2019: Høy­es­te real­lønns­vekst på fle­re år

Nes­te år kom­mer en­de­lig skik­ke­lig opp­gang i real­løn­nin­ge­ne, ven­ter DNB, etter at strøm­pri­se­ne øde­la i år.

Finansavisen - - DNB-PROGNOSER -

Ef­fek­ten av høy­ere strøm­pri­ser og økt for­bruk av strøm ram­mer hus­hold­nin­ge­ne med 15 mil­li­ar­der kro­ner i 2018, an­slår DNB Mar­kets. Til sam­men­lig­ning øker dis­po­ni­bel inn­tekt med 60 mil­li­ar­der kro­ner.

– Det er en grunn til hus­hold­nin­ge­nes for­bruk har va­ert svak mot slut­ten av året, sier se­nior­øko­nom Kyr­re Aam­dal.

Nes­te år ven­ter han deri­mot la­ve­re strøm­pri­ser og en opp­gang i real­løn­nin­ge­ne på rundt 1,7 pro­sent, det høy­es­te på seks–syv år.

Der­for ven­ter han også fort­satt to rente­he­vin­ger fra Nor­ges Bank i 2019, selv om han ikke er så sik­ker på at Nor­ges Bank vil mar­ke­re rente­he­ving num­mer to så sterkt når sen­tral­ban­ken kom­mer med ny rente­be­slut­ning og ny penge­po­li­tisk rap­port nes­te uke.

Her hjem­me er bo­lig­pri­se­ne en av de størs­te ri­siko­fak­to­re­ne, me­ner DNB.

usik­kert ute

Usik­ker­he­ten i in­ter­na­sjo­nal øko­no­mi har økt, me­ner Aam­dal.

– Sa­er­lig med den støy­en vi ser

i mar­ke­de­ne nå.

– Når vet du om det er støy el­ler om det er sig­nal?

– Nei, det er jo ikke så godt å si hvor ters­ke­len er for å dra i nød­brem­sen. Det er ofte slik at det er uro i fi­nans­mar­ke­de­ne uten at det har be­tyd­ning for real­øko­no­mi­en. Ved stør­re fall i ak­sje­mar­ke­det kan man ten­ke seg at det be­gyn­ner å slå ut i in­ves­te­rings­bil­det, og kan­skje i for­bru­ket.

In­ver­tert yield­kur­ve, som vi be­gyn­ner å si tegn til nå, har tid­li­ge­re va­ert en god in­di­ka­tor for om øko­no­mi­en snur, på­pe­ker Aam­dal.

– Men det har va­ert gans­ke stor va­ria­sjon i hvor lang tid det tar, fra når kur­ven blir ne­ga­tiv til man får en re­se­sjon.

Målt ved for­skjel­len mel­lom 2-åri­ge og 10-åri­ge stats­ren­ter har det tatt fra et knapt år til nes­ten to år fra in­ver­te­ring til re­se­sjo­nen er et fak­tum, iføl­ge se­nior­øko­nom Knut Mag­nus­sen.

– Sånn sett bur­de vi ikke bli vel­dig be­kym­ret for 2019. Vi har in­ne en re­se­sjon i 2021 i våre pro­gno­ser. Det er ikke nød­ven­dig­vis in­kon­sis­tent med hva vi ser av yield­kur­ven nå, sier han.

Fed stan­ser rente­he­vin­ge­ne i sep­tem­ber ved 3,25 pro­sent, tror DNB nå: En he­ving i de­sem­ber og tre nes­te år.

tror ESB ut­set­ter

DNB end­rer ikke vekst­an­sla­get for euro­so­nen i 2019, men sky­ver på ESBs førs­te rente­he­ving fra sep­tem­ber til de­sem­ber.

– Veks­ten har va­ert sva­ke­re i år, så det blir mind­re fart inn i nes­te år. Sen­tral­ban­ken øns­ker å gi sig­na­ler lang tid i for­vei­en. Den sva­ke veks­ten vi har nå, gjør at ESB på ny­året vil va­ere litt for­sik­ti­ge med å vars­le at rente­he­vin­gen kom­mer til som­mer­en, tror Aam­dal.

– De har ikke noe hast­verk med å få ren­ten opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.