BAK­GRUNN

Finansavisen - - GLOBUS WINE 2017 -

Cre­do Part­ners er et norsk in­ves­te­rings­sel­skap som spe­sia­li­se­rer seg på pro­fe­sjo­na­li­se­ring og trans­for­ma­sjo­ner av fa­mi­lie- og grün­der­le­de­te virk­som­he­ter som har et stort ut­vik­lings­po­ten­si­al.

I Nor­ge er Cre­do in­ves­tert i sel­ska­per som Vil­la Pa­ra­diso, Sysco, Ma­de for Move­ment og Frisk Ut­vik­ling.

I Dan­mark er Cre­do in­ves­tert i Geia

Food og Glo­bus Wi­ne.

Cre­do har ty­pisk en ho­ri­sont på rundt 5 år.

Cre­do Part­ners har tid­li­ge­re va­ert ho­ved­ei­er i Op­ti­mar, men solg­te seg ut i 2017.

Verd­set­tin­gen av Glo­bus Wi­ne i 2016 er kon­fi­den­si­ell. Men om man for­ut­set­ter sam­me pris/inn­tje­ning som Ar­cus og trek­ker fra gjeld, gir det en pri­sing på rundt 550 mil­lio­ner nors­ke kro­ner. sik­te. Vi­nen kom­mer der­imot inn i sto­re be­hol­de­re fra laste­bil, og fyl­les i blan­ke stål­tan­ker før de hav­ner i flas­ker el­ler kar­ton­ger.

Det nors­ke in­ves­te­rings­sel­ska­pet Cre­do Part­ners kjøp­te 51 pro­sent av Glo­bus Wi­ne i 2016, og si­den da har fle­re ting skjedd: Ny sjef er hen­tet inn, nye vare­mar­ker er ut­vik­let, to tid­li­ge­re tap­pe­ri­er er flyt­tet til mo­der­ne fa­si­li­te­ter na­er Øl­by, og pla­ne­ne er kla­re for vekst ut over Dan­mark.

De dans­ke opp­rin­ne­li­ge grün­der­ne ei­er de res­te­ren­de 49 pro­sen­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.