Ke­til Møl­bach staa­le­sen

Finansavisen - - LØRDAG -

Al­der: 39 år.

Si­vil­stand: sam­bo­er.

Stil­ling: Adm. di­rek­tør og pre­si­dent i mo­du­lex Ame­ri­cas. Ak­tu­ell: star­tet fly­sel­ska­pet se­aLand Air­ways og kjø­per seg yt­ter­li­ge­re opp på ei­er­si­den i mo­du­lex.

Bak­grunn: mbA fra bar­ce­lo­na, tre år på bI i Oslo, part­ner i en ita­li­ensk vann­pumpe­fab­rikk og va­ert i le­der­grup­pen i mo­du­lex si­den 2013. I fjor ble han adm. di­rek­tør og pre­si­dent i mo­du­lex Ame­ri­cas.

Stor­tin­gets ta­ler­stol blir din. Hvil­ken sak tar du opp?

Å måt­te leg­ge ned moss luft­havn ryg­ge på grunn av sete­av­gif­ten, og at 1.000 an­sat­te mis­tet job­ben, er helt høl i huet. miljø­av­gift er en god tan­ke, men den sa­ken vil­le jeg dis­ku­tert igjen. Hva bør Nor­ge bru­ke mind­re pen­ger på?

Jeg har ikke bodd i Nor­ge si­den jeg var 23 år, men le­ser nors­ke ny­he­ter hver dag. Nor­ge er gans­ke oljedo­pet. Jeg fø­ler at nord­menn ikke verd­set­ter nok hvor bra de har det. De kan for ek­sem­pel va­ere hjem­me i 12 må­ne­der etter fød­sel. Her er det mak­si­malt 3 må­ne­der, men man­ge er til­ba­ke etter al­le­re­de etter 3 uker for­di de er red­de for å mis­te job­ben. Fød­sels­per­mi­sjon er et eks­tremt flott gode som man­ge tar for gitt.

Hva er din dår­ligs­te in­ves­te­ring?

Jeg vet ikke om det er min bes­te el­ler dår­ligs­te, men jeg fikk mye va­lu­ta for stu­die­lå­net på schouskjel­le­ren. Fore­les­nin­ge­ne var på gam­le schous bryg­ge­ri.

Hvil­ken bok vil du lese om igjen?

Alle bø­ke­ne til richard bran­son. Han er in­spi­re­ren­de, først og fremst for­di han til­syne­la­ten­de be­hand­ler sine an­sat­te ek­sep­sjo­nelt godt. Jeg for­sø­ker å gå i hans fot­spor. Alle på le­der­nivå hos meg, får bunn­linje­bo­nus. Jeg ser på dem som part­ne­re og ikke an­sat­te. I re­tur har jeg fått et eks­tremt dyk­tig og de­di­kert team. Hvor går drømme­rei­sen?

Jeg har lyst til å fly sjø­fly i Alas­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.