Nye vin­der i An­go­la?

Er­na Sol­berg blir Nor­ges førs­te stats­mi­nis­ter som be­sø­ker An­go­la. Nors­ke in­ves­te­rin­ger bi­drar po­si­tivt til ut­vik­ling i lan­det, skri­ver Tellef Thor­leifs­son og Ei­vind Fjeld­stad.

Finansavisen - - DEBATT -

Man­ge le­se­re as­so­si­e­rer An­go­la med kor­rup­sjon. Da er det godt nytt at lan­dets nye pre­si­dent João Louren­co har satt i gang en for­mi­da­bel rydde­jobb. Den tid­li­ge­re pre­si­den­tens sønn, som le­det lan­dets pen­sjons­fond, sit­ter nå bak lås og slå, og dat­te­ren (også kjent som Afri­kas ri­kes­te kvin­ne) har mis­tet alle sine of­fi­si­el­le po­si­sjo­ner, in­klu­dert styre­le­der­job­ben i stats­olje­sel­ska­pet Son­an­gol. An­go­la har dess­uten bedt FN om hjelp i kor­rup­sjons­jak­ten, og i sep­tem­ber ba an­go­lans­ke myn­dig­he­ter USA om hjelp til å sik­re stjål­ne pen­ger og støt­te lan­det med and­re re­for­mer på om­rå­det. Jak­ten på lan­dets kor­rup­sjon er vik­ti­ge sig­na­ler for nors­ke be­drif­ter som job­ber etter en krys­tall­klar null­to­le­ran­se for kor­rup­sjon – og som sam­ti­dig vil opp­le­ve et mer rett­fer­dig na­e­rings­kli­ma der det ikke len­ger vil va­ere greit å kjø­pe seg plass foran i køen.

Når stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg

den­ne uken be­sø­ker An­go­la, som fort­satt er pre­get av bor­ger­kri­gen som var­te til 2002 og høy grad av fat­tig­dom, er det et lys­punkt at en fersk rap­port do­ku­men­te­rer at nors­ke, stat­li­ge mid­ler har bi­dratt til vekst­mu­lig­he­ter for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter og nye ar­beids­plas­ser i An­go­la.

Ved bor­ger­kri­gens slutt tok Nor­fund ini­tia­tiv til å etab­le­re An­go­las førs­te fond med ri­siko­ka­pi­tal til små og mel­lom­sto­re sel­ska­per, FIPA. I 2010 ble fon­det en rea­li­tet gjen­nom in­ves­te­rings­sel­ska­pet An­go­la Ca­pi­tal Part­ners og med støt­te av fle­re in­ter­na­sjo­na­le part­ne­re. Siden da har Nor­funds in­ves­te­rin­ger på over 200 mil­lio­ner kro­ner bi­dratt til 1.600 nye job­ber i sek­to­rer som land­bruk, fiske­ri, media og byg­nings­ut­styr og til at sel­ska­pe­ne i in­ves­te­rings­por­te­føl­jen har be­talt over 500 mil­lio­ner kro­ner i skat­ter og av­gif­ter i An­go­la.

Olje og gass står i dag for en tredje­del av BNP og 90 pro­sent av An­go­las eks­port­inn­tek­ter. Norsk na­e­rings­livs en­ga­sje­ment i An­go­la er i all ho­ved­sak fo­ku­sert på den­ne sek­to­ren. An­go­la er Afri­kas nest størs­te olje­pro­du­sent, og ol­jen fin­nes på så dypt vann at norsk kom­pe­tan­se og tek­no­lo­gi har va­ert som hånd i hans­ke. Sel­ska­per som Equi­nor og Aker So­lu­tions har va­ert til ste­de i man­ge år. Med rundt 170.000 fat per dag ut­gjør Equi­nors pro­duk­sjon i An­go­la rundt 8 pro­sent av sel­ska­pets to­ta­le dags­pro­duk­sjon, og er et av de vik­tigs­te lan­de­ne for sel­ska­pet. Og sat­sin­gen på olje ser ut til å fort­set­te. Tid­li­ge­re den­ne må­ne­den lan­ser­te To­tal og de an­go­lans­ke myn­dig­he­te­ne et nytt olje­felt, Ka­om­bo, med en ver­di på 137 mil­li­ar­der kro­ner.

For nors­ke be­drif­ter kan det

va­ere verdt å no­te­re seg at an­go­lans­ke myn­dig­he­ter har en mål­set­ting om at 60 pro­sent av lan­det inn­byg­ge­re skal få til­gang til ener­gi in­nen 2025. Her vil det også va­ere po­ten­si­al for norsk kom­pe­tan­se in­nen for­ny­bar ener­gi og til­hø­ren­de ut­styrs­le­ve­ran­ser. Myn­dig­he­te­ne i An­go­la gjør nå en stor jobb for å til­trek­ke seg in­ves­te­rin­ger i fle­re sek­to­rer, ikke minst med en re­vi­dert og for­bed­ret in­ves­te­rings­lov. Sjø­mat­rå­det er en av fle­re nors­ke ak­tø­rer som fo­ku­se­rer på An­go­la, og som mer­ker op­ti­mis­men i lan­det etter at ny pre­si­dent kom på plass.

Med stats­mi­nis­ter Er­na Sol­bergs

be­søk den­ne uken, hå­per vi norsk na­e­rings­liv vil få økt in­ter­es­se for lan­det – og at sel­ska­pe­ne kan se nye mu­lig­he­ter in­nen for­ny­bar ener­gi, tek­no­lo­gi, fisk og land­bruk – for å nev­ne noe. Man må va­ere forberedt på at selv om øko­no­mi­en er på bed­rin­gens vei og An­go­las BNP er for­ven­tet å sti­ge med 2,8 pro­sent i 2019, så har lan­det frem­de­les en lang vei å gå. Jak­ten på kom­pe­tent ar­beids­kraft er en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne. Jobb­ska­ping for An­go­las unge vil også va­ere et vik­tig fo­kus­om­rå­de for pre­si­dent Louren­co, og hvis den nye vin­den fort­set­ter å blå­se i rik­tig ret­ning, vil det her bli gode mu­lig­he­ter for norsk na­e­rings­liv til å va­ere med og å gjø­re en for­skjell.

Olje og gass står i dag for en tredje­del av BNP og 90 pro­sent av An­go­las eks­port­inn­tek­ter Den tid­li­ge­re pre­si­den­tens sønn, som le­det lan­dets pen­sjons­fond, sit­ter nå bak lås og slå

Foto: NtB SCANPIX

BilATErAlE MØ­TEr: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg ble møtt av An­go­las uten­riks­mi­nis­ter Ma­nu­el Au­gusto da hun an­kom lan­det tid­li­ge­re den­ne uken.

Foto: Ak­SEl lIAN

tellef thor­leifs­son.

Foto: NABA

Ei­vind Fjeld­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.