Vil­la til 50 mill.

Fot­av­trykk på 330 kvad­rat­me­ter Fire eta­sjer, ga­ra­sje og bas­seng

Finansavisen - - FORSIDE - „„STEI­NAR GRINI stei­[email protected]­nans­avi­sen.no

BO­LIG: Golf­stjer­nen Suzann Pet­ter­sen plan­leg­ger en bo­lig til 50 mil­lio­ner på Hol­men i Oslo. Førs­te skritt er å rive vil­la­en hun kjøp­te for 19 mil­lio­ner.

Suzann Pet­ter­sen og Chris­ti­an Fred­rik Ring­vold le­ver­te rett før jul inn søk­nad om å få set­te i gang med et stor­sla­gent bo­lig­pro­sjekt på Hol­men i Oslo.

I fjor som­mer kjøp­te Pet­ter­sen og Ring­vold en vil­la i Hol­men­dam­men ter­ras­se 4. Pet­ter­sen og Ring­vold skal da ha sett på fle­re ei­en­dom­mer i om­rå­det, men falt ned på den­ne eien­dom­men som lig­ger vegg i vegg med eien­dom­men til Pet­ter­sens for­eld­re.

Pa­ret be­tal­te 19 mil­lio­ner kro­ner for eien­dom­men fra 1949 som har et bruks­are­al på 321 kvad­rat­me­ter og står på en tomt på 1,2 mål. Nå har de ny­bak­te for­eld­re­ne søkt om ri­ving av hele vil­la­en.

Må søke dis­pen­sa­sjon

Pla­nen er å byg­ge en ny, sva­ert stor ene­bo­lig med et fot­av­trykk på hele 329,5 kvad­rat­me­ter der bo­li­gen blir over to eta­sjer pluss kjel­ler. Selve vil­la­en er over 17 me­ter lang og 13,5 me­ter bred og har et herks­a­pe­lig preg.

Her er klas­sisk inn­gangs­par­ti med hall og dob­bel tak­høy­de, to sto­re stuer og til­sva­ren­de kjøk­ken og grov­kjøk­ken. I kjel­le­ren plan­leg­ges selv­føl­ge­lig et stort tre­nings­rom.

Med kjel­ler, og to eta­sjer samt lofts­eta­sje som fore­lø­pig ikke er plan­lagt inn­re­det i til­legg til dob­belt­ga­ra­sje og area­ler knyt­tet til den­ne, snak­ker vi om et sam­let gulv­are­al på 800 kvad­rat­me­ter.

Så stort er bygge­pro­sjek­tet at Pet­ter­sen og Ring­vold over­går re­gu­le­rings­be­stem­mel­sen om en ut­nyt­tel­ses­grad på 0,24. Pa­rets pro­sjekt har et fot­av­trykk på nes­ten 0,27, og føl­ge­lig må de søke om dis­pen­sa­sjon fra re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne.

Ikke bare må de søke om dis­pen­sa­sjon fra ut­nyt­tel­ses­gra­den. Også re­gu­le­rings­be­stem­mel­se­ne om møne- og ge­sims­høy­de sø­kes det om dis­pen­sa­sjon fra.

Po­si­ti­ve na­bo­er

Bo­li­gen skal ut­for­mes som tre­hus i to eta­sjer samt un­der­eta­sje og loft. Pa­rets ar­ki­tekt hev­der over­for kom­mu­nen at ar­ki­tek­tu­ren er in­spi­rert av den så­kal­te New Eng­land­sti­len, og det vi­ses til noen av Arn­stein Arne­bergs vil­la­er i den­ne sam­men­hen­gen.

Om det im­po­ne­rer kom­mu­nen er usik­kert. Tut­ta er åpen­bart po­pu­la­er blant na­bo­ene for dis­se har ikke hatt noen be­merk­nin­ger til nabo­vars­le­ne som er sendt ut.

Det­te til tross for at en nabo­ei­en­dom for få år si­den ble kjøpt som spleise­lag blant na­bo­ene for å unn­gå at det ble byg­get stort på tom­ten. Det­te ble sik­ret ved at kjø­per­ne hef-

tet en ser­vi­tutt på eien­dom­men før de solg­te med tap.

Kos­ter 50 mil­lio­ner

Med et ut­gangs­punkt på 19 mil­lio­ner for eien­dom­men, vil Tut­tas prakt­vil­la kom­me til å kos­te. Golf­stjer­nen vil nep­pe leg­ge seg på lav stan­dard, og en bygge­kost på 40.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren må tro­lig på­reg­nes.

I så fall vil hun nep­pe kom­me un­der 30 mil­lio­ner bare for byg­gin­gen. Det­te kom­mer på top­pen av tomte­kjøp og ri­ving, hvil­ket hel­ler ikke blir gra­tis.

Der­til kom­mer opp­ar­bei­del­se av hage, hvil­ket in­klu­de­rer et svømme­bas­seng på 37 kvad­rat­me­ter. Det­te er plan­lagt på den mer usje­ner­te bak­si­den av hu­set selv om det sam­ti­dig ven­der mot den mer tra­fik­ker­te Hol­men­koll­vei­en.

Sam­let snak­ker vi tro­lig om en pris­lapp på 50 mil­lio­ner kro­ner.

Men selv om mar­keds­ak­tø­rer går god for an­sla­get, må det an­ses å va­ere et grovt an­slag på hva eien­dom­men vil kom­me til ha kos­tet når alt står fer­dig.

Suzann Pet­ter­sen

fOtO: finn.nO

MÅ BORT: Den­ne ene­bo­li­gen skal fjer­nes for å gjø­re plass til 800 kvad­rat­me­ters­bo­li­gen til po­pu­la­ere Suzann Pet­ter­sen på Hol­men i Oslo.

Il­luStraSjOn: aD arkItekter

OUT OF BOUNCE: Suzann Pet­ter­sen har plan­lagt en kjempe­bo­lig over fire eta­sjer på Hol­men i Oslo og må be kom­mu­nen til­la­te at hun over­skri­der re­gu­le­rin­ge­ne.

foto: ntb ScanPix

RI­VER NED: Vil­la­en Suzann Pet­ter­sen kjøp­te sam­men med ekte­man­nen for 19 mil­lio­ner i fjor som­mer skal jev­nes med jor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.