Set­ter sin lit til PE-bin­ger

Tror på hek­tisk M&A-år i 2019

Finansavisen - - TURBULENT MARKED - „„KIMMO RISBAKKEN [email protected]­nans­avi­sen.no

FINANS: I buld­ren­de fi­nans­mar­ke­der fin­ner in­ves­te­rings­ban­ke­ne stort lys i PE-fon­de­nes penge­bin­ger. De har kjøps­kraft, me­ner DNB Mar­kets.

– Ahl­sell-dea­len vi­ser hvor­dan mar­ke­de­ne er i ferd med å bli mer so­fis­ti­kert etter at man­ge av bør­se­ne top­pet ut i 2018, og de­ret­ter falt mot slut­ten av året, sier Pe­ter Behncke, sjef for in­ves­te­rings­bankak­ti­vi­te­ten i DNB Mar­kets.

Han re­fe­re­rer til den svens­ke ut­styrs- og VVS-le­ve­ran­dø­ren, som har va­ert børs­no­tert på Stock­holm-bør­sen i kun drøyt to år. Ahl­sell-ak­sjen ble børs­no­tert på kurs 46 svens­ke kro­ner, og sel­ge­ren, PE-for­val­te­ren CVC, be­nyt­tet den førs­te børs­opp­tu­ren til å kvit­te seg med ak­sjer gjen­nom 2017.

Men da Ahl­sell-kur­sen i lø­pet av høs­ten 2018 var nede på lave 40-tall, valg­te CVC i midt­en av de­sem­ber å sen­de ut et bud på 55 kro­ner pr. Ahl­sell-ak­sje, med til­buds­frist i fe­bru­ar.

– I etter­tid har Ahl­sell fort­satt å le­ve­re gode re­sul­ta­ter, men egen­ka­pi­tal­pri­sin­gen har falt sam­men med res­ten av mar­ke­det, sier Behncke, og leg­ger til:

– Vi tror fle­re PE-ak­tø­rer nå kan va­ere in­ter­es­sert i å kjø­pe ri­me­li­ge ei­en­de­ler el­ler sel­ska­per som nå frem­står som ri­me­li­ge, og vi for­ven­ter et ak­tivt M&A-år i 2019.

Ak­sje­fond må ven­te

Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs har i lø­pet av de førs­te han­dels­da­ge­ne i 2019 tatt igjen halv­par­ten av kurs­fal­let i de­sem­ber. Så langt i år er den hjem­li­ge bør­sen opp na­er 6 pro­sent. Men App­le-fal­let i for­ri­ge uke vi­ser med ty­de­lig­het at bør­se­ne kan va­ere storm­ful­le også i 2019.

– Det er la­ve­re han­del ved star­ten av året, men sti­gen­de kur­ser. Syk­lis­ke ak­sjer har ste­get 20 til 25 pro­sent og olje­pri­sen bun­net ut på 50 dol­lar fa­tet 1. jule­dag. Mar­ke­dets ret­ning er der­for po­si­tiv, sier Behncke.

Han ven­ter at lan­dets størs­te in­ves­te­rings­bank får et hek­tisk år – til tross for at tur­bu­len­sen som rå­det un­der av­slut­nin­gen av 2018 fort­satt ikke har gitt helt ta­ket.

– Det er ak­tø­rer der ute med ka­pi­tal, selv om det kan va­ere vans­ke­lig for noen for­val­te­re som har sett 20 til 25 pro­sent av ver­di­ene bli borte. Slike ak­sje­fond må gjer­ne sel­ge noe unna for å bli med på en ny no­te­ring. Men i PE-fon­de­ne er det ek­sem­pel­vis vel­dig mye pen­ger og de vil in­ves­te­re når det nå er blitt bil­li­ge­re igjen.

Behncke me­ner de ka­pi­tal­ster­ke ak­tø­re­ne vil fôre opp­un­der M&A-mar­ke­det, der det po­ten­si­elt kan kom­me fle­re ek­semp­ler på at no­ter­te sel­ska­per blir tatt av børs. Den and­re sto­re M&A-tren­den i Nor­ge vil byg­ge på kon­so­li­de­rings­be­ho­vet i olje- og off­shore­sek­to­ren.

– Vi har sett det in­nen rigg og seis­mik, men vi tror det er fle­re ak­tø­rer in­nen OSV som kan va­ere med og flyt­te brik­ke­ne i off­shore­spil­let.

Fle­re uten­lands­ke

Behncke me­ner den sva­ke nors­ke kro­nen er den tred­je fak­to­ren som vil gjø­re 2019 til et år med høyt trans­ak­sjons­vo­lum.

– Den sva­ke nors­ke kro­nen vil også med­føre at vi vil se trans­ak­sjo­ner som går over lande­gren­se­ne, ek­sem­pel­vis tror vi det sa­er­lig blir til­fel­let in­nen far­ma­si.

På slut­ten av 2017 hjalp DNB Mar­kets

til da Wil­son The­ra­peu­tics ble børs­no­tert i Sve­ri­ge. Og i fjor var sam­me råd­gi­ver med da svens­ke Wil­son ble kjøpt opp av ame­ri­kans­ke Alexion.

– Det er fle­re M&A-kan­di­da­ter i den

sfa­eren i Nor­den, der det er gode forsk­nings­mil­jø­er og man­ge spe­sia­li­sert. For å kom­me ut i et bredt ame­ri­kansk mar­ked, tren­ger de li­ke­vel hjelp av stør­re ak­tø­rer, sier Behncke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.