Søp­pel-En­ger er blitt Ra­batt-En­ger

Vei­re­no-sjef Jon­ny En­ger ga over 8 mil­lio­ner i ra­batt da han solg­te bo­li­gen på Nord­strand. Nå har han solgt lei­lig­he­ten på Tjuv­hol­men med rundt 5 mil­lio­ner i ra­batt.

Finansavisen - - BOLIG - „„STEINAR GRINI [email protected]­nans­avi­sen.no

Midt i brå­ket om søp­pel­sel­ska­pet Vei­re­no kjøp­te Jon­ny En­ger topp­lei­lig­he­ten i Dy­na Bryg­ge 6 på Tjuv­hol­men for 45,5 mil­lio­ner kro­ner. Da had­de eien­dom­men lig­get ute for i nes­ten to år med en pris­lapp på 50 mil­lio­ner kro­ner.

En­ger la ut den 300 kvad­rat­me­ter sto­re lei­lig­he­ten for salg gjen­nom Sem & John­sen-meg­ler Jan Fred­rik Bon­de. Pris­lap­pen ble he­vet med nes­ten ti mil­lio­ner fra En­gers kjøps­pris - til 55 mil­lio­ner kro­ner.

Også det­te var for høyt.

Solg­te med alt inn­bo

Sem & John­sen har nå ting­lyst en urå­dig­hets­er­k­la­e­ring på 60 mil­lio­ner kro­ner på lei­lig­he­ten, og kil­der opp­ly­ser til Fi­nans­avi­sen at den ble over­tatt for snart to uker si­den.

And­re kil­der opp­ly­ser også at En­ger skal ha va­ert vil­lig til å sel­ge på ni­vå­er rundt 50 mil­lio­ner kro­ner for en tid til­ba­ke, hvil­ket stem­mer gans­ke godt i det urå­dig­het gjer­ne ting­ly­ses 20 pro­sent over re­ell trans­ak­sjons­pris.

Det hev­des over­for Fi­nans­avi­sen at En­ger skal ha solgt bo­li­gen med alt av inn­bo, men om det­te kom­mer i til­legg til de rundt 50 mil­lio­ne­ne el­ler om det er 50 mil­lio­ner in­klu­dert inn­bo, vi­tes ikke.

Ra­batt­kon­ge

Bo­lig­sal­get er ikke ting­lyst, så den nye ei­e­rens navn er ikke kjent.

Han el­ler hun som fikk til­sla­get får bolt­re seg i en lei­lig­het med tre sto­re sove­rom, tre bad og di­rek­te ad­komst til egen tak­ter­ras­se på 55 kvad­rat­me­ter. I til­legg har lei­lig­he­ten tre bal­kon­ger samt to se­pa­ra­te inn­gangs­par­ti­er til lei­lig­he­ten.

Det er ikke førs­te gang En­ger har måt­tet gi saf­tig ra­batt ved ei­en­doms­salg. Sam­ti­dig som han kjøp­te på Tjuv­hol­men solg­te han vil­la­en på Nord­strand for 28,75 mil­lio­ner kro­ner etter først å ha lagt den ut for salg med en pris­lapp på 37 mil­lio­ner.

En­ger var sjef og ei­er i Vein­re­no som i 2015 vant stor­kon­trak­ten med Re­no­va­sjons­eta­ten i Oslo. Etter kun kort tid hag­let kla­ge­ne inn, og Vei­re­no gikk kon­kurs, hvor­på kom­mu­nen selv over­tok job­ben. Selv tap­te En­ger 21 mil­lio­ner på Vei­re­no-kon­kur­sen.

FoTo: sem & john­sen

BRA BELIGGENHET: Al­ler øverst og al­ler yt­terst på Tjuv­hol­men, men kjø­per­ne vil­le ikke strek­ke seg leng­re enn til rundt 50 mil­lio­ner.

FoTo: nTb scAnpix

KUTTISME: Vei­re­no-sjef jon­ny en­ger er raus med ra­bat­te­ne både til oslo kom­mu­ne og til kjø­per­ne av hans bo­li­ger på nord­strand og Tjuv­hol­men.

UTSIKT: Slik er ut­sik­ten fra lei­lig­he­ten En­ger solg­te på Tjuv­hol­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.