Ned­tur for bu­tikkut­leie i Oslo

Lei­e­pri­se­ne for han­dels­lo­ka­ler i Oslo fal­ler, iføl­ge na­e­rings­meg­le­ren Col­li­ers. Unn­ta­ket er Karl Jo­hans gate.

Finansavisen - - HANDELSNAERINGEN SLITER - „„GARD SETSAAS [email protected]­nans­avi­sen.no

Fy­sisk bu­tikk­han­del er un­der press. Bare i pe­rio­den fra ja­nu­ar til mars økte nett­han­de­len i Nor­ge med 13,8 pro­sent, iføl­ge Col­li­ers In­ter­na­tio­nal.

Det gir ut­slag på bakke­plan for man­ge av Oslos gård­ei­ere. For selv om lei­e­pris­ut­vik­lin­gen for kon­to­rer i sen­tra­le de­ler av byen pe­ker rett opp, er det en helt an­nen tendens for han­dels- og ser­ve­rings­lo­ka­ler.

«Lei­e­ni­vå­et i Oslo sen­trum har falt noe, og den for­ven­te­de fot­gjen­ger­tra­fik­ken i Prin­sens gate er fort­satt på vent», skri­ver Col­li­ers i en år­lig han­dels­rap­port.

Prin­sens gate, som går pa­ral­lelt med Karl Jo­hans gate, ble i fe­bru­ar gjen­åp­net etter to års grave­ar­beid og in­ves­te­rin­ger for 490 mil­lio­ner kro­ner. Ga­ten er nå en ren trikke­gate, og par­ke­rings­plas­se­ne er fjer­net.

– Jeg er over­ras­ket over at ikke mer har skjedd i Prin­sens gate, men jeg tror man må ha is i ma­gen. Jeg har ikke gitt opp hå­pet, sier Stine Bjørdal, se­nior­råd­gi­ver for handel i Col­li­ers.

Kjø­rer til kjøpe­sent­re?

Hvor­vidt det kom­mu­na­le pro­sjek­tet «Bil­fritt by­liv» er et gode el­ler en trus­sel mot Oslo sen­trum, er hyp­pig de­bat­tert.

Col­li­ers er kri­tisk til by­rå­dets kamp­sak om å fjer­ne al­le mu­lig­he­ter til gate­par­ke­ring, og me­ner det vil lede fle­re kun­der til kjøpe­sent­re­ne:

«Man­ge gate­par­ke­rings­plas­ser er fjer­net, og an­tal­let en­veis­kjør­te ga­ter er øken­de. Hvis den­ne ut­vik­lin­gen fort­set­ter, er det sann­syn­lig at til­strøm­min­gen til kjøpe­sent­re i og uten­for sen­trum vil øke».

– Hvor ne­ga­tivt for han­de­len er det at par­ke­rings­plas­ser blir fjer­net?

– Det er et tve­eg­get sverd. I man­ge stor­byer er jo ikke lav bil­tra­fikk ne­ga­tivt for re­tail, men det som skil­ler Nor­ge fra man­ge and­re land er va­er­for­hol­de­ne. Hvis det blir helt håp­løst å par­ke­re i sen­trum, vil f le­re trek­ke til kjøpe­sent­re, sier Bjørdal.

«Stjal» luk­sus­bu­tik­ke­ne

Sam­ti­dig er Karl Jo­hans gate – som i ho­ved­sak er en gå­gate – «still go­ing strong», ved at lei­e­pri­se­ne bare har fla­tet ut. Rundt Eger­tor­get må en bu­tikk­dri­ver ut med mel­lom 20.000 og 25.000 kro­ner pr. kvad­rat­me­ter i året. Det er det sam­me som for to år si­den.

I side­ga­te­ne kos­ter det be­ty­de­lig mind­re enn på sel­ve Karl Jo­han, mel­lom 5.000 og 15.000 kro­ner me­te­ren.

Dis­se ga­te­ne do­mi­ne­res i øken­de grad av luk­sus­for­ret­nin­ger, noe som går ut over by­ens tid­li­ge­re luk­susstrøk, Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en. Også der ble as­falt og bro­stein ende­vendt for noen år si­den, men da de sam­men­hen­gen­de ga­te­ne en­de­lig sto fer­di­ge i ny prakt, had­de man­ge av bu­tik­ke­ne gitt opp i an­leggs­pe­rio­den. Kom­mer­si­elt har ikke strø­ket greid å hen­te seg inn igjen, og topp­lei­en er de se­nes­te to åre­ne re­du­sert fra 12.000 til 10.000 kro­ner pr. kvad­rat­me­ter i året.

Jeg er over­ras­ket over at ikke mer har skjedd i Prin­sens gate, men jeg tror man må ha is i ma­gen

STinE bjøRDAl, Col­li­ERS in­TER­nA­Tio­nAl

– Det er der vi ser det mest, sier Bjørdal, og sik­ter til lei­e­pris­ned­gan­gen.

Tror på nytt sen­ter

En spa­ser­tur gjen­nom ga­te­ne vi­ser ty­de­lig at bu­tikk­mik­sen ikke er som i glans­da­ge­ne. Mid­ler­ti­di­ge po­pup-bu­tik­ker fyl­ler fle­re av lo­ka­le­ne, mens ge­ne­ris­ke kjede­bu­tik­ker do­mi­ne­rer blant de per­ma­nen­te leie­ta­ger­ne.

– De er blitt mye mer masse­mar­keds­ga­ter enn de var for ti år si­den. Alt ar­bei­det ska­det nok bu­tik­ke­ne en del, for det tok vel­dig lang tid.

– Det er vel ikke et stort nok mar­ked for

man­ge luk­sus­bu­tikk­strøk i en by som Oslo?

– Det er det ikke. Men det er et stør­re mar­ked for mel­lom­seg­men­tet, og jeg tror Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en vil kom­me seg, sier Bjørdal.

Hun er spe­si­elt po­si­tiv til det nye kjøpe­sen­te­ret Val­ky­ri­en, som byg­ges in­ne i et tra­di­sjo­nelt mur­gårds­kvar­tal ved Val­ky­rie plass, øverst i Bog­stad­vei­en. Sen­te­ret skal stå fer­dig til vår­en, og rom­me na­er 7.000 kvad­rat­me­ter bu­tikk­lo­ka­ler i til­legg til et likt are­al bo­li­ger.

– Jeg har hørt at sen­te­ret er nes­ten fer­dig­sig­nert, og den de­len av ga­ten vil kom­me til å få en kjempe­boost, tror Bjørdal.

Foto: Iván Kver­me

oPP­TATT AV Mu­liGhETEnE: Se­nior­råd­gi­ver Stine Bjørdal.

Foto: GarD SetSaaS

VIPPET AV TRONEN:– De er blitt mye mer masse­mar­keds­ga­ter enn de var for ti år si­den, sier Stine Bjørdal i Col­li­ers In­ter­na­tio­nal om Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en. Her fra først­nevn­te gate, der Floyd kunn­gjør flyt­ting til Gren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.