Euro­pris blir ur­ba­ne

HAN­DEL: Euro­pris vil åpne fle­re mind­re og sen­trumsna­ere bu­tik­ker i åre­ne som kom­mer for å nå de bil­løse for­bru­ker­ne.

Finansavisen - - KAPITALMARKEDSDAG I EUROPRIS - „„JEANETTE E. H HAM­MER jeanette.ham­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Man­ge har ikke bil, man tren­ger ikke nød­ven­dig­vis det hvis man bor i Oslo sen­trum. Da har man ikke mu­lig­het til å kom­me til Euro­pris, og da må Euro­pris kom­me til dem, sier Euro­pris­sjef Pål Wi­be til Fi­nans­avi­sen.

I mars åp­ner Euro­pris ny bu­tikk på Gu­ne­ri­us i Oslo sen­trum.

– Det blir vår tredje city­sto­re i til­legg til en på Furu­set og en på Mor­tens­rud, og vi kom­mer til å se på and­re citys­to­res. Det vi ser er at in­nen­for ring 2 og ring 3 i Oslo er det faer­re sto­re lokaler ledige, der­for må vi til­pas­se kon­sep­tet der, sier Wi­be

til Fi­nans­avi­sen.

Nil­le er ikke størs­te ut­ford­ring

I går av­holdt sel­ska­pet ka­pi­tal­mar­keds­dag for in­ves­to­rer og ana­ly­ti­ke­re. Euro­pris-sjef Wi­be var i kjent stil show­mann på sce­nen, der han blant an­net frem­før­te prøve­sma­king av kje­dens nye hunde­mat i pre­mium­seg­men­tet og tråd­te inn i rol­len som «den langt mer at­le­tis­ke» sam­ar­beids­part­ner ÖoBs topp­sjef Fredrik Sö­der­berg.

– Vår ho­ved­ut­ford­ring er ikke nød­ven­dig­vis lig­nen­de bu­tik­ker som Nil­le, Jula og Biltema, det er sna­re­re å få folk til å set­te seg i bi­len og kjø­re til vår bu­tikk. Det er de 300 mil­lio­ner kro­ne­ne som ikke bru­kes i våre bu­tik­ker ennå som gjør at vi kan vokse, sa Wi­be til for­sam­lin­gen i går.

I til­legg til å åpne nye bu­tik­ker for å nå de bil­løse by­be­boer­ne, vil nett­han­de­len bli vik­ti­ge­re.

– Men man­ge øns­ker å kjø­pe våre pro­duk­ter fy­sisk, også de som bor i byen, og da må vi kom­me til byen. Vi dis­ku­te­rer nå, og så får vi se om vi får gård­ei­er­ne med oss. Vi har kjempe­er­fa­ring fra Sve­ri­ge, sier han med hen­vis­ning til den svens­ke sam­ar­beids­kje­den ÖoB.

By­bu­tik­ke­ne vil sel­ge mer av de små va­re­ne som er mu­lig å ba­ere med seg på bus­sen.

– De sto­re va­re­ne kjø­per kun-

de­ne i stør­re grad på klikk og hent.

Faer­re øns­ker hjem­le­ve­ring

Det er også in­nen­for den­ne de­len av nett­han­de­len Euro­pris for­ven­ter størst vekst i de kom­men­de åre­ne. In­nen 2025 ven­ter kje­den at 75 pro­sent av Euro­pris´nett­han­del kom­mer fra klikk og hent, og at res­ten le­ve­res hjem på dø­ren.

– Folk vil ha va­re­ne sam­me dag, det hø­rer vi også fra and­re re­tai­le­re som er kom­met mye len­ger med nett­han­de­len enn oss. Og vi tror ikke be­ta­lings­vil­jen for å få det kjørt hjem på dø­ren er der i like stor grad, da hen­ter man hel­ler selv, sier Wi­be til Fi­nans­avi­sen.

Klikk og hent-kur­ven er i snitt åtte gan­ger stør­re enn den fy­sis­ke handle­kur­ven.

– Men når kun­den først kom-

mer for å pluk­ke opp det de har kjøpt på nett, tar de fles­te seg en run­de i bu­tik­ken li­ke­vel, og kjø­per litt mer.

Wi­be er li­ke­vel klar på at det er plass til fle­re fy­sis­ke bu­tik­ker. I dag åp­ner Euro­pris bu­tikk num­mer 258 på Rju­kan. De nes­te åre­ne reg­ner sel­ska­pet med å åpne fem nye bu­tik­ker i året. I år blir det fle­re enn fem, og det blir det mest sann­syn­lig også nes­te år.

Kje­dens om­set­ning har vokst i 26 år på rad.

– Vi er mer opp­tatt av å åpne ret­te bu­tik­ker enn nye bu­tik­ker. In­ves­te­rin­gen skal va­ere til­bake­be­talt in­nen tre år eks­klu­dert la­ger­ver­di, og in­nen fem år in­klu­dert la­ger­ver­di., noe vi ser at vi stort sett kla­rer, sier fi­nans­di­rek­tør Es­pen El­dal.

– Bu­tik­ker i naer­het til su­per­mar­ked, kjøpe­sent­re og mat­vare­bu­tik­ker vokser mest, det vi­ser oss at kon­kur­ran­se er po­si­tivt.

– Så len­ge det er lov­lig

– De di­gi­ta­le mu­lig­he­te­ne er enor­me for oss. Det er en mu­lig­het for å ut­vi­de sort­i­men­tet, og tren­ger ikke nød­ven­dig­vis å kan­ni­ba­li­se­re fra fy­sis­ke Euro­pris-bu­tik­ker, sier Wi­be.

– Vi kan sel­ge hva som helst så len­ge det er lov­lig. Det er in­gen­ting som be­gren­ser oss. På nett er vi hel­ler ikke be­gren­set av fy­sisk plass i bu­tik­ken. Vi kan sel­ge hva som helst så len­ge det er lav­pris og mar­gi­ne­ne er gode, sa han un­der pre­sen­ta­sjo­nen i går.

Han un­der­stre­ket at man­ge av re­tail-tren­de­ne de nå ser er til for­del for Euro­pris.

– Po­la­ri­se­rin­gen er en for­del for oss, det er de som sit­ter fast på midt­en som har et pro­blem.

Han vi­ser til at lav­pris­kje­der med bredt vare­ut­valg har vokst mer enn res­ten av mar­ke­det i både USA og Stor­bri­tan­nia de fem sis­te åre­ne, der nett­han­de­len lig­ger et styk­ke foran det nors­ke mar­ke­det.

Frem­over vil Euro­pris sat­se på egne merke­va­rer i stør­re grad, og vil job­be for å byg­ge merke­va­re­ne på tvers av lande­gren­se­ne i Nor­den i sam­ar­beid med svens­ke ÖoB og fins­ke Tok­man­ni. De tre sel­ska­pe­ne har star­tet et sam­ar­beid som blant an­net skal gi langt bed­re inn­kjøps­vil­kår. Det­te, sam­men med økt sat­sing på egne merke­va­rer, skal sør­ge for at Euro­pris også i frem­ti­den skal va­ere best på pris, fast­slo Wi­be i går.

Foto: JEanEttE E. H. Ham­mEr

SAT­SER PÅ SE­SON­GE­NE: Euro­pris har hatt suk­sess med å ren­dyr­ke sort­i­men­tet etter se­son­ge­ne, og frem­over skal kje­den bli enda bed­re, lo­ver adm. di­rek­tør Pål Wi­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.