Enig­het til sjøs

Sjø­fol­ke­ne får et lønns­til­legg på mel­lom 2,8 og 3 pro­sent fra 1. no­vem­ber.

Finansavisen - - YARAS DIGITALE SATSING - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no

Nor­ges Re­deri­for­bund og de tre sjø­manns­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne kom ons­dag kveld til enig­het i meg­lin­gen i ho­ved­opp­gjø­ret for NOR- re­gist­rer­te skip i uten­riks­fart.

Der­med unn­går man streik for off­shore ser­vice­skipsf lå­ten og Co­lor Li­nes fer­ger.

Slutt­re­sul­ta­tet in­ne­ba­erer et ge­ne­relt lønns­til­legg på mel­lom 2,8 og 3 pro­sent. Opp­gjø­ret gjel­der fra 1. no­vem­ber.

Meg­lin­gen gjaldt ho­ved­opp­gjø­ret for off­shore ser­vice­skip, ka­bel­far­tøy­er og fer­ger i uten­riks­fart for or­ga­ni­ser­te i Norsk Sjø­of­fi­sers­for­bund, Det nors­ke ma­ski­nist­for­bund og Norsk Sjø­manns­for­bund.

Ram­men for off­shore ser­vice ble på 2,8 pro­sent. For fer­ger og ka­belleg­ge­re end­te opp­gjø­ret 0,2 pro­sent­po­eng høy­ere.

«Struk­ket oss langt»

– Vi er godt for­nøyd med at vi kom til enig­het og unn­gikk konf likt, men har struk­ket oss langt, sa­er­lig in­nen off­shore ser­vice­skips­seg­men­tet som opp­le­ver kre­ven­de mar­ke­der, sier for­hand­lings­le­der Pål Tan­gen i Nor­ges Re­deri­for­bund.

– Jeg er glad for at vi kom i mål uten noen kon­flikt og for­nøyd med at vi fikk et bruk­bart opp­gjør for våre med­lem­mer i off­shore­na­e­rin­gen med den si­tua­sjon na­e­rin­gen er i, sier for­bunds­le­der John­ny Han­sen i Sjø­manns­for­bun­det. Det var sjø­manns­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som be­g­ja­er­te brudd i for­hand­lin­ge­ne om ho­ved­opp­gjø­ret for cir­ka 7.000 an­sat­te til sjøs i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber.

– Par­te­ne sto for langt fra hver­and­re, og det var dess­ver­re in­gen an­nen mu­lig­het enn å gå til brudd, sa for­hand­lings­le­der Hans San­de i Sjø­of­fi­sers­for­bun­det da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.