EU vil dan­ke ut dol­la­ren

VA­LU­TA: EU mis­li­ker at USA bru­ker dol­la­ren til å pres­se gjen­nom sine krav. Nå skal euro­ens rol­le styr­kes.

Finansavisen - - RAPPORT FRA EUROPAKOMMISJONEN -

«Euro­en må styr­ke sin glo­ba­le rol­le og full­sten­dig re­flek­te­re euro­so­nens po­li­tis­ke, øko­no­mis­ke og fi­nan­si­el­le tyng­de,» skri­ver Europa­kom­mi­sjo­nen i en fersk presse­mel­ding.

Unio­nen skal sa­er­lig fo­ku­se­re på å gjø­re sin va­lu­ta mer brukt i energi­sek­to­ren, hvor ame­ri­kans­ke dol­lar na­er­mest er ene­rå­den­de.

Kli­ma- og energi­kom­mis­sa­er Mi­guel Arias Cañe­te på­pek­te på en presse­kon­fe­ran­se i går at EU er ver­dens størs­te im­por­tør av ener­gi, med sam­le­de kjøp til­sva­ren­de 300 mil­li­ar­der euro år­lig. Han hev­det at økt bruk av euro­en i energi­re­la­ter­te in­ves­te­rin­ger og han­del re­du­se­rer ri­si­ko­en for av­brudd på til­buds­si­den, samt at euro­pe­is­ke be­drif­ter vil kun­ne bli mer selv­sten­di­ge. Et pro­blem er at USA i dag straf­fer EU-ba­ser­te sel­ska­per som hand­ler med Iran, samt at Iran ikke får til­gang til dol­lar­ba­ser­te be­ta­lings­sys­te­mer.

mins­ker fi­nan­si­ell ri­si­ko

Også en an­nen EU-kom­mis­sa­er, Pier­re Mosco­vi­ci, snak­ket om euro­pe­isk selv­sty­re – og at man må unn­gå smitte­ef­fek­ter fra and­re land, slik til­fel­let var i 20082009.

– En bre­de­re bruk av euro­en i ver­dens­øko­no­mi­en ska­per en god mu­lig­het for bed­re å be­skyt­te euro­pe­is­ke bor­ge­re og sel­ska­per mot eks­ter­ne sjokk og gjør det in­ter­na­sjo­na­le fi­nansog penge­sys­te­met mer ro­bust, er­k­la­er­te han.

Europa­kom­mi­sjo­nen nev­ner fle­re gan­ger et øns­ke om at glo­ba­le for­hold skal «ba­se­res på reg­ler» og va­ere «multi­la­te­ra­le». For å opp­nå det­te skal unio­nen blant an­net job­be for å få på plass et eget, euro­ba­sert be­ta­lings­sys­tem og i stør­re grad be­nyt­te euro­en i in­ter­na­sjo­na­le energi­av­ta­ler og -hand­ler.

Po­pu­la­ere olje­de­ri­va­ter

EU har imid­ler­tid ikke for vane å be­ve­ge seg im­po­ne­ren­de hur­tig, og det­te er også til­fel­let med va­luta­pro­sjek­tet. Te­ma­et skal først dis­ku­te­res med ak­tø­rer i rå­vare­mar­ke­det og de uli­ke EU­le­de­re­ne, før en rap­port med kon­kre­te for­slag leg­ges frem nes­te som­mer.

For øv­rig for­sø­ker Ki­na, Russ­land og Iran al­le­re­de å re­du­se­re USAs makt gjen­nom dol­lar­sys­te­met. Kine­ser­ne har hand­let olje­de­ri­va­ter i yuan i over åtte må­ne­der, og om­set­nin­gen av dis­se i Sin­ga­po­re og Du­bai er nå stør­re enn for de dol­lar­ba­ser­te ver­sjo­ne­ne, iføl­ge South Chi­na Mor­ning Post. Ki­na be­ta­ler dess­uten for rus­sisk og iransk olje med sin egen va­lu­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

aD­Va­rer moT Dol­la­raVhenGiGheT: EU-kom­mis­sa­eren Pier­re Mosco­vi­ci.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.