Snart kom­mer mis­lig­hol­de­ne

Høy­ere ren­ter, mind­re op­ti­mis­me blant in­ves­to­re­ne og tegn på en glo­bal øko­no­misk opp­brem­sing fort­set­ter å tyn­ge kre­ditt­mar­ke­det.

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - tho­MAS hil­MER­SEn tho­MAS.hil­MER­[email protected]­nAnS­Avi­SEn.no

Ver­di­en av iSha­res’ børs­no­ter­te fond for euro­pe­is­ke høy­rente­ob­li­ga­sjo­ner falt i går til det la­ves­te ni­vå­et si­den midt­en av fe­bru­ar 2016. Hit­til i år ut­gjør kurs­fal­let nes­ten syv pro­sent. Hel­ler ikke de nors­ke høy­rente­fon­de­ne har gjort det sa­er­lig bra i den se­nes­te ti­den. For ek­sem­pel har Odin Kreditt tapt 1,8 pro­sent på en må­ned, mens DNBs ver­sjon er ned med 1,3 pro­sent.

På den and­re si­den av At­lan­ter­ha­vet ble iSha­res’ ame­ri­kans­ke høy­rente­fond tors­dag etter­mid­dag om­satt for 82,92 dol­lar per an­del. Dét in­ne­ba­erer et to pro­sent kursfall på en må­ned og en ned­tur på fem pro­sent si­den nytt­år. Dol­la­ren har hit­til i år styr­ket seg med over fire pro­sent mot nors­ke kro­ner, så nord­menn som har sat­set på ame­ri­kans­ke kre­ditt­ob­li­ga­sjo­ner har li­ke­vel klart seg re­la­tivt godt.

Et av ukens mest in­ter­es­san­te fe­no­me­ner er en in­ver­te­ring av de­ler av USAs rente­kur­ve. I fle­re da­ger har den fem­åri­ge ver­sjo­nen be­talt mind­re enn den to­åri­ge, noe som er sva­ert uvan­lig. I til­legg er for­skjel­len mel­lom ren­ten på tre­må­ne­der stats­veks­ler og ti­åri­ge ob­li­ga­sjo­ner nå bare 0,47 pro­sent­po­eng. En så f lat rente­kur­ve sig­na­li­se­rer frykt for at USAs øko­no­mi vil brem­se opp – noe som i så fall også vil på­vir­ke res­ten av ver­den.

Rå­vare­pri­se­ne sen­der de sam­me sig­na­le­ne. Ver­di­en av brent rå­olje er igjen un­der 60 dol­lar fa­tet, og den syk­lis­ke kob­ber­pri­sen har tapt na­er en fem­del på et halv­år. Selv man­ge av land­bruks­pro­duk­te­ne, som hve­te, har svek­ket seg mye. Når en rek­ke rå­va­rer fal­ler sam­ti­dig, skyl­des det ty­pisk sva­ke­re øko­no­mis­ke ut­sik­ter og for­vent­nin­ger om la­ve­re etter­spør­sel.

I en kom­men­de lav­kon­junk­tur er det li­ten tvil om at mis­lig­hol­de­ne av kre­ditt­ob­li­ga­sjo­ner vil sti­ge. Det­te re­flek­te­res al­le­re­de i rente­på­sla­ge­ne. I USA ut­gjør øk­nin­gen rundt 1,2 pro­sent­po­eng si­den be­gyn­nel­sen av ok­to­ber, mens opp­gan­gen for euro­ba­sert høy­rente­gjeld er 1,3 pro­sent­po­eng. I euro­so­nen er rente­på­sla­get mer enn dob­let si­den bun­nen i ok­to­ber i fjor.

Det hjel­per ikke at sva­ert mye gjeld må re­fi­nan­sie­res nes­te år. Gold­man Sachs ad­var­te ny­lig at det bare i USAs ikke-fi­nan­si­el­le sek­tor er snakk om over 1.300 mil­li­ar­der dol­lar frem til 2020. Be­lø­pet til­sva­rer en fem­del av den sam­le­de gjel­den og er lik over 11.000 mil­li­ar­der kro­ner. Ban­ken leg­ger til at en frem­ti­dig fi­nans­kri­se tro­lig vil for­år­sa­kes av mis­lig­hold i na­e­rings­li­vet – og ikke hus­hold­nin­ge­ne, slik til­fel­let var i 2008-2009.

Gold­man har til og med ut­ar­bei­det en lis­te over de ame­ri­kans­ke sel­ska­pe­ne som mest tro­lig vil ram­mes av høy­ere ren­ter. Den inne­hol­der høyt gi­re­de ut­ste­de­re med ra­tin­gen BBB el­ler la­ve­re og som i dag har ek­sep­sjo­nelt bil­li­ge lån. Lis­ten in­klu­de­rer blant and­re Camp­bell Soup, res­tau­rant­kje­den Wen­dy’s, te­le­fo­ni­gi­gan­ten AT&T og tre sto­re strøm­pro­du­sen­ter.

Sel­ska­per som be­ta­ler fly­ten­de ren­te er på in­gen måte uten­for fare­so­nen. Til tross for teg­ne­ne på opp­brem­sing, har den vik­ti­ge Li­bor-ren­ten skutt opp i de se­nes­te uke­ne. Tre­må­ne­ders­ut­ga­ven for ame­ri­kans­ke dol­lar lå i går etter­mid­dag på 2,77 pro­sent, mot bare 1,5 pro­sent for et år si­den. Da­gens nivå er det høy­es­te si­den krise­året 2008. Glo­balt knyt­tes ren­te­ne på gjeld verdt 1.700.000 mil­li­ar­der kro­ner til Li­bor, så det­te er en «big deal» for sva­ert man­ge.

Foto: NtB SCaNpix

EN SKIK­KE­LIG SUPPE: Camp­bell Soup er blant sel­ska­pe­ne som kan få pro­ble­mer med å be­tje­ne sine lån, iføl­ge Gold­man Sachs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.