Når ikke må­let

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER - TrYg­ve Heg­nar ANSVARLIG RE­DAK­TØR

Miljø­vern­mi­nis­ter Ola Elve­stu­en (V) har reist til den in­ter­na­sjo­na­le klima­kon­fe­ran­sen i Po­len, og un­der veis kun­ne han for­tel­le at Nor­ge nep­pe vil nå sitt klima­mål. Skal vi få til det må vi leg­ge ned in­du­stri­en, og det vil vi ikke, sier han. Nor­ges klima­mål (fra 2012) er at ut­slip­pe­ne av klima­gas­ser skal re­du­se­res til 48,6 mil­lio­ner tonn i 2020, mens det i år vil bli slup­pet ut 52,4 mil­lio­ner tonn CO2-ekvi­va­len­ter. I år øker fak­tisk ut­slip­pe­ne. Det gjør de også på ver­dens­ba­sis.

I hen­hold til Pa­ris­av­ta­len skal Nor­ge kut­te ut­slip­pe­ne med 40 pro­sent sam­men­lig­net med 1990-ni­vå­et in­nen 2030.

Den enk­les­te må­ten å få ver­dens ut­slipp av klima­gas­ser ned på, er å re­du­se­re all kull­drift. Men det skjer ikke, og i Ki­na, som er flin­ke på sol­kraft, sier de også at de ikke kan leg­ge ned den kull­ba­ser­te in­du­stri­en og ar­beids­plas­se­ne der. Det kom­mer nye kull­kraft­verk hver uke.

En helt an­nen måle­stokk er for ek­sem­pel ut­slipp av klima­gas­ser fra drøv­tyg­ge­re, og det er helt sik­kert at ut­slip­pe­ne går ned hvis vi spi­ser mind­re kjøtt i Nor­ge, men et fler­tall på Stor­tin­get sa for­le­den at det ikke er ak­tu­ell po­li­tikk. Det­te sa­er­lig for­di mind­re rødt kjøtt set­tes opp mot ut­slip­pe­ne fra våre fly­rei­ser, og det er enk­le regne­styk­ker som vi­ser hvor mye mind­re vi må spi­se for å kom­pen­se­re for fly­rei­sen til Tromsø, Lon­don el­ler New York.

Fly­rei­ser for nord­menn øker, som de også gjør in­ter­na­sjo­nalt, og så len­ge det skjer, er det vans­ke­lig å få klima­gass­ut­slip­pe­ne ned. Fly­ene kan gå over til mer bio­driv­stoff og for­bed­re mo­to­re­ne, men det mon­ner lite sam­men­lig­net med veks­ten i fly­tra­fik­ken.

Sam­ti­dig øker bil­tra­fik­ken ver­den over, og selv om el­bi­ler er på frem­marsj, så er det fos­sil­bi­ler som øker mest (i an­tall) ver­den over. I den­ne sam­men­hen­gen er det også pus­le­te når vi i Nor­ge snak­ker om å få mer tra­fikk over på jern­bane og skip. Det bør vi nok, men tal­le­ne for re­duk­sjon av klima­gass­ut­slip­pe­ne blir små.

Stør­re di­men­sjo­ner er det over elek­tri­fi­se­ring av gass­kraft­ver­ke­ne på kys­ten, og selv­føl­ge­lig er det bra hvis in­du­stri­en fa­ser ut fos­sil bren­sel, men det tar tid. Og Elve­stu­en stres­ser ak­ku­rat det. I det sto­re bil­det er det også bra hvis Nor­ge kan bi­dra til at bru­ken av palme­olje går ned, noe Nor­ge fak­tisk be­ta­ler for, men det hjel­per ikke på Nor­ges egne tall.

Det er na­er­mest umu­lig å kut­te Nor­ges klima­gass­ut­slipp med fle­re mil­lio­ner tonn i lø­pet av noen få år.

«Jeg mer­ker meg kri­tik­ken, men jeg hø­rer ikke så man­ge and­re for­slag,» sier stats­råd Elve­stu­en, og det er lett å va­ere enig.

I Po­len skal de fin­ne ut hvor­dan av­tale­ver­ket for Paris-av­ta­len skal hånd­he­ves, og det gjel­der både rap­por­te­ring og spørs­må­let om rike og fat­ti­ge land skal re­du­se­re klima­gass­ut­slip­pe­ne like mye.

Da sier nok de ki­ne­sis­ke ut­sen­din­ge­ne det sam­me som Elve­stu­en. Vi vil ikke fjer­ne ar­beids­plas­ser i in­du­stri­en, og både Ki­na og In­dia pro­se­de­rer på å bli ka­ta­lo­gi­sert som fat­ti­ge land.

MDG frem­met for­le­den et mis­til­lits­for­slag mot re­gje­rin­gen i klima­po­li­tik­ken, men fikk in­gen par­ti­er med seg.

Faer­re fly­rei­ser, mind­re bil­kjø­ring og mind­re rødt kjøtt. Ver­re er det ikke. Had­de Nor­ge hatt kull å kut­te i, had­de det va­ert enk­le­re.

Nor­ge vil nep­pe nå sitt klima­mål

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.