Før rente­mø­te­ne

Finansavisen - - VALUTAKOMMENTAR - JONE FRAFJORD

Rente­mø­te­ne i Nor­ges Bank og Fe­deral Re­ser­ve nes­te uke kom­mer un­der en pe­rio­de med ner­vø­se mar­ke­der.

Noe av den­ne ner­vø­si­te­ten skyl­des jo stør­re frykt for hvor­dan det går med veks­ten frem­over. Men som DNB Mar­kets på­pek­te un­der sin pre­sen­ta­sjon av makro­pro­gno­ser ons­dag: Det tar nor­malt mel­lom ett til to år, grovt sett, fra yield­kur­ven mel­lom to­åri­ge og ti­åri­ge stats­ob­li­ga­sjo­ner i USA blir in­ver­tert, til re­se­sjo­nen fak­tisk kom­mer.

Fe­deral Re­ser­ve føl­ger tra­di­sjo­nelt nøye med på hva som skjer i fi­nans­mar­ke­de­ne. Det er en ikke like vik­tig fak­tor for Nor­ges Bank.

Øko­no­me­ne i Swed­bank spår i for­kant av Nor­ges Bank-mø­tet at rente­ba­nen vil bli jus­tert ned, men ikke nok til å rei­se tvil om pla­nen om å heve ren­ten to gan­ger nes­te år.

«Til tross for en blan­det ut­vik­ling si­den sep­tem­ber, tror vi det skal mye til for at Ban­ken av­vi­ker fra sin stra­te­gi nå,» skri­ver Kje­til Mar­tin­sen i Swed­bank.

Den nors­ke kro­nen får gjer­ne juling når det er surt i ak­sje­mar­ke­de­ne, og slik var det i går også. Euro­en steg over 6 øre til 9,71 kro­ner. Dol­la­ren var tors­dag etter­mid­dag bare opp 1 øre: Den ame­ri­kans­ke va­lu­ta­en styr­ket seg først, men falt til­ba­ke etter litt sva­ke jobb­tall fra ADP. Of­fi­si­el­le jobb­tall kom­mer fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.