La­ves­te mat­pri­ser på 2,5 år

Finansavisen - - UTENLANDSKE AKSJER - FA

De glo­ba­le pri­se­ne på land­bruks­rå­va­rer sank i no­vem­ber, tyn­get av ve­ge­ta­bils­ke ol­jer, mel­der FNs er­na­e­rings- og land­bruks­or­ga­ni­sa­sjon, FAO. Or­ga­ni­sa­sjo­nens mat­pris­in­deks var i snitt på 160,8 po­eng i for­ri­ge må­ned, ned 1,3 pro­sent fra ok­to­ber – og ned 8,5 pro­sent fra no­vem­ber i fjor. In­dek­sen er der­med på sitt la­ves­te nivå si­den mai 2016.

Un­der­in­dek­sen for ve­ge­ta­bils­ke ol­jer falt 5,7 pro­sent fra ok­to­ber, til det la­ves­te ni­vå­et på 12 år. Sto­re la­ger­be­hold­nin­ger med palme­olje og ri­ke­li­ge soya- og sol­sikke­olje­for­sy­nin­ger drev pris­ut­vik­lin­gen, opp­ly­ser FAO.

Korn­pris­in­dek­sen sank 1,1 pro­sent, tyn­get av sto­re eks­port­for­sy­nin­ger med hve­te, har­de­re kon­kur­ran­se in­nen maiseks­port og nye ris­av­lin­ger. Pri­se­ne på mei­eri­va­rer falt for sjet­te må­ned på rad, med 3,3 pro­sent fra må­ne­den før, mens kjøtt­pri­se­ne var mar­gi­nalt ned.

Den enes­te mat­ka­te­go­ri­en med opp­gang i no­vem­ber, var suk­ker. Suk­ker­pris­in­dek­sen steg 4,4 pro­sent, på­vir­ket av for­vent­nin­ger om stor pro­duk­sjons­ned­gang i Bra­sil, iføl­ge FAO.

FOtO: BlOOmBerg

OLJEPRISFALL: Iføl­ge FAO var mat­pris­in­deks­fal­let i no­vem­ber dre­vet av palme­olje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.