Kre­ver inn­til 135 mill. av ad­vo­ka­ten

Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge me­ner at man­gel­ful­le råd fra Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma før­te til at ban­ken ble sit­ten­de igjen med et Su­per Pu­ma-he­li­kop­ter.

Finansavisen - - SPAREBANK 1 NORD-NORGE SAKSØKER KLUGE ADVOKATFIRMA - „„Sti­ne Gri­ha­mar sti­ne.gri­ha­[email protected]­nans­avi­sen.no

I fjor ble Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma dømt til å be­ta­le 10 mil­lio­ner dol­lar til Spa­reBank 1 SR-Bank for uakt­som­me råd.

Ban­ken, som i fle­re år lea­set he­li­kop­ter for kun­den CHC, had­de blitt mot­vil­lig ei­er av to Su­per Pu­ma-he­li­kopt­re på grunn av en spe­si­ell klau­sul i kon­trak­ten med det ame­ri­kans­ke for­sik­rings­sel­ska­pet Irons­hi­re.

Sa­ken er an­ket og skal opp i lag­manns­ret­ten over nytt­år, men først må Klu­ge møte en an­nen bank i ret­ten. I nes­te uke vil Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge kre­ve er­stat­ning i et lig­nen­de saks­kom­pleks.

– Jeg kan be­kref­te at sa­ken skal opp til uken, men av re­spekt for retts­pro­ses­sen øns­ker vi ikke å kom­men­te­re sa­ken på for­hånd, sier Steinar Vi­dar Loftås, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge.

Fa­tal ulyk­ke

Iføl­ge slutt­inn­leg­get til Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge bi­sto Klu­ge også her i pro­ses­sen med fi­nan­sie­rin­gen av ett he­li­kop­ter av ty­pen Su­per Pu­ma for CHC.

Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge me­ner, som Spa­reBank 1 SR-Bank, at Klu­ge skul­le på­pekt svak­he­te­ne ved den spe­si­el­le klau­su­len som Ironsho­re had­de lagt til i kon­trak­ten, og an­fø­rer at råd­giv­nin­gen der­med var man­gel­full og uakt­som.

Klau­su­len går i kor­te trekk ut på at Ironsho­re kun­ne bry­te leas­ing­av­ta­len med Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge der­som CHC ble in­sol­vent. Nett­opp det­te skjed­de på vår­par­ten i 2016 da mor­sel­ska­pet i USA søk­te om kon­kurs­be­skyt­tel­se. Der­med ble Spa­reBank 1 NordNor­ge sit­ten­de igjen med he­li­kop­te­ret.

Kort tid før had­de et Su­per Pu­ma-he­li­kop­ter ha­va­rert på Tur­øy uten­for Ber­gen. 13 per­soner om­kom og Ha­vari­kom­mi­sjo­nen har slått fast at den fa­ta­le ulyk­ken skyld­tes tek­nis­ke feil.

Solg­te he­li­kop­te­ret

Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge har an­slått at det sam­le­de ta­pet lig­ger på rundt 15,8 mil­lio­ner ame­ri­kans­ke dol­lar, cir­ka 135 mil­lio­ner kro­ner om­reg­net til da­gens kurs. Opp­rin­ne­lig var kra­vet høy­ere, men si­den ban­ken i etter­tid har klart å sel­ge he­li­kop­te­ret for 4,25 mil­lio­ner dol­lar er ta­pet ned­jus­tert.

Ban­ken vil leg­ge ned på­stand om at Klu­ge og ad­vo­ka­ten Kyr­re Kiel­land skal er­stat­te ta­pet fast­satt etter ret­tens skjønn, in­klu­dert for­sin­kel­ses­ren­ter.

For­sik­rings­sel­ska­pet Al­li­anz Glo­bal Cor­po­rate er i på­stan­den so­li­da­risk an­svar­lig med Klu­ge for er­stat­ning opp­ad be­gren­set til 100 mil­lio­ner kro­ner, mens Zu­rich In­su­ran­ce plc, Nor­way Branch er so­li­da­risk an­svar­lig med Kiel­land opp­ad be­gren­set til 100 mil­lio­ner kro­ner.

Kre­ver fri­fin­nel­se

Alle de sak­søk­te be­stri­der kra­vet fra ban­ken.

Le­den­de part­ner Bjør­nar Al­ter­sk­ja­er i Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma sier til Fi­nans­avi­sen at det er be­kla­ge­lig å bli sak­søkt av en tid­li­ge­re kli­ent.

– Vi har imid­ler­tid fore­tatt en grun­dig gjen­nom­gang av de fak­tis­ke om­sten­dig­he­te­ne som sa­ken gjel­der, og vi me­ner kra­vet er grunn­løst, sier han.

I slutt­inn­leg­get an­fø­rer ad­vo­kat­fir­ma­et at Spa­reBank 1 Nord-Nor­ge var kjent med og for­sto det ak­tu­el­le unn­ta­ket, og at det ikke er grunn­lag for å kon­sta­te­re er­stat­nings­be­tin­gen­de uakt­som­het. Klu­ge etter­ly­ser også en mer de­tal­jert taps­opp­stil­ling enn det ban­ken hit­til har kom­met med.

For­sik­rings­sel­ska­pet Al­li­anz på­pe­ker i sitt slutt­inn­legg at det uan­sett ikke ek­sis­ter­te for­sik­rings­dek­nin­ger med bed­re vil­kår på mar­ke­det, og at ban­ken had­de god­tatt det sam­me unn­ta­ket i fi­nan­sie­rin­gen av et he­li­kop­ter to år tid­li­ge­re.

Rae­der-ad­vo­kat Joar Hei­de, som re­pre­sen­te­rer Zu­rich In­su­ran­ce og den an­svar­li­ge ad­vo­ka­ten, skri­ver at ban­ken selv kjen­te best til om den spe­si­el­le klau­su­len var ak­sep­ta­bel ri­si­ko el­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.