Ser «ster­ke sig­na­ler» fra Ki­na

MAK­RO: Kine­ser­ne sy­nes G20-mø­tet var «sva­ert vel­lyk­ket», men iføl­ge DNB Mar­kets skal han­dels­kri­gen li­ke­vel bli ver­re.

Finansavisen - - USAS HANDELSKRIG - „„Tho­mas hil­mer­sen tho­mas.hil­mer­[email protected]­nans­avi­sen.no

Dow Jo­nes-in­dek­sen stup­te na­er 800 punk­ter på tirs­dag, da uli­ke ny­hets­by­rå­er hev­det at Ki­na ikke var like vil­lig til å god­ta USAs han­dels­re­la­ter­te krav som Pre­si­dent Do­nald Trump ga inn­trykk av. I går var stem­nin­gen i mar­ke­det bed­re, som føl­ge av en mel­ding fra de ki­ne­sis­ke myn­dig­he­te­ne om at G20-mø­tet var «sva­ert vel­lyk­ket» og at de «har til­lit til gjen­nom­fø­rin­gen».

I til­legg opp­lys­te Bloom­berg at Ki­na gjør seg klar til å gjen­opp­ta im­por­ten av ame­ri­kans­ke soya­bøn­ner og LNG.

«Vel­dig ster­ke sig­na­ler»

«Vel­dig ster­ke sig­na­ler ble sendt av Ki­na, så snart de kom hjem fra sin lan­ge rei­se fra Ar­gen­ti­na,» tvit­ret den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten.

«Ikke for å vir­ke naiv el­ler noe, men jeg tror Pre­si­dent Xi opp­rik­tig men­te hvert ord han sa på vårt lan­ge og for­hå­pent­lig­vis his­to­ris­ke møte.»

Han la til, med ut­rops­tegn, at «alle te­ma­ene ble dek­ket!» Et av dis­se «and­re» te­ma­ene var be­kjem­pel­se av ki­ne­sisk eksport av opio­i­det fen­ta­nyl til USA. Trump er­k­la­er­te at døds­straf­fer for lan­ge­re av det­te stof­fet vil gi «utro­li­ge» re­sul­ta­ter.

DnB ser fort­satt ri­si­ko

For øv­rig hev­det DNB Mar­kets i går at han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na al­le­re­de har svek­ket den glo­ba­le veks­ten – og at kon­flik­ten tro­lig vil fort­set­te nes­te år.

«Vå­pen­hvi­len som ble inn­gått på G20-mø­tet in­ne­ba­erer at det vil bli en dia­log mel­lom lan­de­ne i en pe­rio­de, slik at es­ka­le­rin­gen yt­ter­li­ge­re ut­set­tes,» skri­ver meg­ler­hu­set i en rap­port.

«Vi ven­ter nå at opp­jus­te­rin­gen av toll­av­gif­te­ne (fra ti til 25 pro­sent) ikke vil gjen­nom­fø­res før til som­mer­en 2019.»

DNB Mar­kets reg­ner dess­uten med at USA leg­ger en ti pro­sent toll­av­gift på res­ten av den ki­ne­sis­ke im­por­ten i be­gyn­nel­sen av 2020.

ScaNPix FoTo: NTB

For­nØYD: Pre­si­dent Do­nald Trump tvit­ret om «ster­ke sig­na­ler fra Ki­na» i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.