Ikke mye å gå på

Finansavisen - - VALUTA PERSONLIG ØKONOMI - Are HArAm

Også sam­le-PMI for hele euro­so­nen fal­ler klart i no­vem­ber og vars­ler svak vekst. Euro­so­nen tyn­ges sa­er­lig av Ita­lia, som nå er på kan­ten av en re­se­sjon, iføl­ge Bloom­berg. Det skal nå mye til for at Ita­lia ikke får sitt and­re kvar­tal på rad med ne­ga­tiv vekst, den van­ligs­te de­fi­ni­sjo­nen på en re­se­sjon.

For euro­so­nen sam­let er PMI på la­ves­te nivå på over to år, og ut­sik­te­ne for det kom­men­de halv­året er enda sva­ke­re.

«Tal­le­ne vi­ser økt mot­vind fra Brexit, han­dels­krig­be­kym­rin­ger, en bil­in­du­stri i pro­ble­mer og økt usik­ker­het om øko­no­mis­ke og po­li­tis­ke ut­sik­ter», sier Chris Wil­liam­son i IHS Mar­kit, som står bak PMI-må­lin­gen, til Bloom­berg.

Det­te er ut­gangs­punk­tet når ESB i nes­te uke etter pla­nen skal en­de­lig ved­ta den vars­le­de av­slut­nin­gen av QE-kjø­pe­ne fra nytt­år. Til nå har ikke ESB gitt noen hint om at den­ne da­to­en er usik­ker.

I USA er en ny he­ving i de­sem­ber na­er­mest ga­ran­tert. Men det er ikke kla­re tegn til over­opp­he­ting av øko­no­mi­en, me­ner den tid­li­ge­re Fed-øko­no­men Ro­ber­to Per­li. Per­li, nå i Cor­ner­stone Macro, sier til Bloom­berg at det er vans­ke­lig å se hvor­for Fed skul­le øns­ke å heve ren­ten over nøy­tral ren­te. Øko­no­mi­en vi­ser al­le­re­de til­strek­ke­lig kla­re tegn på ned­kjø­ling, me­ner han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.