Spår som van­lig ster­ke­re kro­ne

MAK­RO: I år som i fjor som åre­ne før det igjen: DNB spår ster­ke­re kro­ne. – Det har tatt tid å er­kjen­ne at det lang­sik­ti­ge ni­vå­et er blitt sva­ke­re, sier Mag­ne Øst­nor.

Finansavisen - - DNB-PROGNOSER - „„JONE FRAFJORD [email protected]­nans­avi­sen.no

– Det er fris­ten­de å si at så står vi igjen i de­sem­ber med en kro­ne som er svak, sier Mag­ne Øst­nor, va­luta­og rente­stra­teg i DNB Mar­kets.

Hans nye mot­to er «Kill your dar­lings».

– Jeg mø­ter så­gar de som har for­vent­ning om at euro/nors­ke skal hand­le på 8 og at dol­lar/nors­ke skal hand­le på 6, sier han.

Det­te var ni­vå­er som kro­nen ble hand­let på for fle­re år siden.

I slut­ten av 2016 spåd­de DNB Mar­kets en kro­ne på 8,80 mot euro i slut­ten av 2017. Pro­gno­sen skil­te seg ikke så mye fra man­ge and­res, men fa­si­ten vis­te kur­ser mel­lom 9,80 og 10 kro­ner.

I slut­ten av 2017 spåd­de ban­kens pro­gnose­ma­ke­re så en kurs på 9,30 i slut­ten av fjor­året. Fa­si­ten p.t. vi­ser rundt 9,70 kro­ner. Nå spår ban­ken igjen at kro­nen skal styr­ke seg til 9,30 i slut­ten av 2019.

– Dét er fort­satt en utro­lig svak kro­ne, sier Øst­nor.

Mot dol­lar spår DNB Mar­kets en styr­king til 7,95 om 12 må­ne­der, fra 8,50 nå.

– Sva­ke­re dol­lar vil bi­dra til at vi kom­mer un­der 8 igjen: Un­der 8,

ikke un­der 6, sier Øst­nor.

End­re­de for­vent­nin­ger

– For­vent­nin­ge­ne til hvor vi

skal va­ere på lang sikt har for­and­ret seg gans­ke kraf­tig i lø­pet av de sis­te fire åre­ne, sier Øst­nor om krone­kur­sen.

– Hva er vik­tigs­te kil­de til pro­gnose­bom på va­lu­ta de sis­te par åre­ne, feil vur­de­ring av sam­men­hen­gen mel­lom stør­rel­ser, el­ler bom på olje­pris, rente­dif­fe­ran­se el­ler an­net?

– For oss har det tatt tid å er­kjen­ne at det lang­sik­ti­ge ni­vå­et er blitt sva­ke­re, sier Øst­nor.

Olje­pris­fal­let i høst lå ikke in­ne i DNBs pro­gno­ser, og slo ut i sva­ke­re kro­ne. Men høy­ere olje­pris i fjor høst slo ikke ut i ster­ke­re kro­ne.

– Det er en blan­ding her av å bom­me på ef­fek­te­ne av de van­li­ge dri­ver­ne av kro­nen, og det å bom­me på ut­vik­lin­gen i dis­se dri­ver­ne, sier se­nior­øko­nom Kyr­re Aam­dal i DNB Mar­kets.

– I en pe­rio­de had­de vi en sterk opp­gang i olje­pri­sen som nes­ten ikke ga seg ut­slag i krone­kur­sen. Det vir­ket som om olje­pris­dri­ve­ren na­er­mest var satt ut av spill. Nå har den va­ert vel­dig på igjen. Dis­se te­ma­ene, el­ler dri­ver­ne, vir­ker ikke likt hele ti­den. Det å time og for­stå når dis­se dri­ver­ne er virk­nings­ful­le og når de ikke er det, er ikke så lett, me­ner Aam­dal.

Spår høy­ere olje­pris igjen

Nor­ge og and­re land, med USA som unn­tak, har hatt skuf­fen­de nøk­kel­tall i høst.

– Sånn sett har ut­vik­lin­gen i Nor­ge va­ert pa­ral­lell med ut­vik­lin­gen i Euro­pa, i Ki­na og i Sve­ri­ge, sier Øst­nor.

DNB Mar­kets ven­ter bed­ring i både Nor­ge og res­ten av ver­den frem­over.

Sam­ti­dig tror ikke DNB Mar­kets at fal­let i olje­pri­sen ba­re er

dre­vet av fun­da­men­ta­le fak­to­rer.

– Da er det også let­te­re å stå stø­dig i vin­den og ten­ke at vi kan se en re­ver­se­ring av i alle fall de­ler av fal­let, om ikke de na­er­mes­te uke­ne så i alle fall på ny­året. Det skal bi­dra til ster­ke­re kro­ne, tror Øst­nor.

NOK er imid­ler­tid en av va­lu­ta­ene som er mest føl­som­me for sving­nin­ge­ne i va­luta­mar­ke­det.

– Vi vil få pe­rio­der der uro­en blus­ser opp, sier Øst­nor.

– I pe­rio­der skal kro­nen tyn­ges av at ri­siko­sen­ti­men­tet av­tar.

Økt rente­dif­fe­ran­se mot euro ser ut til å ha slått klart ut i ster­ke­re kro­ne mot euro i 2012–2015, men den­ne ef­fek­ten var sva­ke­re i 2016–2017.

– I 2018 kan det se ut til at det ikke har va­ert noen sam­men­heng i det hele tatt, sier Øst­nor.

En rente­dif­fe­ran­se på 1,6 pro­sent­po­eng i to­års­ren­ten gikk for tre til seks år siden sam­men en euro som kos­tet mind­re enn 8 kro­ner.

– Men vi må ikke se oss blind på euro/nors­ke, sier Øst­nor.

Sam­men­hen­gen mel­lom im­port­veid kro­ne og rente­dif­fe­ran­sen er gans­ke god det sis­te året, på­pe­ker han, selv om ti­min­gen er litt i rykk og napp.

DNB Mar­kets ven­ter to rente­he­vin­ger fra Nor­ges Bank nes­te år.

– Mar­ke­det pri­ser inn litt mer enn én he­ving i 2019. Men vi me­ner at når Nor­ges Bank le­ve­rer i mars, skal det også føre til en re­pri­sing len­ger ut, for å ta høy­de for at det er sann­syn­lig med yt­ter­li­ge­re rente­he­vin­ger også nes­te år, sier va­luta­stra­te­gen.

Olje­pris og rente­dif­fe­ra

Foto: JoNe FraFJorD

ME­NER KRO­NEN ER UTRO­LIGSVAK: Mag­ne Øst­nor, va­lu­ta- og rente­stra­teg i DNB Mar­kets.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.