Jobb­tall på­vir­ker ikke Fed

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - TDN

Den ame­ri­kans­ke ar­beids­mar­keds­rap­por­ten kom inn un­der for­vent­ning fre­dag, men vil tro­lig ikke hind­re den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­ken (Fed) i å heve ren­ten i de­sem­ber. Ca­pi­tal Eco­no­mics skri­ver i en opp­da­te­ring in­gen­ting i rap­por­ten til­si­er at den ame­ri­kans­ke øko­no­mi­en li­der av en plut­se­lig ned­gang.

«Det er in­gen­ting her som be­kym­rer Fed, el­ler som hind­rer dem fra å heve ren­ten ved den­ne må­ne­dens rente­møte», skri­ver ana­ly­ti­ker­ne.

Nor­dea Mar­kets skri­ver i en opp­da­te­ring at sys­sel­set­tings­veks­ten vil brem­se ned i 2019, og at det er vans­ke­lig å se at ar­beids­le­dig­he­ten vil fal­le yt­ter­li­ge­re.

«Ar­beids­mar­ke­det hol­der seg fort­satt stramt og vil bare bli stram­me­re frem til den nes­te ned­tu­ren. Imid­ler­tid vil sys­sel­set­tings­ut­vik­lin­gen svek­kes i 2019, og det er vans­ke­lig å se le­dig­he­ten mye la­ve­re fra da­gens nivå», skri­ver meg­ler­hu­set.

Nor­dea tror ikke at ar­beids­mar­ke­det vil stop­pe Fed rik­tig ennå.

«Vi tror mar­ke­det har blitt alt­for bea­rish til øko­no­mi­en og på Fed. Når det er sagt, vil Fed sann­syn­lig­vis va­ere mind­re på ”auto­pi­lot” nes­te år og mer av­hen­gig av data (..). Det­te in­ne­ba­erer også at en ras­ke­re av­mat­ning enn for­ven­tet kan få Fed til å stop­pe tid­li­ge­re enn ven­tet», skri­ver de vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.