Olje­pris-red­ning over nytt­år

Finansavisen - - BØRSURO -

Ken­neth Si­vert­sen i Pa­re­to Secu­ri­ties skri­ver at ut­ford­rin­ge­ne står i kø for fly­sel­ska­pet, men min­ner om at Nor­we­gi­an kan nyte godt av fal­len­de olje­pris i 2019:

– For drif­ten vil en la­ve­re olje­pris gi Nor­we­gi­an en for­del etter nytt­år, da sel­ska­pet kun har sik­ret 35 pro­sent av for­bru­ket for nes­te år. Kon­kur­ren­te­ne har til sam­men­lig­ning sik­ret mel­lom 50 og 90 pro­sent.

Si­vert­sen me­ner Nor­we­gi­ans kon­kur­ren­ter i stør­re grad vil va­ere låst fast i en høy driv­stoff­pris.

– Nor­we­gi­an ope­re­rer en flå­te som bru­ker rundt 15 til 20 pro­sent mind­re driv­stoff enn sine kon­kur­ren­ter, sel­ska­pet spa­rer fak­tisk enda mer på lang­dis­tan­se, sier Si­vert­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.