Su­per­pes­si­mis­ten

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER - TrYg­ve Heg­nar AN­SVAR­LIG RE­DAK­TØR

Tors­dag den­ne uken var Dow Jo­nes­in­dek­sen ned hele 780 po­eng, før det snud­de og in­dek­sen end­te ned 79 po­eng. Sam­me dag falt Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs 3,75 pro­sent, før det i går tik­ket litt opp­over igjen.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at Fi­nans­avi­sen på for­si­den had­de foto av Øystein Stray Spe­ta­len med teks­ten «Su­per­pes­si­mis­ten». Det­te ba­sert på et fore­drag Spe­ta­len had­de holdt på en kon­fe­ran­se til aere for Pe­ter Her­man­rud som fyl­te 60 år.

Fre­dag var det Bjørn Kjos og Nor­we­gi­an som pry­det for­si­den etter et kurs­fall på hele 15 pro­sent tors­dag (opp fem pro­sent i skri­ven­de stund fre­dag).

Er det noe å la­ere av det­te? Tro­lig litt.

Ak­sje­mar­ke­de­ne hjem­me og ute er vel­dig vo­la­ti­le, og i Nor­ge er de olje­re­la­ter­te ak­sje­ne spe­si­elt ut­satt. Spe­ta­len er ne­ga­tiv til rigg­ak­sjer, mens and­re stre­ver med off­shore­sel­ska­per som lig­ger på døds­leiet etter at som­mer­en og høs­ten ikke ble så bra som for­ven­tet, og vin­te­ren ser la­ber ut. Man kan, gans­ke hjelpe­løst, se hva OPEC og sam­ar­bei­den­de land gjør, hva pre­si­dent Do­nald Trump twitrer og prø­ve å få med seg pro­duk­sjons­tall, la­ger­tall og etter­spør­sels­si­den (som ten­de­rer ned­over).

Eks­per­ter, for­val­te­re og ana­ly­ti­ke­re dis­ku­te­rer om mar­ke­det(ene) kan gå fem pro­sent til før den en­de­li­ge top­pen er nådd, el­ler om en ned­tur på fem pro­sent bare er en kor­rek­sjon før det sti­ger igjen.

In­nen off­shore­sek­to­ren er det lite an­net å gjø­re enn å be. Og et olje­sel­skap som Aker BP har også fått mye juling, selv om Kjell In­ge Røk­ke står bak.

Øystein Stray Spe­ta­len li­ker ikke det han ser.

Når det gjel­der Nor­we­gi­an spe­ku­le­res det i et kjempe­un­der­skudd i 4. kvar­tal, etter tap i 3. kvar­tal, tap på mer enn en mil­li­ard kro­ner på sik­ring av driv­stoff, usik­ker­het rundt salg av fly og sel­skap (opp­kjøp) og en mu­lig emi­sjon på fle­re mil­li­ar­der kro­ner til nes­te år for å opp­nå en egen­ka­pi­tal på 1,5 mil­li­ar­der kro­ner som Nor­we­gi­an må ha i hen­hold til sine låne­for­plik­tel­ser. Nor­we­gi­an-ak­sjo­na­ere­ne har det vondt. Li­ke­vel ser det ut til at nors­ke in­ves­to­rer i li­ten grad end­rer sine por­te­føl­jer med ak­sjer. Selv om det svin­ger mer enn no­en gang, blir ak­sjo­na­ere­ne sit­ten­de. Det er sym­pa­tisk, men nep­pe lønn­somt.

Det er nes­ten slik at om man har va­ert med sup­ply-sel­ska­pe­ne til topps, vil man va­ere med til bunns også (hvor ble det av Far­stad?).

Men er det al­ter­na­ti­ver til de vold­som­me opp- og ned­tu­re­ne?

Vi tør ikke va­ere skrå­sik­re, men det er jo mu­lig å fin­ne sel­ska­per som gjør det mu­lig å sove godt om nat­ten. Ek­semp­ler er Ma­ri­ne Harvest (snart Mowi), Ork­la, Te­le­nor el­ler kan­skje Sel­vaag Bo­lig. Tar man mer spe­ku­la­ti­ve vedde­mål er det mye å vel­ge blant. Nes­ten alt in­nen ship­ping, off­shore, tech og olje.

Men er vi på bun­nen nå? Nep­pe. Kon­tan­ter er vel det bes­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.