Tror Nor­ges Bank vil va­ere vel­dig var­som

Finansavisen - - RENTER - TDN Di­rekT

Sta­tis­tisk sen­tral­byrå ven­ter to rente­he­vin­ger i 2019, to i 2020 og en i 2021, men un­der­stre­ker at sen­tral­ban­ken vil va­ere «vel­dig var­som» i rente­set­tin­gen frem­over.

SSB-fors­ker Tho­mas von Brasch sier bo­lig­pri­se­ne er et av de størs­te usik­ker­hets­mo­men­te­ne i norsk øko­no­mi. Han ven­ter at bo­lig­pri­se­ne frem­over vil bli hjul­pet av økt sys­sel­set­ting og inn­tekts­vekst, men vil trek­kes ned av rente­opp­gang samt et høyt til­bud av bo­li­ger på kort sikt.

– Et av de sto­re spørs­må­le­ne er fort­satt hvor mye rente­he­vin­ge­ne vil bite, etter lan­ge pe­rio­der med sva­ert lave ren­ter. Nå fikk vi et bo­lig­pris­fall for­le­den, men det er vans­ke­lig å skil­le ef­fek­te­ne fra hver­and­re, slik som det økte til­bu­det av bo­li­ger som har kom­met ut på mar­ke­det, sier Brasch til TDN Di­rekt.

DNB Mar­kets ven­ter en flat bo­lig­pris­ut­vik­ling, men skri­ver at «det høye gjelds­ni­vå­et, nye re­gu­le­rin­ger av for­bruks­lån og for­de­lin­gen av gjeld gjør at vi ser en ri­si­ko for et mer mar­kant fall i både kre­ditt­vekst og for­bruk».

Tross rente­he­vin­ger kom­mer rente­be­last­nin­gen for hus­hold­nin­ge­ne iføl­ge SSB fort­satt ikke opp på noe dra­ma­tisk nivå. Brasch sier det imid­ler­tid er usik­kert hvor man­ge som nå har til­pas­set seg slik at de vil få pro­ble­mer når ren­ten he­ves. Av de na­sjo­na­le ri­si­ko­ene er det­te blant de vik­tigs­te, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.