Brem­set veks­ten fra 15,3 til 10,4 pro­sent

FI­NANS: Myn­dig­he­te­ne har lyk­kes med å kneb­le den eks­plo­si­ve veks­ten av for­bruks­lån. Men dår­lig kre­ditt­håndt­verk hol­der fort­satt til­syns­di­rek­tø­ren vå­ken.

Finansavisen - - FINANSIELT UTSYN DESEMBER 2018 - „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no „„RASMUS STRANDMAN [email protected]­nans­avi­sen.no

For­bruks­lån ut­gjør fort­satt over 3 pro­sent av hus­hold­nin­ge­nes gjeld, og Fi­nanstil­sy­net me­ner un­der­sø­kel­ser vi­ser at det er trekk ved ut­låns­prak­si­sen som gir grunn til be­kym­ring – blant an­net at kre­ditt­ri­si­ko­en ser ut til å va­ere un­der­vur­dert av ban­ke­ne.

– For­bruks­lån har mer opp­merk­som­het nå enn det had­de tid­li­ge­re, og det må Fi­nanstil­sy­net ha, slår fi­nanstil­syns­di­rek­tør Mor­ten Balt­zer­sen fast.

Og det vil nep­pe gi seg med det førs­te:

– Mar­ke­det for usik­ret kre­ditt har all­tid va­ert der, men det er i kraf­tig vekst. Vi ser at dis­se låne­vo­lu­me­ne vokser mye ras­ke­re enn den ge­ne­rel­le kre­ditt­veks­ten.

Balt­zer­sen ble i stats­råd i mai 2017 ut­nevnt til fi­nanstil­syns­di­rek­tør for sin and­re åre­måls­pe­rio­de. Med fire og et halvt år igjen av den­ne pe­rio­den:

– Det er vik­tig at Fi­nanstil­sy­net og myn­dig­he­te­ne fore­byg­ger pro­ble­mer i mar­ke­det for for­bruks­lån.

Har tatt ned tem­po­et

Da­gen etter at Balt­zer­sen la frem høs­tens rap­port om den fi­nan­si­el­le si­tua­sjo­nen går hø­rings­fris­ten ut for den ven­te­de for­skrif­ten om for­bruks­lån.

– Veks­ten i for­bruks­lån har bi­dratt til økt kre­ditt­ri­si­ko og om­døm­me­ri­si­ko for ban­ke­ne. For Fi­nanstil­sy­net er også ver­net om for­bru­ker­ne et vik­tig ar­gu­ment i seg selv for å føl­ge opp med til­syn og ta ini­tia­tiv til re­gu­le­rin­ger.

– Myn­dig­he­te­ne har iverk­satt fle­re til­tak for å fore­byg­ge gjelds­pro­ble­mer. Vi ven­ter på Fi­nans­de­par­te­men­tets be­hand­ling av Fi­nanstil­sy­nets for­skrifts­for­slag, og Fi­nanstil­sy­net hå­per også at gjelds­re­gist­re­ne kom­mer raskt på plass. Til­ta­ke­ne mot of­fen­siv mar­keds­fø­ring av for­bruks­lån er vik­ti­ge – for det er ikke pri­ma­ert den lave ren­ten som øker etter­spør­se­len etter dis­se lå­ne­ne.

Da Balt­zer­sen tok over som fi­nanstil­syns­di­rek­tør i 2011, var den år­li­ge vekst­tak­ten i hus­hold­nin­ge­nes for­bruks­lån på 5,1 pro­sent. Ba­re fem år se­ne­re var vekst­tak­ten tre gan­ger så høy, på 15,3 pro­sent.

Tak­ket va­ere myn­dig­he­te­nes be­grens­nin­ger har vekst­tak­ten pr. sep­tem­ber i år kom­met ned i 10,5 pro­sent.

– Vi har ikke satt et mål for hva vi me­ner vekst­tak­ten skal va­ere. Vi er opp­tatt av at kre­ditt­giv­nin­gen skal va­ere god, og at om­tan­ken for for­bru­ker­ne iva­re­tas.

Fin­ner slurv i ban­ke­ne

Den ven­te­de for­skrif­ten vil er­stat­te da­gens ret­nings­lin­jer som kom i 2017. I sin rap­port re­fe­re­rer Fi­nanstil­sy­net til en kart­leg­ging fra be­gyn­nel­sen av 2018, og skri­ver at:

«Gjen­nom­gan­gen vis­te at man­ge fore­tak ikke over­holdt ret­nings­lin­je­ne, og noen fore­tak opp­lys­te at de først vil­le opp­fyl­le ret­nings­lin­je­ne i 2019.»

For­sla­get til for­skrift sier blant an­net «at låne­av­ta­len skal inne­hol­de krav om av­drags­be­ta­ling og lengs­te løpe­tid, og det skal ikke inn­vil­ges lån med løpe­tid over fem år. Vi­de­re åp­nes det ikke for å gjø­re unn­tak fra dis­se reg­le­ne.»

Seks ni­sje­ban­ker har i lø­pet av året fått be­søk av Fi­nanstil­sy­net, og den «fore­lø­pi­ge vur­de­rin­gen» av de sted­li­ge til­sy­ne­ne er lite opp­løf­ten­de for bran­sjen. Fi­nanstil­sy­net skri­ver at f le­re av ban­ke­ne: ikke, el­ler først ny­lig, har til­pas­set seg vik­ti­ge be­stem­mel­ser i ret­nings­lin­je­ne, i man­ge til­fel­ler over­vur­de­rer kun­de­nes be­tje­nings­evne slik at kun­der som i hen­hold til ret­nings­lin­je­ne ikke bør få for­bruks­lån, li­ke­vel er

inn­vil­get slike lån, til­byr kun­der høy­ere lån enn de har søkt om.

Dess­uten har en­kel­te av ban­ke­nes etter­le­vel­se av hvit­vas­kings­lo­ven va­ert man­gel­full.

– Spe­sial­list­ban­ke­ne får en­de­li­ge kon­klu­sjo­ner i of­fent­li­ge til­syns­merk­na­der etter de sted­li­ge til­sy­ne­ne i lø­pet av førs­te kvar­tal 2019, sier Balt­zer­sen.

Se­nest i for­ri­ge uke min­net Fi­nanstil­sy­net om at mis­lig­hold­te por­te­føl­jer skul­le ha en ri­siko­vekt på 150 pro­sent, som in­di­ke­rer at ak­tø­rer som kjø­per slike por­te­føl­jer må pas­se på at de har nok egen­ka­pi­tal.

Balt­zer­sen hå­per at det vil kom­me yt­ter­li­ge­re til­tak på plass for å be­gren­se for­bruks­låns­veks­ten:

– For­bru­ker­til­sy­net har fore­slått at det ikke skal knyt­tes ra­bat­ter el­ler for­de­ler til kre­ditt­kjøp. Det støt­ter Fi­nanstil­sy­net.

FOTO: Are HArAM

«FORGJELDET»: – Nord­menn er et forgjeldet folk, ut­tal­te fi­nanstil­syns­di­rek­tør Mor­ten Balt­zer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.