Ana­lyse­sjef: – 60 dol­lar fa­tet er ikke noe pro­blem

Si­den star­ten av ok­to­ber er børs­ver­di­en til olje­ser­vice­sel­ska­pe­ne re­du­sert med en tredje­del. En olje­pris på 60 dol­lar fa­tet er ikke noe pro­blem for man­ge av sel­ska­pe­ne, me­ner ana­lyse­sjef.

Finansavisen - - BØRSURO -

På vår­par­ten i år var det op­ti­mis­me å spo­re rundt olje­ser­vice­sek­to­ren.

For­vent­nin­ge­ne til bed­re mar­ke­der had­de ste­get i takt med en olje­pris som da pas­ser­te 70 dol­lar fa­tet på vei opp­over, og det­te send­te olje­ser­vice­ak­sje­ne mar­kert høy­ere.

Nå er det pes­si­mis­men som rå­der – i al­le fall i ak­sje­mar­ke­de­ne.

I går stup­te olje­ser­vice­ak­sje­ne på Oslo Børs 5,7 pro­sent, blant an­net etter at olje­pri­sen falt 1,50 dol­lar til rundt 60 dol­lar fa­tet.

– Det er olje­mar­ke­det som sen­der sek­to­ren ned. Sam­men med mak­ro­ny­he­ter er det det­te som har pre­get ak­sje­mar­ke­det i høst. Det har va­ert lite sel­skaps­spe­si­fikt, sier ana­lyse­sjef Fre­de­rik Lun­de i Carne­gie.

60 ikke noe pro­blem

Selv om ak­sje­mar­ke­de­ne ikke så ut til å tro det i går, me­ner Lun­de at da­gens olje­pris ikke tren­ger å va­ere til hin­der for at olje­ser­vice­sek­to­ren hen­ter seg inn igjen, etter noen år med lav olje­pris, kost­nads­kutt og re­du­ser­te olje­in­ves­te­rin­ger.

– Det er få fel­ter hvor olje­sel­ska­pe­ne plan­leg­ger med en olje­pris på over 50 dol­lar fa­tet. Ja, olje­pris­fal­let har skapt støy og det har spist av sik­ker­hets­mar­gi­nen, men 60 dol­lar fa­tet er ikke noe stort pro­blem for man­ge av olje­ser­vice­sel­ska­pe­ne, for­kla­rer Lun­de.

– Er det der­med ak­sjer som nå er sva­ert at­trak­tivt pri­set?

– Man kan hel­ler snu på det. Olje­pri­sen er som den er. Da skal man vel­ge sel­ska­per som har en sterk ba­lan­se og tå­ler en lav olje­pris. Equi­nor har holdt seg vel­dig godt og sel­ger vo­lu­me­ne sine uan­sett hva olje­pri­sen er, sier ana­lyse­sje­fen.

– For sel­ska­per som Aker So­lu­tions og Sub­sea 7 har det også fore­lø­pig lite å si.

OLJESERvicEiNdEKSEN

Kraf­tig kursfall

Olje­ak­sje­ne Equi­nor og Aker BP falt hen­holds­vis 3,88 pro­sent og 6,17 pro­sent på Oslo Børs tors­dag, mens olje­ser­vice­sek­to­ren had­de en ned­gang på 5,74 pro­sent. Ak­sjer som PGS, Borr Dril­ling og BW Off­shore falt al­le mer enn 6 pro­sent, mens Sub­sea 7, Aker So­lu­tions og TGS falt over 5 pro­sent.

Si­den star­ten av ok­to­ber er nes­ten en tredje­del av olje­ser­vice­sel­ska­pe­nes børs­ver­di bar­bert bort. Blant dem som har mer­ket det mest er seis­mikk­ak­sjen PGS, som har mer enn hal­vert seg på to må­ne­der.

Selv om al­le olje­ser­vice­sel­ska­per er av­hen­gig av olje­pri­sen, er noen mer sår­bar for end­rin­ger enn and­re.

– Seis­mikk­sel­ska­pe­ne er vel­dig eks­po­nert mot olje­pri­sen, og det­te er også ak­sjer som har va­ert pri­set på for­vent­nin­ger om at det snur opp, sier Lun­de.

– Sam­ti­dig er det and­re sel­ska­per som tje­ner pen­ger på da­gens olje­pris, fort­set­ter ana­lyse­sje­fen, og vi­ser til blant an­net til Sub­sea 7 og Aker So­lu­tions.

– Se­a­drill er der­imot et sel­skap som ikke tje­ner pen­ger på da­gens ra­ter og ak­ti­vi­tet.

– Fin­nes det en trygg havn?

– Da må det even­tu­elt va­ere Kvaer­ner, som er i en netto­kon­tant­po­si­sjon nes­ten lik «mar­ket cap», sier ana­lyse­sje­fen, som også trek­ker frem Ocean Yield.

– Men alt er føl­somt for olje. Det er tøft å skul­le gjø­re in­ves­te­rin­ger som er av­hen­gig av Opec og geopo­li­tikk.

FOTO: Iván Kver­me

– MAN­GE LE­vER GREiT MEd dA­GENS OLJE­PRiS: Ana­lyse­sjef Fre­de­rik Lun­de i Carne­gie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.