Går inn i små­ska­la LNG

Tryg­ve Seg­lem bes­til­ler et små-ska­la LNG-skip som skal be­tje­ne en lang­tids­kon­trakt med ita­li­ens­ke Edi­son.

Finansavisen - - KNUTSEN OAS SHIPPING - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no

Skips­re­der Tryg­ve Seg­lem i Kn­ut­sen OAS Ship­ping i Hauge­sund fort­set­ter å vokse.

Tors­dag of­fent­lig­gjor­de det sør­kore­ans­ke verf­tet Hyun­dai Mi­po Shi­py­ard at det had­de fått be­stil­ling på en LNG-tan­ker med en laste­ka­pa­si­tet på 30.000 ku­bikk­me­ter.

Pri­sen opp­gis til 77,5 mil­lio­ner dol­lar, som til­sva­rer cir­ka 650 mil­lio­ner kro­ner etter gårs­da­gens veks­lings­kurs.

Le­ve­rin­gen av ny­byg­get er iføl­ge Tra­deWinds av­talt til førs­te kvar­tal 2021. I til­legg har Kn­ut­sen OAS op­sjon på å få byg­get et søs­ter­skip.

Vant lang­tids­jobb

Be­skjef­ti­gel­sen er sik­ret ved at Seg­lem ny­lig vant en 12-års­kon­trakt med det ita­li­ens­ke energi­sel­ska­pet Edi­son. Lei­e­ta­ge­ren kan der­som be­ho­vet til­si­er det vel­ge å be­hol­de ski­pet i yt­ter­li­ge­re 10 år.

Hauge­sund-re­de­ri­et fikk Edi­son-opp­dra­get i kon­kur­ran­se med fle­re and­re til­by­de­re.

Et ne­der­landsk og et ita­li­ensk re­de­ri skal beg­ge ha be­fun­net seg på short­list sam­men med Seg­lems sel­skap før til­de­lin­gen.

Kn­ut­sen OAS Ship­pings fi­nans­di­rek­tør Geir To­re Hen­rik­sen opp­ly­ser at verfts­kon­trak­ten er inn­gått av sel­ska­pet Nor­span LNG 14, som i dag er hel­eid av Seg­lems private sel­skap TS Ship­ping In­vest gjen­nom Kn­ut­sen LNG.

– På kon­trak­ter som er inn­gått de sis­te åre­ne in­nen for­ret­nings­om­rå­det LNG har Seg­lem in­vi­tert inn part­ne­re med opp­til 50 pro­sent etter at ho­ved­struk­tu­ren er kom­met på plass. Her er det­te ikke be­slut­tet noe til­sva­ren­de, med det kan bli ak­tu­elt, sier Hen­rik­sen.

Nye bøye­las­te­re

Tid­li­ge­re i høst inn­gikk Seg­lem-sel­ska­pet Kn­ut­sen NYK Off­shore Tan­kers en in­ten­sjons­av­ta­le om å byg­ge inn­til fire shutt­le­tan­ke­re – bøye­las­te­re – i Ki­na.

Den­ne av­ta­len gjaldt le­ve­ring av skip i suez­max­klas­sen på 154.000 død­vekt­tonn. To er ment å va­ere fas­te kon­trak­ter og to op­sjo­ner som det nors­ke re­de­ri­et kan vel­ge å be­nyt­te seg av.

Pri­sen er ikke kjent, men lig­ger tro­lig i rundt 100 mil­lio­ner dol­lar pr. skip, fer­dig ut­rus­tet.

I slut­ten av sep­tem­ber un­der­teg­net Kn­ut­sen NYK Off­shore Tan­kers, der ja­pans­ke Nippon Yu­sen Kais­ha – NYK – er Seg­lems med­ei­er, en mil­li­ard­av­ta­le med Equi­nor i Bra­sil.

For å be­tje­ne den be­stil­te Seg­lem to sto­re shutt­le­tank­skip på 152.000 død­vekt­tonn. Dis­se byg­ges ved sør­kore­ans­ke Hyun­dai He­avy In­du­stries. Fer­dig­stil­lel­se og le­ve­ring er her av­talt til 2020.

Etter hva Fi­nans­avi­sen for­står skal søs­ter­ski­pe­ne til å be­gyn­ne med lei­es ut til Equi­nor i fem el­ler syv år. Men av­ta­len er struk­tu­rert slik at olje­sel­ska­pet har op­sjo­ner som kan bety at det be­hol­der far­tøy­ene i inn­til 20 år.

Fra før av dri­ver Hauge­sund-re­de­ri­et en be­ty­de­lig ship­ping­ak­ti­vi­tet i Bra­sil og har 13 bøye­las­te­re i fart der.

Blant de størs­te

Seg­lem-grup­pen er en av Nor­ges størs­te private re­de­ri­grup­per og er 100 pro­sent fa­mi­lie­eid.

Dag­lig leder Tryg­ve Seg­lem sit­ter på 70 pro­sent av ak­sje­ne i sel­ska­pet, og døt­re­ne Syn­nø­ve og Jor­unn Seg­lem 30 pro­sent.

Til tross for ned­skriv­nin­ger på et la­ger­skip til Mar­tin Lin­ge-fel­tet le­ver­te Kn­ut­sen NYK Off­shore Tan­kers et over­skudd på 35,7 mil­lio­ner dol­lar i fjor.

MLP-sel­ska­pet KNOT Off­shore Part­ners, der Hauge­sund-re­de­ri­et ei­er 27,8 pro­sent, er børs­no­tert i New York og har grad­vis kjøpt 16 bøye­las­te­re som al­le be­tje­ner lang­sik­ti­ge frakt­kon­trak­ter med olje­sel­ska­pe­ne.

Kn­ut­sen NYK Off­shore Tan­kers ei­er selv 13 bøye­las­te­re og to la­ger­skip for rå­olje.

FoTo: IváN Kver­me

VIN­NER JOBB OG BYG­GER NYTT: Skips­re­der Tryg­ve Seg­lem kon­trol­le­rer en av Nor­ges størs­te re­deri­be­drif­ter gjen­nom Seg­lem Hol­ding og TS Ship­ping In­vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.