DNO vant kam­pen om Faroe

OLJE: Nå som DNO har over 50 pro­sent av ak­sje­ne i Faroe Pe­tro­le­um og Faroe-sty­ret har gitt opp kam­pen, vil Bi­jan Mossa­var-Rah­mani raskt få to­tal kon­troll, iføl­ge Dans­ke Bank. Blir Hel­ge Ham­mer DNOs Nor­ges-sjef?

Finansavisen - - DNOS BUD PÅ FAROE PETROLEUM - „„CHRISTER TEIGEN [email protected]­nans­avi­sen.no

En ni må­ne­ders lang kamp, in­klu­dert en uvan­lig hard ord­krig mel­lom sty­re­ne, er over. Tirs­dag etter­mid­dag økte DNO bu­det på Faroe Pe­tro­le­um fra 1,53 pund til 1,60 pund pr. ak­sje, og ons­dag mor­gen kun­ne DNO mel­de at sel­ska­pet had­de 52,44 pro­sent av ak­sje­ne i det bri­tis­ke olje­sel­ska­pet. Bu­det verd­set­ter Faroe til rundt 7 mil­li­ar­der kro­ner – nes­ten halv­par­ten av DNOs børs­ver­di.

Kort tid etter mel­der Faroe­sty­ret, som har kjem­pet en inn­bitt kamp mot DNO og har an­be­falt sine ak­sjo­na­erer om å ikke å sel­ge, at det an­be­fa­ler eier­ne å ak­sep­te­re bu­det til tross for at de me­ner bu­det ikke re­pre­sen­te­rer en «fair» ver­di av sel­ska­pet. Sty­ret inn­ser at DNO nå vil «få kon­troll» over Faroe, og sty­rets med­lem­mer vil selv sel­ge sine egne ak­sjer. Sty­ret gir et sis­te spark ved å skri­ve at DNO har skapt be­ty­de­lig usik­ker­het for sel­ska­pets mi­no­ri­tets­ak­sjo­na­erer helt si­den de kom inn på ei­er­si­den.

– Ir­ra­sjo­nelt å ikke sel­ge nå

Hvis DNO pas­se­rer 75 pro­sent av ak­sje­ne, vil de for­sø­ke å tvangs­ut­lø­se de res­te­ren­de eier­ne og ta sel­ska­pet av AIM-bør­sen i Lon­don.

– Det er vel ikke man­ge som ikke sel­ger, når sty­ret an­be­fa­ler å sel­ge. Jeg tror det er høy sann­syn­lig­het for at DNO snart får tett opp­un­der 100 pro­sent av ak­sje­ne. Det vil va­ere vel­dig ir­ra­sjo­nelt å ikke sel­ge Faroe-ak­sjer nå, sier ana­ly­ti­ker Chris­ti­an Ygge­seth i Dans­ke Bank Mar­kets.

Iføl­ge ham får Faroe-eier­ne godt be­talt for sine ak­sjer, sam­ti­dig som DNO gjør en «god deal» for­di Faroes ei­en­de­ler er «stra­te­gisk

vik­tig» for sel­ska­pet.

– Det­te blir et spen­nen­de sel­skap og et mer di­ver­si­fi­sert DNO er også et godt til­skudd til Oslo Børs, sier han.

Na­er 100 mill. fat i re­ser­ver

Med Faroe får DNO et lete­sel-

skap i en net­to kon­tant­po­si­sjon med be­ty­de­li­ge funn i por­te­føl­jen og der pro­duk­sjo­nen er i kraf­tig vekst. Etter ak­ti­vat­rans­ak­sjo­nen i de­sem­ber med Equi­nor, som DNO for­øv­rig var imot, guidet Faroe en pro­duk­sjon i 2019 på mel­lom 18.000 og 22.000 olje­ekvi­va­len­ter. Før trans­ak­sjo­nen med Equi­nor, es­ti­mer­te de re­ser­ve­ne til 98 mil­lio­ner fat olje­ekvi­va­len­ter, der 79 pro­sent var olje.

En graf fra sis­te pre­sen­ta­sjon in­di­ke­rer at den ek­sis­te­ren­de por­te­føl­jen av felt i pro­duk­sjon,

funn og lete­li­sen­ser kan gjø­re at sel­ska­pet i 2025 pro­du­se­rer rundt 90.000 fat pr. dag. I førs­te halv­år 2018 fikk Faroe et re­sul­tat etter skatt på 42,2 mil­lio­ner pund, men der om­trent halv­par­ten av re­sul­ta­tet skyld­tes ned­salg på Fen­ja-fel­tet.

– For­sø­ker sitt bes­te

Et usik­ker­hets­mo­ment er om den ni må­ne­der lan­ge ord­kri­gen mel­lom de to sel­ska­pe­ne vil få kon­se­kven­ser når Faroe-an­sat­te skal be­gyn­ne å job­be for DNO.

– Det er vik­tig for DNO at de be­hol­der en del av kjerne­kom­pe­tan­sen i Faroe, spe­si­elt for de ope­rer­te fel­te­ne sine. Det blir spen­nen­de å se hvor­vidt den ope­ra­sjo­nel­le sta­ben vil va­ere med vi­de­re, sier Ygge­seth og nev­ner Faroes Nor­ges-sjef og drifts­di­rek­tør Hel­ge Ham­mer.

Hvis han blir med vi­de­re, vil tro­lig man­ge an­se det som na­tur­lig at Ham­mer over­tar rol­len som adm. di­rek­tør i DNO Nor­ge fra Ør­jan Gjer­de. Ham­mer svar­te ikke på spørs­må­let fra Fi­nans­avi­sen ons­dag om han reg­ner med å bli med vi­de­re med DNO som ei­er.

– Selv om det har va­ert dritts­len­ging, har det jo va­ert på et slags pro­fe­sjo­nelt nivå fra beg­ge si­der. Sty­ret og le­del­sen i beg­ge sel­ska­per har gjort job­ben sin og for­søkt å gjø­re det bes­te for sine ei­ere, sier Ygge­seth.

Foto: Ge­el­muy­deN Kie­se

BlIR HaN mED VI­DE­RE? Hel­ge Ham­mer, Nor­ges-sjef og drifts­di­rek­tør i Faroe Pe­tro­le­um.

FOtO: eI­vIND YGGe­SetH

FÅR KON­TROLL: Styre­le­der Bi­jan mossa­var-rah­mani (t.v.) og adm. di­rek­tør Bjørn Da­le i DNO ser ut til å lyk­kes med bu­det på Faroe Pe­tro­le­um.

FOtO: IváN Kver­me

TAP­TE KAM­PEN: Sty­ret og le­del­sen i Faroe Pe­tro­le­um har job­bet for å ikke bli kjøpt opp av DNO. Her ved sel­ska­pets kon­sern­sjef, Gra­ham Stew­art.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.