Fakta:

Finansavisen - - LØRDAG - Hans Iver ODen­ruD

el­kem har røt­ter til­ba­ke til 1904 og har fle­re pro­duk­sjons­an­legg i nor­ge, blant an­net i År­vik i Horda­land, Kris­tian­sand og svel­gen i sogn og Fjor­da­ne. sel­ska­pet pro­du­se­rer me­tal­ler og ma­te­ri­er med for­skjel­li­ge bruks­om­rå­der. si­li­kon, si­li­si­um og ferro­si­li­si­um er blant de vik­tigs­te pro­duk­te­ne. sel­ska­pet le­ve­rer pro­duk­ter til in­du­stri­kun­der til­knyt­tet blant an­net kje­mi­ka­li­er, sol­cel­ler, elek­tro­nikk og alu­mi­ni­um. si­li­kon­pro­duk­te­ne bru­kes som tet­nings­mas­se og be­legg, og fin­nes i alt fra kos­me­tikk til luft­fart. sel­ska­pet ble kjøpt av ki­ne­sis­ke chi­na na­tio­nal blues­tar fra Ork­la for 12,5 mil­li­ar­der kro­ner i 2011. sel­ska­pet solg­te seg der­et­ter ned i for­bin­del­se med børs­no­te­rin­gen i vår. Det stats­eide ki­ne­sis­ke sel­ska­pet chem­chi­na ei­er igjen 80 pro­sent av blues­tar.

In­klu­dert opp­kjø­pet av to ki­ne­sis­ke fab­rikk i for­bin­del­se med børs­no­te­rin­gen i mars, er sel­ska­pet rundt 6.100 an­sat­te glo­balt.

Hel­ge aasen har va­ert kon­sern­sjef i sel­ska­pet si­den 2009. blues­tar el­kem Int.

Dnb nor­ge

The northern Trust Folke­trygd­fon­det sta­te stre­et bank and Trust al­fred berg Gam­bak arc­tic Funds

Jp mor­gan chase bank, Lon­don First Ge­ne­ra­tor sto­re­brand nor­ge I

si­li­kon­pri­se­ne vil grad­vis bed­re seg ut året og ved inn­gan­gen av nes­te år, sa San­dy Chen, salg og mar­keds­sjef for El­kems Xing­huo-fab­rikk til Fi­nans­avi­sen i for­bin­del­se med ka­pi­tal­mar­keds­da­gen til sel­ska­pet.

Den kraf­ti­ge priss­vek­kel­sen på si­li­kon over­ras­ket både le­del­sen og ak­sjo­na­ere­ne i El­kem da in­du­stri­sel­ska­pet la frem regn­skaps­tall etter tred­je kvar­tal.

Med en mar­keds­ver­di på rundt 15 mil­li­ar­der kro­ner er El­kem blant bør­sens 25 størs­te sel­ska­per, og det er der­for ikke hver­dags­kost at ak­sjen dund­rer ned 17 pro­sent på en børs­dag, slik El­kem-ak­sjen gjor­de 24. ok­to­ber.

Sel­ska­pet gikk på børs i mars rett etter at blant an­net Hydros ned­steng­ning av halv­par­ten av den bra­si­li­ans­ke virk­som­he­ten bi­dro til å øke uro­en rundt syk­lis­ke ak­sjer.

Gjen­sy­net med bør­sen ble ublidt, og for de som kjøp­te ak­sjen på no­te­rings­da­gen er in­ves­te­rin­gen fort­satt ne­ga­tiv, ni må­ne­der se­ne­re.

Samt­li­ge ana­ly­ti­ke­re som føl­ger sel­ska­pet har spådd ak­sjen opp, fle­re har kalt ak­sjen bil­lig, men fore­lø­pig har alle tatt feil.

– Nå veN­ter vi at

El­kem pro­du­se­rer me­tal­ler og ma­te­ria­ler med for­skjel­li­ge bruks­om­rå­der, hvor­av si­li­kon, si­li­si­um, og ferro­si­li­si­um er ho­ved­pro­duk­te­ne.

I tred­je kvar­tal sto si­li­kon­virk­som­he­ten til sel­ska­pet for over halv­par­ten av inn­tek­te­ne og 60 pro­sent av drifts­re­sul­ta­tet. I 2017 sto det sam­me for­ret­nings­om­rå­det for 33 pro­sent av om­set­nin­gen og 37 pro­sent av de an­sat­te.

Det er alt­så si­li­kon­virk­som­he­ten som er størst og vik­tigst, og si­li­kon­pri­sen er der­for en tone­an­gi­ven­de peke­pinn på hvor godt El­kem gjør det.

Si­li­kon­pri­sen, el­ler DMC-pri­sen, som El­kem re­fe­re­rer til i egne pre­sen­ta­sjo­ner, er fast­satt ba­sert på uli­ke kvo­te­rin­ger i mar­ke­det og har en rek­ke svak­he­ter.

Sel­ska­pet opp­ly­ser blant an­net at pri­sen ikke er en­ty­dig kvo­tert. Det kan blant an­net va­ere snakk om kvo­te­rin­ger både med og uten moms, med og uten trans­port, samt uku­ran­te vo­lu­mer. Kur­ven må der­med tas med en kly­pe salt, men den gir na­tur­lig­vis li­ke­vel et inn­blikk i mar­keds­si­tua­sjo­nen. Og frem­over ser det bed­re ut.

– Pri­se­ne vil sta­bi­li­se­re seg på et høy­ere nivå enn da­gens mar­keds­pris ba­sert på en fort­satt stram, glo­bal mar­keds­si­tua­sjon. Det er imid­ler­tid vans­ke­lig å fast­slå noe om tids­ho­ri­sont, el­ler ek­sakt pris­nivå, sier Chen.

Nå er det toll­sat­ser i in­ter­val­let 10 til 28 pro­sent for im­port av de uli­ke si­li­kon­grup­pe­ne fra Ki­na til USA. El­kem opp­ly­ser ikke om de geo­gra­fis­ke an­de­le­ne av om­set­nin­gen, men sal­get til USA er be­ty­de­lig.

al­ler først;

Der­for gir det me­ning at El­kem-ak­sjen er blant sel­ska­pe­ne som, sam­men med REC Si­li­con, får størst ut­slag på bør­sen på ny­he­ter om han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na. Se­nest man­dag den­ne uken steg El­kem-ak­sjen na­er 6 pro­sent og ble blant bør­sens vin­ne­re etter at pre­si­den­te­ne Do­nald Trump og Xi Jin­ping ble eni­ge om en 90 da­gers vå­pen­hvi­le i han­dels­kri­gen. Ut­fal­let av for­hand­lin­ge­ne bør der­for føl­ges med ar­gus­øyne av El­kem-ak­sjo­na­erer.

Med pro­duk­sjon i USA, har REC Si­li­con va­ert fan­get i det stor­po­li­tis­ke spil­let mel­lom USA og Ki­na helt si­den 2012. I RECs til­fel­le set­ter im­port­tol­len på 57 pro­sent i prak­sis en ef­fek­tiv stop­per for sal­get til Ki­na, som ut­gjør 90 pro­sent av mar­ke­det for RECs pro­duk­ter.

men­te fle­re le­den­de, nors­ke ana­ly­ti­ke­re at de så slut­ten på han­dels­kri­gen i si­li­sium­bran­sjen al­le­re­de i 2013. For­hå­pent­lig­vis er ikke det­te star­ten på et mer enn seks år langt ma­re­ritt også i si­li­kon­bran­sjen, og hel­dig­vis har El­kem både mye av pro­duk­sjo­nen og de størs­te vekst­ut­sik­te­ne i Ki­na.

i reCs til­fel­le

til­Ba­Ke til start, OG litt til: no­te­rings­in­ter­val­let til el­kem ble i mars kut­tet med fire kro­ner til mel­lom 29 og 31 kro­ner. Den­ne uken falt el­kem-ak­sjen igjen un­der 25 kro­ner. Her ved kon­sern­sjef Hel­ge aasen.FOTO: nTb scan­pIx

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.