Vekst i Norse­man-ko­pi­er

Menn med norsk pass har dår­li­ge odds for å stik­ke av med en Norse­man-bil­lett. Hel­dig­vis fin­nes det and­re eks­tre­me al­ter­na­ti­ver.

Finansavisen - - SPORT OG FRITID - „„HEN­RIK CHAR­LESEN hen­[email protected]­nans­avi­sen.no

Med egen kvinne­kvo­te, et visst antall plas­ser til uten­lands­ke del­ta­ge­re og til del­ta­ge­re i XTRI World Tour, er nors­ke menn i 40-års­kri­sen av­stum­pet med un­der 100 plas­ser av to­talt i 2019-ut­ga­ven av Is­klar Norse­man Ex­tre­me Triathlon.

Norse­man er blitt kå­ret til «Bucket­list Race of the Ye­ar» un­der den pre­sti­sje­tun­ge kon­fe­ran­sen Triathlon Bu­si­ness In­ter­na­tio­nal.

I år var det hele 4.354 triat­le­ter fra 84 uli­ke na­sjo­ner som søk­te seg til Norse­man og siden be­gyn­nel­sen av no­vem­ber er vi­deo­en som vis­te trek­nin­gen av nes­te års start­num­mer blitt vist over 14.000 gan­ger på You­Tube.

Egen klas­se

Norse­man-ar­ran­gø­re­ne opp­le­ver i til­legg høy ak­ti­vi­tet i so­sia­le medi­er på selve kon­kur­ranse­da­gen, for ek­sem­pel had­de kor­te vi­deo­klipp delt på Face­bo­ok rundt en halv mil­lion vis­nin­ger i lø­pet av ett døgn. Fil­me­ne blir sett av mil­lio­ner på Norse­mans egen You­Tube-ka­nal.

De se­nes­te åre­ne har det duk­ket opp en rek­ke kon­kur­ran­ser som er la­get på sam­me lest som Norse­man. Dis­se er lagt un­der XTRI World Tour, som nå tel­ler ni kon­kur­ran­ser og tre test­løp.

Celt­man og Swiss­man har nådd en sta­tus og po­pu­la­ri­tet som gjør at start­plas­se­ne må lod­des ut.

Men det er frem­de­les mu­lig å kjø­pe plas­ser til tøf­fe kon­kur­ran­ser som ita­li­ens­ke Icon, nord­ame­ri­kans­ke Alas­ka­man og Ca­na­daman samt Iron­man Lan­za­ro­te. Sist­nevn­te er blitt kå­ret til den tøf­fes­te triat­lon­løy­pa un­der Iron­man-vare­mer­ket.

Så sent som ons­dag ble det kjent at Black­la­ke Xtre­me Triathlon i Mon­te­ne­gro, med 5.800 høyde­me­ter, blir det tredje test­lø­pet i XTRI World Tour. 250 ledige plas­ser er nå lagt ut og søk­nads­fris­ten er 15. de­sem­ber.

Episk i Cha­mo­nix

Hei­ko Sepp har tid­li­ge­re del­tatt i 19 full­dis­tan­se triat­lon­kon­kur­ran­ser siden 2013. Han har krys­set av både Norse­man, Celt-

man, Ca­na­daman, Alas­ka­man, Ever­green En­du­ran­ce, Ha­waii Iron­man, samt en rek­ke and­re Iron­man-kon­kur­ran­ser som i Hauge­sund og på Lan­za­ro­te.

Det mest eks­tre­me Sepp har va­ert med på så langt, er Ever­green En­du­ran­ce i frans­ke Cha­mo­nix.

– Kon­kur­ran­sen er det mest epis­ke jeg har va­ert med på, med 8.000 høyde­me­ter (Norse­man har ca. 5.000,

journ. anm.) i fjel­le­ne på beg­ge si­der av da­len i Cha­mo­nix.

Kom­bi­na­sjo­nen av leng­de, høyde­me­ter og sti­lø­ping skil­ler Ever­green En­du­ran­ce fra lig­nen­de kon­kur­ran­ser.

– Jeg har tre barn og har ikke så mye tid til å tre­ne, så hver eks­trem­triat­lon er en stor kon­kur­ran­se isolert sett, sier Sepp.

En del tre­ning blir det nok tid til al­li­ke­vel. I 2015 vant han i Cha­mo­nix med ti­den 16 ti­mer og 46 mi­nut­ter. Han har også satt av plass i ka­len­de­ren i 2019 til både Iron­man på Lan­za­ro­te, Hauge­sund, Norse­man og Triathlon Es­to­nia.

Es­te­ren, som er en del av triat­lon­grup­pen til Bunde­grup­pen, har fle­re and­re topplas­se­rin­ger fra lang­dis­tanse­triat­lon. Men han sier det all­tid er noe spe­si­elt med Norse­man.

– Norse­man er en fø­lel­ses­la­det kon­kur­ran­se. Selv om jeg har del­tatt fem gan­ger er det fort­satt spen­nen­de hver enes­te gang, sier Sepp.

I skyg­gen av Norse­man

Thor Hes­sel­berg er man­nen bak Thorx­tri i Stav­an­ger, og An­ders Myh­ra Nor­din er an­svar­lig for nes­te års kon­kur­ran­se som ar­ran­ge­res for tredje gang i 2019.

Ar­ran­gø­ren mer­ker at antall eks­trem­kon­kur­ran­ser øker kraf­tig i det in­ter­na­sjo-

na­le triat­lon­mil­jø­et.

– Vi mer­ker helt klart at antall kon­kur­ran­ser har økt kraf­tig, og vi skal nok sli­te med å bli full­teg­net, sier Nor­din, og fort­set­ter:

– Norse­man er på al­les lep­per, men vi hå­per og tror at vi kan kla­re oss godt som en num­mer to i Nor­ge.

Thorx­tri star­ter ved fyr­hu­set Gei­tane­set, rett un­der Kjerag­bol­ten i Lyse­fjor­den. Etter en tøff svøm­me­etap­pe (som føl­ge av strøm­for­hol­de­ne i fjor­den) på 3,8 kilo­me­ter, skal det klat­res 900 høyde­me­ter i lø­pet av kun 7 kilo­me­ter før del­ta­ger­ne går inn i et mer ven­ne­lig­sin­net vest­landster­reng. Ma­ra­ton­de­len går fra Bore­stran­da med mål­gang i Stav­an­ger.

Plas­ser på New Zea­land

Etter et test­løp i 2016 er Thorx­tri blitt ar­ran­gert de to se­nes­te åre­ne med over 100 del­ta­ge­re.

– Vi får gode til­bake­mel­din­ger fra de som del­tar, sa­er­lig de uten­lands­ke triat­le­te­ne er en­tu­si­as­tis­ke, sier Nor­din.

I år var det rundt 30 uli­ke na­sjo­na­li­te­ter som deltok, alle fant frem til Lyse­fjor­den uten at ar­ran­gø­re­ne har gjort sto­re mar­keds­fø­rings­til­tak.

– Er det olje­ar­bei­de­re med til­knyt­ning til Stav­an­ger som er med?

– Nei, det har jeg ikke inn­trykk av. De fles­te har lest om oss i so­sia­le medi­er, el­ler hørt om oss via ven­ner og be­kjen­te, sier Nor­din.

Thorx­tri-ar­ran­gø­ren job­ber også med and­re kon­kur­ran­ser, in­klu­dert en swim­run-kon­kur­ran­se i Lyse­fjor­den og eks­trem­kon­kur­ran­sen Kiwi­man på and­re siden av klo­den.

– Vi ar­ran­ge­rer Kiwi­man på New Zea­land i fe­bru­ar 2019. Det har va­ert litt kre­ven­de å få opp del­ta­ger­an­tal­let, så både til nes­te år og i 2020 er det mu­lig å sik­re seg start­num­mer, sier Nor­din.

Foto: EscobE­doHEart

Thor har plassEpi­ski Cha­mo­nix

FOR TØFFINGER: Eks­trem­triat­lon inne­hol­der mi­ni­mum 3,8 kilo­me­ter svøm­ming, 180 kilo­me­ter syk­ling og ma­ra­ton (42 km.).

FoTo: EscobE­doHEarT

VERDT EN TUR: Thorx­tri, som bl.a. byr på svøm­ming i Lyse­fjor­den, bør va­ere høy­ak­tu­ell for man­ge som år etter år sø­ker på Norse­man plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.