Vil lage fly­ben­sin av CO2

Equi­nor inn­går in­ten­sjons­av­ta­le med grün­der­be­drif­ten Opus 12. Må­let er et test­an­legg på Mong­stad for å lage driv­stoff av driv­hus­gass.

Finansavisen - - NY AVTALE - „„ANDERS HORNTVEDT [email protected]­nans­avi­sen.no

– Det­te kan du kal­le in­du­stri­ell foto­syn­te­se, si­den vi etter­lig­ner pro­ses­ser som er mil­lio­ner av år gam­le. På sam­me måte som en plan­te be­nyt­ter CO2, vann og sol­lys, bru­ker vi CO2, vann og ener­gi til å lage ver­di­ful­le pro­duk­ter, sier Nicholas Flan­ders, dag­lig leder i Opus 12.

Flan­ders og et team på 20 fors­ke­re og in­ge­ni­ø­rer hol­der van­lig­vis til i Ber­ke­ley i Ca­li­for­nia. De se­nes­te tre må­ne­de­ne har de imid­ler­tid holdt hus i en eta­sje ved Equi­nors kon­tor på Forne­bu uten­for Oslo.

Der har Opus 12 og ni and­re grün­der­be­drif­ter del­tatt i ak­se­le­ra­tor­pro­gram­met Tech­stars Energy. Nå er det klart at Equi­nor og Opus 12 er eni­ge om å fort­set­te sam­ar­bei­det.

Måne­lan­ding på Mong­stad

– For førs­te gang kan jeg kunn­gjø­re at vi har inn­gått en let­ter of in­tent med Equi­nor. Vi skal se på mu­lig­he­ten for å byg­ge et pi­lot­an­legg på Mong­stad, sa Flan­ders på et ar­ran­ge­ment på Forne­bu i går.

Til­ste­de var rundt 300 in­ves­to­rer, grün­de­re og Equi­nor-an­sat­te.

Raf­fi­ne­ri­et på Mong­stad er Nor­ges størs­te kil­de til CO2-ut­slipp, og den størs­te en­kelt­ei­en­de­len Equi­nor sit­ter på. Mong­stad er også åste­det for det så­kal­te måne­lan­dings­pro­sjek­tet, na­er­me­re

be­stemt an­leg­get som job­ber med frem­ti­dig fangst og lag­ring av CO2.

An­leg­get kal­les CO2 Tech­no­lo­gy Cent­re Mong­stad (TCM).

– I dag fan­ges CO2 ved an­leg­get, men det blir bare slup­pet ut i luf­ten. Vi kan ta den CO2-en og trans­for­me­re den til nye pro­duk­ter. Mye av det som kom­mer fra olje i dag kan i frem­ti­den la­ges av CO2. Po­ten­si­elt sett kan vi lage karbon­nøy­tral

fly­ben­sin, sier Flan­ders.

– Det­te er nøk­kel­kom­po­nen­ten vår, sa han og vis­te frem en sort pla­te inn­pak­ket i plast un­der ar­ran­ge­men­tet tors­dag. Det er en dro­pin-kom­po­nent som gjør at vi kan bru­ke ek­sis­te­ren­de re­ak­to­rer. Det spa­rer oss for ka­pi­tal­kost­na­der, sa han.

Opus 12 AS

– Hvis sam­ar­bei­det lyk­kes kan

vi gjer­ne se for oss å åpne opp et Opus 12 AS som be­man­nes her i Nor­ge, sier Flan­ders.

Fore­lø­pig skif­ter in­gen pen­ger hen­der med av­ta­len mel­lom Equi­nor og Opus 12. In­ves­te­rings­be­løp, for­ret­nings­mo­dell og hvem som be­ta­ler hvor mye for hva er også i det blå.

– Det er et in­ter­es­sant sel­skap og en in­ter­es­sant tek­no­lo­gi. Vi er blitt eni­ge om en in­ten­sjons­av­ta­le som sier at

vi skal job­be sam­men med Opus 12 frem­over. Mu­li­gens i frem­ti­den vil det kom­me et full­ska­la test­sen­ter, sier Ras­mus Wil­le, sjef for Equi­nors raf­fi­ne­ri på Mong­stad.

– Det­te er et glim­ren­de førs­te steg, og for­hå­pent­lig det førs­te av man­ge, sier Nicholas Flan­ders.

Opus 12 ble star­tet i 2016 av en grup­pe fors­ke­re fra Stan­for­duni­ver­si­te­tet uten­for San Fran­cis­co.

Så langt har sel­ska­pet hen­tet inn 20 mil­lio­ner dol­lar i ak­sje­ka­pi­tal.

Sel­ska­pets plan er å lan­se­re en kom­mer­si­ell ut­ga­ve av kon­ver­te­rings­en­he­ten nes­te år. Der­et­ter er pla­nen å tes­te et in­du­stri­elt an­legg i in­du­stri­ska­la.

– Hvis pro­sjek­tet sam­men med Equi­nor blir en rea­li­tet, vil det kom­me tid­lig på 2020-tal­let for­di vi tren­ger tid til å gjø­re ut­vik­lings­ar­bei­det først. Du kan kom­me til Ber­ke­ley og se an­leg­get vårt. Du vil se at vi har det se- nes­te in­nen­for nan­o­tek­no­lo­gi, po­ly­mer­tek­no­lo­gi og elek­tro­kje­mi, sier Flan­ders.

– Når skal dere gå med over­skudd?

– Tid­lig på 2020-tal­let. Kjerne­va­ria­be­len er an­tall tonn CO2 vi kan kon­ver­te­re i lø­pet av et år. Vi job­ber med å ska­le­re tek­no­lo­gi­en, men det­te er ka­pi­tal­in­ten­siv virk­som­het, sier Flan­ders.

– Hvor­dan ser sam­ar­bei­det med Equi­nor ut om et år?

– Da hå­per jeg i hvert fall at vi har en so­lid plan for å tes­te tek­no­lo­gi­en, sva­rer Flan­ders.

FOTO: NTB SCANPIX

CO2-GENERATOR: Equi­nors raf­fi­ne­ri på Mong­stad er Nor­ges størs­te kil­de til CO2-ut­slipp, og åsted for det så­kal­te måne­lan­dings­pro­sjek­tet.

FOTO: ANDERS HORNTVEDT

AVTALEPARTNERE: – In­ter­es­sant sel­skap og in­ter­es­sant tek­no­lo­gi, sier Equi­nors Ras­mus Wil­le. Til ven­st­re Nicholas Flan­ders, dag­lig leder i Opus 12.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.