Ching»

Finansavisen - - KRISTIAN GERHARD JEBSEN SKIPSREDERI REDUSERER FLÅT -

de be­nyt­ter opp­hug­ge­re som er god­kjent av det ja­pans­ke klas­si­fi­ka­sjons­sel­ska­pet. Sam­ti­dig rap­por­te­res det at det har lig­get sto­re meng­der as­best på stran­den ved verft som Clas­sNK har god­kjent.

– Clas­sNK og Hong Kong­kon­ven­sjo­nen er be­vi­se­lig in­gen ga­ran­ti for at hugge­pro­ses­sen fore­går på en an­svar­lig måte, sier En­ge.

Han me­ner man­ge­len på åpen­het og etter­ret­te­lig­het er uak­sep­ta­bel for et re­de­ri som sier det sen­der ski­pe­ne til grønn re­sir­ku­le­ring:

– Nors­ke miljø­myn­dig­he­ter til­la­ter ikke å eks­por­te­re skip til hug­ging på stren­der. Det er sva­ert be­ten­ke­lig at nors­ke re­de­re med norsk­flag­ge­de skip om­går norsk lo­ver for­di det er hull i in­ter­na­sjo­na­le re­gu­le­rin­ger for re­sir­ku­le­ring av skip, sier han.

Bel­lo­na er ikke be­ro­li­get av at Jeb­sen har en egen re­pre­sen­tant på verf­tet og bru­ker det som be­skri­ves som uav­hen­gi­ge kon­su­len­ter.

– Det er sto­re be­løp å tje­ne på å vel­ge «beaching» i Alang. Der lig­ger mo­ti­va­sjo­nen, sier En­ge.

FOTO: AlF vAN Beem/WIKI­medIA COm­mONS

HUGGES OPP: OBO-ski­pet «SKS Tri­ni­ty» ble den­ne uken slet­tet fra Norsk In­ter­na­sjo­nalt Skips­re­gis­ter, NIS, i for­bin­del­se med at det er solgt til opp­hug­ging i Alang i In­dia. Her er ski­pet i havn i Ams­ter­dam for no­en år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.