Kon­trol­le­rer 16 sel­ska­per, 500 skip og 113 mrd.

SHIP­PING: Fred­rik­sen-grup­pen tel­ler 16 sel­ska­per, hvor­av 13 er børs­no­ter­te. Til sam­men kon­trol­le­rer grup­pen nå over 500 skip og rig­ger.

Finansavisen - - FORSIDE - „„BJØRN SEGROV [email protected]­nans­avi­sen.no

Folk på kon­to­ret vil vel hel­ler bli sendt på ukent­lig en­do­sko­pi enn å måt­te gjen­nom­føre en ny Se­a­drill­re­struk­tu­re­ring

ØyStEiN KaLLEKLEV, FLEx LNG

– Du vil ald­ri fin­ne «po­i­son pills» – gift­pil­ler – i noen av våre sel­ska­per. Vi ten­ker og opp­trer som en in­ves­tor og er po­si­ti­ve til kon­so­li­de­rin­ger og stør­re en­he­ter i bran­sje­ne vi ope­re­rer, sier Flex LNG-sje­fen Øystein Kalleklev.

Ons­dag var han blant inn­le­der­ne på Astrup Fearn­leys off­shoreog olje­ser­vice­kon­fe­ran­se på Ho­tel Con­ti­nen­tal i Oslo. Der pre­sen­ter­te han Sea­tan­kers­grup­pen, som sty­res av skips­re­der John Fred­rik­sen.

16 sel­ska­per

Etter at Fred­rik­sen og tvil­ling­døt­re­ne Ceci­lie og Ka­thri­ne har in­ves­tert de­ler av for­muen som Ka­pi­tal i fjor høst an­slo til 113 mil­li­ar­der kro­ner i virk­som­he­ter uten­om de tra­di­sjo­nel­le kjerne­om­rå­de­ne ship­ping og off­shore har an­tal­let sel­ska­per som inn­går i grup­pen økt til 16.

Blant dis­se er ei­en­doms­sel­ska­pet Nor­we­gi­an Pro­per­ty, der Fred­rik­sen ei­er 59 pro­sent, og in­kasso­sel­ska­pet Axac­tor, med en ei­er­an­del på 22 pro­sent. Gass­re­de­ri­et Avan­ce Gas Hol­ding, der ei­er­an­de­len etter de sis­te kjø­pe­ne er kom­met opp i 20 pro­sent, er også nytt blant sel­ska­pe­ne som de­fi­ne­res som en del av Sea­tan­kers­sys­te­met.

Kalleklev an­slår ei­en­doms­in­ves­te­rin­ge­ne i grup­pen til rundt 1,7 mil­li­ar­der dol­lar.

– Og be­lå­nin­gen her er lav, sier han.

Fish & Ships

– Det er blitt en del sel­ska­per, men de er nok­så ren­dyr­ke­de og kon­sen­tre­rer seg om hver sine om­rå­der, sier Kalleklev.

Grup­pen har cir­ka 16 pro­sent ei­er­skap i opp­dretts­kjem­pen Mowi, tid­li­ge­re Ma­ri­ne Harvest. Det­te sel­ska­pet var i fjor den vik­tigs­te bi­drags­yte­ren til verdi­ut­vik­lin­gen i grup­pen som føl­ge av en god kurs­ut­vik­ling og kvar­tals­vise ut­byt­ter.

– Mowi har vist at Fish & Ships pas­ser bra sam­men, sier Kalleklev.

Men fort­satt er det nok av skip og rig­ger i por­te­føl­jen. Hvis off­shore ser­vice­skips­kjem­pen Sol­stad Off­shore in­klu­de­res, kon­trol­le­rer Sea­tan­kers i dag en flå­te på 504 far­tøy­er, iføl­ge Kalle­klevs fers­ke data.

Fred­rik­sen og sel­ska­pe­ne i grup­pen har si­den 2004 be­stilt 352 splitter nye skip og rig­ger, de fles­te på sør-kore­ans­ke og ki­ne­sis­ke verft.

LNG-bet

Fjor­året var pre­get av sto­re in­ves­te­rin­ger i grup­pens regi, først og fremst i be­stil­ling av nye LNG­tan­ke­re til Flex LNG og kjøp av nye bore­far­tøy­er i regi av Northern Dril­ling, men også i con­tai­ner­skip.

Det skips­ei­en­de sel­ska­pet i grup­pen, Ship Fi­nan­ce In­ter­na­tio­nal, las­tet i fjor opp med 24 con­tai­ner­skip for 1,2 mil­li­ar­der dol­lar. Alle dis­se er leid ut på lan­ge kon­trak­ter, som sik­rer drifts­inn­tek­ter i sam­me stør­rel­ses­or­den

Pri­vat har Fred­rik­sen også tatt en po­si­sjon i mar­ke­det for nye, sto­re tørr­last­skip med be­stil­lin­ger på 18 skip på opp­til 206.000 død­vekt­tonn.

– Vi tror 2018 var et bra år for å gjø­re dis­se in­ves­te­rin­ge­ne, sier Kalleklev.

Bestil­lin­ge­ne av nye, driv­stoff­øko­no­mis­ke LNG-tan­ke­re til vel 180 mil­lio­ner dol­lar pr. stykk skjed­de til å be­gyn­ne med i regi av pri­va­te Fred­rik­sen-sel­ska­per.

– Det er en av for­de­le­ne vi har i vårt sys­tem. Vi er ikke så av­hen­gig av ut­vik­lin­gen i ka­pi­tal­mar­ke­de­ne fra må­ned til må­ned for­di vi har ka­pi­tal på pri­va­ten og kan trek­ke på den hvis det duk­ker opp in­ter­es­san­te in­ves­te­rings­mu­lig­he­ter. Når det gjel­der LNG-flå­ten ble det i fjor høst hen­tet inn 300 mil­lio­ner dol­lar i ny egen­ka­pi­tal til Flex og verfts­ord­re­ne over­ført dit, sier han.

– Vi har øns­ket å ta en «bet» på det­te mar­ke­det. Man­ge and­re re­de­ri­er som har kon­tra­hert nye LNG-skip har valgt å leie dem ut på langsiktige frakt­kon­trak­ter. Vi fore­trek­ker å sit­te med le­di­ge ny­bygg for­di vi tror på et godt mar­ked og opp­le­ver at kun­de­ne etter­spør den ty­pen skip vi får le­vert fra verf­te­ne i Sør-Ko­rea i 2019–2021, sier Fred­rik­sens LNG-sjef.

Fred­rik­sen-fi­lo­so­fi­en

Han pek­te på prin­sip­pe­ne Sea­tan­kers dri­ves etter. Fi­lo­so­fi­en kan opp­sum­me­res i ni punk­ter: „ Enk­le, ren­dyr­ke­de for­ret­nings­mo­del­ler.

„ Små le­del­ses­grup­per med be­ty­de­lig press.

„ De­fi­ne­ring av hvor man er i syk­lu­sen.

„ Kon­so­li­de­ring og stor­drift. „ Byg­ge til­lit og tro­ver­dig­het hos kun­der, in­ves­to­rer og lån­gi­ve­re.

„ Ten­ke og opp­tre som en in­ves­tor.

„ Spre ri­si­ko­en og byg­ge en por­te­føl­je i topp­sel­ska­pet. Det skal va­ere gjeld­fritt og ha en god kon­tant­po­si­sjon.

Den skal bru­kes til å be­skyt­te den ek­sis­te­ren­de por­te­føl­jen og ut­vik­le nye for­ret­nings­mu­lig­he­ter.

Ut­byt­ter gir di­si­plin

Det fin­nes nok av ek­semp­ler på at le­del­sen i børs­no­ter­te sel­ska­per øns­ker å bru­ke over­skud­de­ne som ge­ne­re­res til å eks­pan­de­re gjen­nom kjøp og in­ves­te­rin­ger for å byg­ge en

stør­re por­te­føl­je.

I Fred­rik­sen-grup­pen øns­ker man ikke slik im­pe­rie­byg­ging, iføl­ge Kalleklev:

– Eier­ne skal ha sin del av verdi­ska­pin­gen i sel­ska­pe­ne. Å kre­ve ut­byt­ter gir bra di­si- plin i le­der­grup­pe­ne. Og at det lig­ger gjeld i de børs­no­ter­te sel­ska­pe­ne er også med på å set­te press på le­del­sen, sier han.

Selv har Fred­rik­sen kla­get høy­lytt og ofte på den ar­beids- kre­ven­de re­fi­nan­sie­rin­gen og re­struk­tu­re­rin­gen av rigg­kjem­pen Se­a­drill, som end­te i Chap­ter 11.

Men pro­ses­sen har også krevd mye av de an­sat­te både i Se­a­drill og av ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Sea­tan­kers:

– Folk på kon­to­ret vil vel hel­ler bli sendt på ukent­lig en­do­sko­pi enn å måt­te gjen­nom­føre en ny Se­a­drill-restrukturering, sa Kalleklev på Astrup Fearn­ley-kon­fe­ran­sen.

John Fred­rik­sen

Flex LNG-sje­fen: – Å kre­ve ut­byt­ter gir god di­si­plin i le­der­grup­pe­ne

FoTo: IváN Kver­me

LNG-PRAT MED GAMLESJEFEN: Øystein Kalleklev (t.v.) sty­rer opp­byg­gin­gen av John Fred­rik­sens tun­ge sat­sing på trans­port av fly­ten­de na­tur­gass, LNG. Her i sam­ta­le med sin tid­li­ge­re sjef, skips­re­der Tryg­ve Seg­lem (ryg­gen til) og Tho­rolf P. Aur­stad i Flex LNG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.