Nå er vå­pen­hvi­len over

Ar­resta­sjo­nen av Hua­weis fi­nans­di­rek­tør bi­drar til at han­dels­kri­gen og børs­fal­le­ne tro­lig vil til­ta, iføl­ge sjef­øko­nom Ste­en Ja­kob­sen.

Finansavisen - - USAS HANDELSKRIG - „„Tho­mas hil­mer­sen tho­mas.hil­mer­[email protected]­nans­avi­sen.no

Fi­nans­mar­ke­de­ne stup­te i går, da det ble kjent at Ca­na­da har ar­res­tert Hua­weis fi­nans­di­rek­tør. Lan­dets jus­tis­mi­nis­ter pek­te på at USA, som et­ter­fors­ker telekom­gi­gan­ten for mu­li­ge brudd på ame­ri­kans­ke Iran-sank­sjo­ner, har bedt om å få Meng Wan­zhou ut­le­vert.

Ki­nas uten­riks­de­par­te­ment er­k­la­er­te på sin side at «å ar­res­te­re en per­son uten noen som helst for­kla­ring er et brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne» og krev­de at Hua­wei-di­rek­tø­ren umid­del­bart løs­la­tes.

Bry­ter vå­pen­hvi­len

– Nå er vå­pen­hvi­len over mel- lom USA og Ki­na, kom­men­te­rer sjef­øko­nom Ste­en Ja­kob­sen i Saxo Bank.

– Det­te er helt klart en al­vor­lig opp­trap­ping av han­dels­kon­flik­ten.

Dans­ken me­ner at ar­resta­sjo­nen gjør det vans­ke­li­ge­re for beg­ge par­te­ne å opp­nå noen po­li­tisk el­ler han­dels­mes­sig sei­er, selv om den an­gi­ve­lig skyl­des brudd på Iran-sank­sjo­ne­ne.

– Det­te skjer dess­uten på et tids­punkt hvor mar­ke­de­ne er eks­tremt sår­ba­re, som føl­ge av en fal­len­de penge­meng­de, sti­gen­de ren­ter, mind­re glo­bal handel og høy­ere energi­pri­ser, fort­set­ter Ja­kob­sen.

av­lys­te for­hand­lin­ger

– I ver­ste fall kan de plan­lag­te for­hand­lin­ge­ne bli av­lyst; i bes­te fall blir det et dår­lig for­hand­lings­kli­ma og vans­ke­lig å kom­me til enig­het, til­føy­er se­nior­øko­nom Knut A. Mag­nus­sen i DNB Mar­kets.

– En mu­lig­het er at Trump fore­tar en snu­ope­ra­sjon, slik han gjor­de med ZTE, og får satt Meng fri.

ZTE ble i fjor an­kla­get av USA for å ha brutt sank­sjo­ne­ne mot Iran og Nord-Korea. Ame­ri­kans­ke pro­du­sen­ter fikk sam­ti­dig for­bud mot å sel­ge kom­po­nen­ter til det ki­ne­sis­ke telekom­sel­ska­pet.

Se­ne­re trakk Trump imid­ler­tid til­ba­ke for­bu­det og nøy­de seg med en bot på en mil­li­ard dol­lar, samt ut­skift­ning av sto­re de­ler av ZTEs le­del­se.

Po­li­ti­ker­ne pres­ses

«Ar­resta­sjo­nen leg­ger press på Trump til å opp­rett­hol­de en hard lin­je oven­for Ki­na,» hev­der Dans­ke Banks sjef­ana­ly­ti­ker, Al­lan von Meh­ren, i en rap­port.

«I USA vil det­te ses på som yt­ter­li­ge­re be­vis på at Ki­na for­sø­ker å om­gå USAs be­grens­nin­ger på tek­no­logi­om­rå­det og sank­sjo­ne­ne mot Iran.»

I til­legg vil Ki­nas pre­si­dent, Xi Jin­ping, ut­set­tes for press in­ternt mot å god­ta for man­ge av USAs han­dels­krav, iføl­ge Von Meh­ren. De ki­ne­sis­ke le­der­ne ser sa­er­lig på de tek­no­logi­re­la­ter­te kra­ve­ne som et for­søk på å brem­se Ki­nas øko­no­mis­ke ut­vik­ling, iføl­ge ana­ly­ti­ke­ren.

Vil pre­ge mar­ke­de­ne

– Der­som for­hand­lin­ge­ne av­ly­ses el­ler man uan­sett ikke kom­mer til enig­het, vil det va­ere ne­ga­tivt for mar­ke­de­ne inn i 2019, fort­set­ter Mag­nus­sen.

– En es­ka­le­ren­de han­dels­krig, med høy­ere toll­sat­ser, vil gi la­ve­re vekst­ut­sik­ter, spe­si­elt i USA og i Ki­na.

DNBs eks­pert på­pe­ker at et slikt sce­na­rio også kan gi høy­ere in­fla­sjon på len­ger sikt, noe som nor­malt dem­per børs­av­kast­nin­gen.

– På den an­nen side vil sva­ke­re vekst­ut­sik­ter gi mind­re be­hov for å set­te opp ren­te­ne i USA, sier han.

I ver­ste fall kan de plan­lag­te for­hand­lin­ge­ne bli av­lyst

KnuT a. mag­nus­sen, DnB mar­KeTs

Mag­nus­sen tror li­ke­vel ikke at Nor­ges øko­no­mi vil på­vir­kes mye av det som skjer mel­lom USA og Ki­na, med mind­re Trump også be­gyn­ner å trap­pe opp han­dels­kri­gen mot Euro­pa. Øko­no­men ser hel­ler in­gen stor effekt på olje­pri­se­ne.

FOTO: JOnE FraFJOrD

SER «AL­VOR­LIG» OPP­TRAP­PING: sjef­øko­nom ste­en Ja­kob­sen i saxo Bank.

FOTO: EI­vInD YG­GEsETH

FRYK­TER FOR FOR­HAND­LIN­GE­NE: se­nior­øko­nom Knut a. mag­nus­sen i DnB mar­kets.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.