Størs­te av­ta­le noen­sin­ne for Ve­stas

Ve­stas an­non­ser­te tors­dag sin størs­te av­ta­le noen­sin­ne. Vind­mølle­pro­du­sen­ten skal le­ve­re 100 vind­møl­ler til et skotsk pro­sjekt.

Finansavisen - - VINDKRAFT VOKSER - „„Ras­mus stRand­man ras­mus.strand­[email protected]­nans­avi­sen.no

Det dans­ke børs­no­ter­te sel­ska­pet, Ve­stas Wind Systems, vir­ker å va­ere i med­vind om da­gen. Den nå nest størs­te av­ta­len til Ve­stas ble sig­nert i sep­tem­ber, og var på 860 mega­watt og 90 vind­møl­ler til et bri­tisk off­shore vind­pro­sjekt.

Tors­dag ble den­ne re­kor­den over­gått, da Ve­stas an­non­ser­te en av­ta­le på 100 vind­møl­ler, til­sva­ren­de 950 mega­watt, til et skotsk off­shore­vind­mølle­pro­sjekt.

I til­legg lan­det sel­ska­pet i for­ri­ge uke en an­nen av­ta­le i USA, som blir sel­ska­pets førs­te inn­tre­den i det ame­ri­kans­ke mar­ke­det.

Vind­kraft i vin­den

Det In­ter­na­sjo­na­le Energi­by­rå­et spår i sin år­li­ge til­stands­rap­port

om energi­mar­ke­det, «World Energy Out­look», at vind­kraft vil bli ver­dens størs­te kraft­kil­de i 2027. Fjor­årets rap­port kom frem til det sam­me, men årets rap­port spår at end­rin­gen vil skje tre år tid­li­ge­re enn fjor­årets an­slag.

I rap­por­ten står det at stor vekst in­nen off­shore-vind­mølle­par­ker vil dri­ve veks­ten for vind­ener­gi de kom­men­de åre­ne, meld­te Tek­nisk Uke­blad ons­dag.

FOTO: REUTERS/YvES HERMAn

VOK­sen­de maR­Ked: I sin år­li­ge rap­port mel­der IEA at off­shore-vind­mølle­par­ker er i vekst

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.