Ki­na trap­per opp sol­sat­sin­gen

IN­DU­STRI: Ki­na vil star­te byg­gin­gen av vind og sol­par­ker uten stat­lig støt­te. – Det bør gi støt­te til si­li­sium­pri­sen, iføl­ge ana­ly­ti­ker.

Finansavisen - - KINA SATSER FORNYBART IGJEN - „„SI­GURD SVEEN si­[email protected]­nans­avi­sen.no

Ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter send­te sjokk­bøl­ger gjen­nom sol­energi­mar­ke­det da de i juni i fjor be­slut­tet kraf­ti­ge kutt i støt­ten. Må­let var å få kon­troll med den eks­plo­si­ve veks­ten i byg­gin­gen av sol­par­ker. Sam­me dag som ny­he­ten kom, falt fle­re av de størs­te ki­ne­sis­ke sol­energi­ak­sje­ne med mel­lom 10 og 15 pro­sent.

REC Si­li­con-ak­sjen ble også

ram­met, men ned­tu­ren ble be­gren­set til 4,6 pro­sent. De kom­men­de må­ne­de­ne stup­te imid­ler­tid ak­sjen nes­ten 60 pro­sent.

Noe av det­te ble re­ver­sert da det i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber kom ryk­ter fra Ki­na om at det igjen skul­le byg­ges fle­re sol­par­ker. Det før­te til at REC-ak­sjen gjor­de et hopp på hele 32 pro­sent til 0,85 kro­ne i lø­pet av da­gen.

Ons­dag var det også bra fart i en rek­ke so­l­ak­sjer, om enn ikke i REC Si­li­con. Da kom nem­lig en mel­ding om at Ki­na skal star­te byg­gin­gen av fle­re pi­lot­pro­sjek­ter in­nen sol- og vind­kraft. Dis­se pro­sjek­te­ne vil ikke få øko­no­misk støt­te, og pri­sen på den­ne rene kraf­ten vil va­ere la­ve­re enn kraf­ten fra lan­dets man­ge kull­kraft­verk.

Støt­te til si­li­sium­pri­sen

– Økt byg­ging av sol­par­ker uten sub­si­di­er i Ki­na vil ska­pe mer ba­ere­kraf­tig, lang­sik­tig etter­spør­sel for ak­tø­re­ne i hele den­ne verdi­kje­den, hev­der ana­ly­ti­ker Ja­mes Evans i Bloom­berg In­tel­li­gen­ce til Bloom­berg.

– Den­ne ny­he­ten øker hå­pet om at etter­spør­se­len i Ki­na vil bed­re seg. Vi har tid­li­ge­re hørt lig­nen­de in­di­ka­sjo­ner fra in­du­stri­en, og det­te bør gi støt­te til si­li­sium­pri­sen

og Wack­er Che­mie, sier Bank­haus Lam­pe-ana­ly­ti­ker Kar­s­ten Ilt­gen.

Tys­ke Wack­er Che­mie, som er ver­dens nest størs­te si­li­sium­pro­du­sent til sol­energi­bran­sjen, var ons­dag på det mes­te opp 10 pro­sent på Frank­furt-bør­sen. For REC Si­li­con gikk det ikke like bra. Ak­sjen falt nye 1,8 pro­sent til 0,67 kro­ner.

PV In­sights kom ons­dag med sin ukent­li­ge opp­da­te­ring som vis­te at si­li­sium­pri­sen falt nye 2,7 pro­sent til 9,01 dol­lar pr. kilo. Det­te er langt un­der de f les­te si­li­sium­pro­du­sen­te­nes kon­tant­kost­nad. I mai i fjor, før Ki­na stram­met til, lå si­li­sium­pri­sen på over 15 dol­lar pr. kilo.

FOTO: NTB SCANPIX

SAT­SER IGJEN: Ki­na skal få fart på byg­gin­gen av vind- og sol­par­ker uten sub­si­di­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.