For tid­lig å snak­ke om ned­gangs­trend

Finansavisen - - RENTER - TDN Di­rekT

Bo­lig­pri­se­ne falt på må­neds­ba­sis i no­vem­ber 2018, men det er for tid­lig å snak­ke om be­gyn­nel­sen på en ned­gangs­trend, me­ner Han­dels­ban­ken Ca­pi­tal Mar­kets.

Iføl­ge sta­ti­stikk fra Ei­en­dom Nor­ge falt bo­lig­pri­se­ne 1,5 pro­sent på må­neds­ba­sis i no­vem­ber, sam­ti­dig som den se­song­jus­ter­te end­rin­gen vis­te en nedgang 0,5 pro­sent.

Selv om fal­let i må­ne­den var noe stør­re enn ven­tet, me­ner Han­dels­ban­ken det er for tid­lig å kon­klu­de­re at tren­den har skif­tet ned, da no­vem­ber er en må­ned med et lavt antall trans­ak­sjo­ner. Meg­ler­hu­set vi­ser til at de se­song­jus­ter­te pri­se­ne i snitt har falt 0,06 pro­sent pr. må­ned de sis­te seks må­ne­de­ne.

Det se­song­jus­ter­te tal­let av­vi­ker fra Nor­ges Banks for­vent­ning om en vekst på 0,1–0,2 pro­sent i no­vem­ber, og Han­dels­ban­ken me­ner det­te er til­strek­ke­lig til at sen­tral­ban­ken tro­lig kon­klu­de­rer med at ut­vik­lin­gen har va­ert på den sva­ke siden. De tror imid­ler­tid ikke at sen­tral­ban­ken vil av­vi­ke be­ty­de­lig fra rente­ba­nen på mø­tet se­ne­re i de­sem­ber.

Bo­lig­pri­se­ne er nå 2,0 pro­sent høy­ere enn for ett år siden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.