Byg­get 50 pa­nikk- rom i Nor­ge

Nord­menn er i ver­dens­top­pen på bo­li­g­alar­mer, og nå går sta­dig fle­re til inn­kjøp av pa­nikk­rom til hjem­me­ne sine.

Finansavisen - - FORSIDE - „„CARO­LI­NE ØRVIK caro­li­ne.or­[email protected]­nans­avi­sen.no

Les også: Tom Ha­gens fa­mi­lie fikk in­gen for­var­sel

TJE­NES­TER: Nord­menn bru­ker sta­dig mer pen­ger på sik­ker­het i hjem­met. Fro­de Olaf­sen, ei­er av SpyShop, sier kid­nap­ping er tema blant fle­re kun­der.

Nor­ge er et av lan­de­ne i ver­den med høy­est dek­ning av bo­li­g­alarm i pri­va­te hjem. Om lag 19 pro­sent av alle pri­va­te bo­li­ger i Nor­ge har inn­brudds- og brann­alarm, iføl­ge NHO Ser­vice og Han­del.

Men en­kel­te tar også sik­ker­he­ten til et langt høy­ere nivå.

– Vi har le­vert mer enn 50 pa­nikk­rom til pri­vat­bo­li­ger i Nor­ge over man­ge år, sier Fro­de Olaf­sen, ei­er av SpyShop.

Pa­nikk­rom­me­ne er byg­get med for­ster­ke­de veg­ger og dø­rer, gjer­ne etter sam­me prin­sipp som en safe med bol­ter som går opp, ned og på tvers,

SpyShop hol­der til på Storo i Oslo, men le­ve­rer sik­ker­hets­pro­duk­ter og -tje­nes­ter lan­det rundt.

I 2013 om­sat­te sel­ska­pet SpyShop drif­tes i, Pro Tech, for 7,4 mil­lio­ner kro­ner. Si­den har om­set­nin­gen økt jevnt og trutt til 14,6 mil­lio­ner i 2017.

– Vi har uli­ke sik­ker­hets­ni­vå­er, hvor det enk­les­te er et alarm­sys­tem med in­ne­bygd ka­me­ra. Usyn­li­ge la­ser­gjer­der trig­ger en alarm der­som noen tar seg inn på eien­dom­men, mens en spe­si­ell film på vin­du­er kan gjø­re vin­du­ene umu­lig å tren­ge gjen­nom, sier Olaf­sen.

Kid­nap­ping et tema

De mest avan­ser­te pa­nikk­rom­me­ne be­skyt­ter mot gass­an­grep, men de van­ligs­te lig­ger i stør­rel­ses­or­den mel­lom 50.000 og 100.000 kro­ner.

En­kel­te har ka­mera­over­våk­ning som kan sty­res fra pa­nikk­rom, i til­legg til kom­mu­ni­ka­sjons­løs­nin­ger.

– Det er vans­ke­lig å si hvor man­ge nord­menn som har avan­ser­te sik­ker­hets­løs­nin­ger, men vi har le­vert til noen av Nor­ges ri­kes­te. En kun­de har et pa­nikk­rom skjult bak bok­hyl­len, sier Olaf­sen.

And­re har opp­til 60 over­våk­nings­ka­me­ra­er in­stal­lert på pri­va­te ei­en­dom­mer.

– Da blir det gans­ke dyrt, sier Olaf­sen.

– Er kid­nap­ping et tema blant kun­der som vil sik­re bo­li­gen?

– Ja, det er ab­so­lutt noen som er opp­tatt av det.

I 2015 spur­te Ka­pi­tal No­kas, Sec­tor Alarm, Secu­ri­tas og St­an­ley Security om hvil­ke frem­ti­di­ge sik­ker­hets­trus­ler de an­ser som

sann­syn­lig at vi vil se mer av.

Mål­ret­tet kid­nap­ping, mer vol­de­li­ge inn­brudd og ran og økt mar­ked for per­son­be­skyt­tel­se var blant de ni sce­na­rio­ene som ble frem­holdt.

Mar­ked i vekst

I rap­por­ten «Sik­ker­het og Be­red­skap – Sta­ti­stikk og Tren­der 2018», skri­ver NHO Ser­vice og Han­del at «Trygg­het i hjem­met

Fro­de Olaf­sen, SpyShop

Foto: nHo Foto: Mor­ten Ben­dikSen Foto: Sec­tor AlArM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.