En­de­lig litt an­er­kjen­nel­se

Finansavisen - - UTENLANDSKE AKSJER -

det vi gjør året rundt. Den­ne skal vi se på jule­bor­det, sier en sen­tral per­son i IKT Nor­ge til Bak­side­re­dak­sjo­nen.

By­ens ast­ma­ti­ke­re kan bare leg­ge bort in­ha­la­to­re­ne nå.

Det er ikke al­le som er like po­si­tivt inn­stil­te til de uli­ke for­bu­de­ne som på­leg­ges ho­ved­sta­dens bi­lis­ter for å bed­re luft­kva­li­te­ten. Et av til­ta­ke­ne er miljø­farts­gren­se på ut­valg­te vei­strek­nin­ger i Oslo, der farts­gren­sen re­du­se­res fra 80 km/t til 60 km/t. Ord­nin­gen ble inn­ført i 2004, og po­li­ti­et var i be­gyn­nel­sen så skep­tisk til at farts­gren­sen skul­le be­stem­mes av miljø­hen­syn, at det ikke hånd­he­vet miljø­farts­gren­sen, og fle­re foto­bok­ser ble skrudd av, iføl­ge Af­ten­pos­ten.

Vel, til tvi­ler­ne så har vi en glad­ny­het: Det vir­ker!

For etter at årets farts­be­grens­nin­ger av miljø­hen­syn tråd­te i kraft 1. no­vem­ber har nem­lig 11 fø­re­re mis­tet fø­rer­kor­tet på de ak­tu­el­le strek­nin­ge­ne. Hele 11 faer­re bi­lis­ter på vei­ene bare på en drøy må­ned, der alt­så.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.