs­te og and­re vis­ning, og har der­med fått dår­lig tid. De har solgt til la­ve­re pris, som vi ser i bo­lig­pris­fa­si­ten.

I de­sem­ber vet alle at det blir still­stand i mar­ke­det. Da er det kun de som ab­so­lutt må sel­ge og ikke kan ven­te på ja­nuar­ef­fek­ten som lig­ger ute. Det gir lite håp om at la­ge­ret av uso­lg­te bo­li­ger skal min­ke slik at den vel­kjen­te ja­nuar­ef­fek­ten med sterk pris­opp­gang skal slå til.

– Jeg tror ja­nuar­ef­fek­ten blir mer mo­de­rat enn tid­li­ge­re. Det leg­ges ut man­ge bo­li­ger til salgs hver ja­nu­ar. Sam­ti­dig har vi et stort vo­lum uso­lg­te bo­li­ger. I til­legg skal man­ge ny­bygg fer­dig­stil­les i 2019. Det blir for sterk kon­kur­ran­se i mar­ke­det til at ja­nuar­ef­fek­ten slik vi kjen­ner den slår inn, sier Drey­er.

Drey­er tror 2019 blir et flatt år for bo­lig­pri­se­ne. Adm. di­rek­tør Ter­je Bu­raas i DNB Ei­en­dom tror ja­nuar­ef­fek­ten blir merk­bar for de som leg­ger ut bo­li­gen sin til salgs over nytt­år.

- Jeg tror vi får en ja­nuar­ef­fekt, i hvert fall for de gode ob­jek­te­ne, til tross for høyt vo­lum av bo­li­ger til salgs, sier Bu­raas.

Oslo best i 2019

Både Drey­er og Bu­raas tror 2019 blir et flatt år for bo­lig­pri­sen på lands­ba­sis. I Oslo deri­mot, er det mer håp om å se sti­gen­de bo­lig­pri­ser i året som kom­mer.

– Det er man­ge som øns­ker å flyt­te inn til Oslo. Folk har ge­ne­relt sterk kjøpe­kraft, høy­ere lønn og tro på egen øko­no­mi. Når det kom­mer gode ob­jek­ter til salgs, så er de vil­li­ge til å be­ta­le det det kos­ter for å kjø­pe seg opp­over i mar­ke­det, sier Bu­raas.

Drey­er trek­ker frem at det er re­gu­lert alt­for få bygge­til­la­tel­ser i Oslo.

– For Oslo tror jeg det blir en flat til mo­de­rat pris­ut­vik­ling frem­over. Kan­skje får vi en svak pris­ut­vik­ling mot slut­ten av 2019. Oslo vil nok kom­me best ut av stor­by­ene for­di kom­mu­nen re­gu­le­rer alt­for få tomte­are­al for byg­ging av nye bo­li­ger. I 2018 har Oslo kom­mu­ne kun re­gu­lert for 700 bo­li­ger i Oslo. Det vil gi et sterkt un­der­skudd frem­over når til­flyt­tin­gen til Oslo til­si­er at det må re­gu­le­res for fle­re tu­sen bo­li­ger år­lig. Man­ge­len på bo­lig­byg­ging i Oslo nå frem­over tror jeg vil gi en sterk pris­vekst fra 2020 til 2021 når la­ge­ret av bo­li­ger til salgs er tømt og det ikke er byg­get nye bo­li­ger, sier Drey­er.

FOTO: NTB SCANpix FOTO: DNB Ei­EN­DOm

tRO pÅ JA­NUAR­EF­FEKt: Adm. di­rek­tør Ter­je Bu­raas i DNB Ei­en­dom

pRIS­FALL: Adm. di­rek­tør Chris­ti­an V. Drey­er i Ei­en­dom Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.