Skal gjø­re bøn­de­ne flin­ke­re

Ya­ra har på kort tid byg­get opp en or­ga­ni­sa­sjon med over 200 per­soner som job­ber med di­gi­ta­li­se­ring av land­bru­ket. Må­let er å bed­re pro­duk­sjo­nen til bøn­de­ne.

Finansavisen - - YARAS DIGITALE SATSING - „„SIGURD SVE­EN sigurd.sve­[email protected]­nans­avi­sen.no

– Land­bru­ket er i dag den størs­te in­du­stri­en i ver­den som ikke er vel­dig pro­sess­ori­en­tert. Det vil imid­ler­tid end­re seg de na­er­mes­te åre­ne, sier di­rek­tør Pål Øystein Stor­mor­ken i Ya­ra.

Han har an­sva­ret for Part­nership Stra­te­gy in­nen Di­gi­tal Far­ming i gjød­sel­gi­gan­ten. Det­te er et om­rå­de han tror vil vokse sterkt i takt med at Ya­ra be­ve­ger seg sta­dig na­er­me­re sine slutt­bru­ke­re.

– Vi var len­ge et pro­duk­sjons­sel­skap med stor P. På 1990-tal­let pro­du­ser­te vi det vi klar­te, og send­te det så vi­de­re. Etter hvert gikk vi inn i en ny fase hvor vi så på hvor­dan pro­duk­te­ne våre kun­ne bli brukt bed­re, og hvil­ke pro­duk­ter som pas­set best til for­skjel­li­ge veks­ter. Med vår nye crop nut­ri­tion-stra­te­gi, som vi på­be­gyn­te i 2015, ble bon­den satt mer i fo­kus. Vi så at hvis vi skul­le bli bed­re på å ut­vik­le vårt kom­pe­tanse­for­trinn, måt­te vi vite mer om bon­dens be­hov.

Etter tre år i Afri­ka, fikk Stor­mor­ken i 2015 i oppdrag å få over­sikt over kon­ser­nets di­gi­ta­le ak­ti­vi­te­ter. Ya­ra Di­gi­tal Far­ming ble etab­lert i fjor som­mer. I dag sys­sel­set­ter den­ne virk­som­he­ten over 200 per­soner for­delt på fire hu­ber; i Sin­ga­po­re, Ber­lin, Sao Paolo og San Fran­cis­co.

For dår­lig be­talt

– Det fin­nes fle­re stu­di­er som vi­ser at man stort sett over hele ver­den kan øke pro­duk­sjo­nen med god og op­ti­mal sty­ring, sier Stor­mor­ken.

Det er her Ya­ras nye sat­sing kom­mer inn i bil­det. Ved hjelp av ny tek­no­lo­gi, avan­ser­te sen­so­rer og di­gi­tal kom­mu­ni­ka­sjon, skal sel­ska­pet bi­dra til å bed­re av­kast­nin­gen for bøn­de­ne.

Ya­ra har for ek­sem­pel i dag en N-sen­sor som kan mon­te­res på trak­to­ren, og som hjel­per bon­den med å gjøds­le rik­tig. Ya­ra Wa­ter So­lu­tion sør­ger for rik­tig vann­ing. I til­legg skal sa­tel­lit­ter og dro­ner tas i bruk for å hjel­pe bøn­de­ne med den dag­li­ge drif­ten.

Det­te hå­per Stor­mor­ken skal gjø­re bøn­de­ne flin­ke­re til å se på åke­ren som en egen pro­duk­sjons­lin­je.

– Det fin­nes ikke to jor­der som er helt like. Når kuns­tig in­tel­li­gens og di­gi­ta­li­se­ring tas i bruk, blir det enk­le­re å la­ere seg hvor­dan jor­det vir­ker og hva som skal til for å op­ti­ma­li­se­re pro­duk­sjo­nen, sier han.

Land­bru­ket er dess­uten en av få bran­sjer hvor det i man­ge til­fel­ler er for dår­lig slutt­kon­troll av både vo­lu­met og kva­li­te­ten på det bøn­de­ne le­ve­rer.

– Ofte lem­per bon­den av­lin­gen opp på en til­hen­ger og le­ve­rer det, uten å vite kva­li­te­ten på pro­duk­tet før han får be­talt. Det­te er ikke spe­si­elt op­ti­malt med tan­ke på den vi­de­re gan­gen i verdi­kje­den. Det fø­rer dess­uten ofte til at bøn­de­ne får mind­re be­talt enn de strengt tatt bur­de hvis de had­de hatt en bed­re pro­sess.

Mind­re gjød­sel pr. jor­de

Ya­ras sat­sing på nye tek­no­lo­gi­er har al­le­re­de be­gynt å ba­ere fruk­ter. Stor­mor­ken vi­ser til at bra­si­li­ans­ke si­trus­dyr­ke­re ved hjelp av Ya­ras tek­no­lo­gi og pro­duk­ter nå har 300 pro­sent stør­re av­ling med en re­duk­sjon på 30 pro­sent i vann­for­bru­ket på sam­me land­are­al. I USA har Adapt-N, en on­line pro­gram­vare som gir an­be­fa­ling om ni­tro­gen­gjøds­ling, ført til at mais­bøn­der øker verdi­skap­nin­gen med 30 dol­lar mer pr. ac­re som føl­ge av mer op­ti­mal gjøds­ling.

– Er det ikke en fare for at Ya­ra vil sel­ge mind­re gjød­sel når di­gi­ta­le løs­nin­ger op­ti­ma­li­se­rer pro­ses­se­ne?

– Vi er opp­tatt av at bøn­de­ne skal dri­ve pre­si­sjons­land­bruk, og da vil vi sann­syn­lig­vis sel­ge mind­re gjød­sel pr. jor­de i frem­ti­den. Men den­ne di­gi­ta­le sat­sin­gen vil kun­ne gi oss en bre­de­re mar­keds­po­si­sjon, sier Stor­mor­ken, og for­kla­rer:

– Ya­ra har i dag mel­lom 7 og 8 pro­sent mar­keds­an­del på gjød­sel glo­balt. Det vil si at det er vel­dig man­ge bøn­der som ikke bru­ker våre pro­duk­ter. Den di­gi­ta­le sat­sin­gen kan gi oss et bre­de­re fot­av­trykk, som igjen styr­ker vår po­si­sjon slik at vi på sikt sel­ger enda mer gjød­sel.

Ba­ere­kraf­tig pro­duk­sjon

Ya­ra-di­rek­tø­ren vi­ser også til at ver­dens be­folk­ning i 2050 tro­lig vil tel­le na­er­me­re 10 mil­li­ar­der men­nes­ker, mot da­gens nivå på 7,5 mil­li­ar­der. I dag går dess­uten 70 pro­sent av alt fersk­van­net i ver­den til land­bru­ket.

– Be­folk­nings­veks­ten kre­ver at vi pro­du­se­rer mer mat på en mer ba­ere­kraf­tig og ef­fek­tiv måte. Vi må der­for dyr­ke stør­re av­lin­ger med bruk av mind­re vann, mind­re are­al og mind­re ener­gi hvis vi skal met­te al­le. Det er mo­ti­va­sjo­nen for Ya­ras sat­sing på di­gi­talt land­bruk.

Stor­mor­ken un­der­stre­ker at de di­gi­ta­le løs­nin­ge­ne ikke er et ledd i kun å mar­keds­føre Ya­ras gjød­sel­pro­duk­ter, men for at den en­kel­te bon­de og sel­ska­pet skal tje­ne pen­ger på sat­sin­gen.

– Det­te er en for­ret­ning som skal få frem ver­di­er som vi ikke har klart å få frem tid­li­ge­re, og som vi skal få be­talt for. En­kel­te bøn­der vil kan­skje ikke kjø­pe gjød­sel av oss, men be­ta­le for en ser­vice som sik­re dem høye av­lin­ger og god kva­li­tet på det som dyr­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.