DET­TE HAR AND­RE gRüN­DE­RE fåTT Til

Finansavisen - - NY AVTALE -

Am­pai­re, USA. La­ger el-fly som er grøn­ne­re, bil­li­ge­re og mer stille­gå­en­de. Plan­leg­ger å fly ru­ter i Nor­ge på kom­mer­si­ell ba­sis. Crux OCM, Ca­na­da. Se­mi-auto­nom drift av rør­led­nin­ger som øker vo­lu­met­risk gjen­nom­strøm­ning med 4 pro­sent. Kon­trakt med Equi­nors LNG-an­legg i Ham­mer­fest.

De­epStream, Stor­bri­tan­nia. Pre-kva­li­fi­ka­sjons­platt­form for olje­og gass­in­du­stri­en. Kon­trakt med Aker Energy.

In­ter­face Fluidics, Ca­na­da. Egen­ut­vik­let nan­o­fluid­platt­form som øker in­du­stri­ens for­stå­el­se av ma­te­ria­lers kje­mis­ke egen­ska­per. Har fått fun­ding fra co LOOP-pro­gram­met ved Equi­nor Tech­no­lo­gy Ven­tu­res.

RatedPow­er, Spain. Pro­gram­vare for å de­sig­ne sto­re sol­kraft­an­legg på få mi­nut­ter. Abon­ne­ments­av­ta­le med Scatec So­lar og job­ber med pi­lot­pro­sjekt med Equi­nor.

Sa­feEx, Dan­mark. Di­gi­ta­li­se­rer in­spek­sjon og ved­li­ke­hold. Lo­ver 25–40 pro­sent be­spa­rel­se på per­so­nal­kost­na­de­ne. Part­ner­skap med Kongs­berg Grup­pen og DNV GL.

Sens­ytec, USA. Smart se­ment­tek­no­lo­gi som gjør at se­men­tens til­stand kan over­vå­kes i sann­tid. Har fått pi­lot­av­ta­ler med Kongs­berg Di­gi­tal, Equi­nor og AF Grup­pen.

Versor, Nor­ge. Auto­nom drone­pro­gram­vare for in­spek­sjon av in­fra­struk­tur. In­gen­ting kon­kret nytt.

Voya­ger, USA. Pro­gram­vare som for­enk­ler be­slut­nings­pro­ses­ser i ship­ping­bran­sjen. Kon­trakt med Equi­nor og Kongs­berg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.