Åp­net jule­rush­et i Ita­lia

Axac­tor star­tet årets trav­les­te må­ned med å kjø­pe en por­te­føl­je i Ita­lia. – Det kom­mer fle­re kjøp før års­skif­te, sier kon­sern­sjef End­re Rang­nes

Finansavisen - - AXACTOR KJØPER MISLIGHOLDT PORTEFØLJE - „„SIGURD SVE­EN sigurd.sve­[email protected]­nans­avi­sen.no

For in­kas­so- og for­drings­sel­ska­pe­ne Axac­tor og B2Hol­ding er fjer­de kvar­tal nor­malt den mest hek­tis­ke pe­rio­den av året. Og spe­si­elt i de­sem­ber plei­er pen­ge­ne å sit­te løst når ban­ke­ne skal ryd­de opp i sine bø­ker før års­skif­tet.

I de­sem­ber i fjor børs­meld­te Axac­tor hele seks por­te­følje­kjøp, for­delt på Ita­lia, Nor­ge, Spa­nia og Sve­ri­ge. Tors­dag lan­det Axac­tor årets førs­te de­sem­ber­kjøp gjen­nom å få tak i en usik­ret por­te­føl­je med 10.000 mis­lig­hold­te, ita­li­ens­ke for­bruks­lån med en un­der­lig­gen­de ver­di på 70 mil­lio­ner euro. Det til­sva­rer et gjen­nom­snitts­krav på like un­der 70.000 kro­ner.

– Det er man­ge ban­ker som skal ryd­de opp i ba­lan­sen før nytt­år, så det er vel­dig hek­tisk om da­gen, sier Axac­tor­sjef End­re Rang­nes.

– Så det kom­mer fle­re kjøp før års­skif­tet?

– Ja. Det­te blir ikke den sis­te børs­mel­din­gen fra oss i år, sier Rang­nes.

Un­der 10 pro­sent

I mel­din­gen opp­ly­ser Axac­tor at det­te er and­re gan­gen sel­ska­pet får til en av­ta­le med den­ne ita­li­ens­ke ban­ken. I de­sem­ber i fjor kjøp­te sel­ska­pet 20.000 mis­lig­hold­te lån med sam­le­de krav på 90 mil­lio­ner euro. Den­ne gan­gen er det halv­par­ten så man­ge krav, mens den sam­le­de ver­di­en bare er 20 mil­lio­ner euro la­ve­re.

Rang­nes opp­ly­ser at pri­sen på por­te­føl­jen er un­der 10 pro­sent av ute­stå­en­de ba­lan­se, noe som er en del mind­re enn hva som må be­ta­les for til­sva­ren­de por­te­føl­jer i Nor­den.

– Det ita­li­ens­ke mar­ke­det er noe vans­ke­li­ge­re å ope­re­re i enn de and­re euro­pe­is­ke lan­de­ne vi er i, sier Axac­tor­sje­fen, og for­kla­rer:

– En retts­lig in­kasso­pro­sess tar i snitt mel­lom 1.000 og 1.100 da­ger i Ita­lia, mens det i Nor­den går ve­sent­lig ras­ke­re. Det gjør at ri­si­ko­en i de ita­li­ens­ke kra­ve­ne blir noe stør­re.

Han hev­der imid­ler­tid at den ett år gam­le por­te­føl­jen Axac­tor kjøp­te fra den sam­me ita­li­ens­ke ban­ken har ut­vik­let seg som an­tatt, og at pri­sen den­ne gan­gen er noe høy­ere for­di kra­ve­ne er fers­ke­re.

300 mil­lio­ner euro

B2Hol­ding har side som­mer­en opp­levd at pri­sen på mis­lig­hold­te por­te­føl­jer er på vei ned. Det sam­me inn­tryk­ket har Rang­nes også.

– Det har med til­bud og etter­spør­sel å gjø­re. Ban­ken er blitt flin­ke­re til å ryd­de opp, og da blir det sto­re vo­lu­mer som leg­ges ut for salg.

Rente­ni­vå­et er dess­uten på vei opp, noe som sam­men med et tur­bu­lent fi­nans­mar­ked, gjør det mer kre­ven­de å fin­ne fi­nan­sie­ring til por­te­følje­kjøp. Det me­ner Rang­nes også kan for­kla­re noe av pris­ned­gan­gen.

Axac­tor hen­tet i som­mer inn 100 mil­lio­ner euro i et ob­li­ga­sjons­lån, som fore­lø­pig nes­ten står ubrukt. Sam­men med økte låne­fa­si­li­te­ter fra sel­ska­pets sam­ar­beids­ban­ker, me­ner Rang­nes at in­kasso­sel­ska­pet har en in­ves­te­rings­ka­pa­si­tet på rundt 300 mil­lio­ner euro.

– I til­legg kom­mer en sta­dig høy­ere kon­tant­strøm fra tid­li­ge­re in­ves­te­rin­ger, sier han.

Det­te blir ikke den sis­te børs­mel­din­gen fra oss i år

END­RE RaNG­NES, axac­toR-SjEf

FOTO: IVán KVER­mE

HEK­TIS­KE DA­GER: - Vi ser for oss at Ita­lia vil bli en stør­re del av to­ta­len i 2019, sier Axac­tor-sjef End­re Rang­nes, etter å ha kjøpt en ita­li­ensk por­te­føl­je med mis­lig­hold­te for­bruks­lån.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.