Tri­ves best i ku­lis­se­ne

Tom Ha­gen (68) byg­get seg først opp i eien­dom, før de vir­ke­lig sto­re pen­ge­ne kom gjen­nom kraft­han­del.

Finansavisen - - KIDNAPPINGSSAKEN - „„GARD SETSAAS [email protected]­nans­avi­sen.no

Iføl­ge Ka­pi­tals be­reg­nin­ger had­de Tom Ha­gen en re­ell for­mue på 1,7 mil­li­ar­der kro­ner i fjor, som plas­ser­te ham på 172. plass på lis­ten over Nor­ges ri­kes­te.

Ha­gen er ikke av ty­pen som ber om mye tale­tid i me­die­ne, men skal ha nik­ket be­kref­ten­de til be­lø­pet da han fikk det frem­lagt.

Mel­lom­mann i na­er­mil­jø­et

Al­le­re­de i 1999 om­tal­te Fi­nans­avi­sen Ha­gen som «Lø­ren­skogs sto­re sønn», mye på grunn av rol­len som mel­lom­mann for Co­ca-Cola og den lo­ka­le bon­den Kris­ti­an Robs­rud. Ha­gen sør­get for at drikke­vare­kon­ser­net fikk byg­ge sin enor­me fab­rikk på Robs­ruds 134 mål sto­re tomt, og tjen­te en god slump pen­ger på det.

Noen år se­ne­re gjen­tok duo­en suk­ses­sen på en an­nen del av eien­dom­men, der Pos­ten nå har et an­legg som er enda stør­re.

Iføl­ge Ro­me­ri­kes Blad var det Ha­gen selv som kon­tak­tet kom­mu­nen om Pos­tens in­ter­es­se for om­rå­det. Både Ha­gen og hans kone er opp­rin­ne­lig fra Hade­land, men har bodd på Fjell­ha­mar i Lø­ren­skog si­den 1982.

Kule­løy­pe på Kvit­fjell

Før Co­ca-Cola-dea­len ble gjort i 1997, holdt han imid­ler­tid på å gå sla­låm­støv­le­ne av seg på Kvit­fjell. Den tid­li­ge­re bygge­le­de­ren had­de sat­set stort på tu­ris­me etter Lil­le­ham­mer-OL, men mar­ke­det kol­lap­set, og skul­le ta lang tid før hytte­kjø­per­ne duk­ket opp. Sam­ti­dig slet han med la­ber etter­spør­sel etter sine tom­ter og na­e­rings­lo­ka­ler i Lø­ren­skog-om­rå­det.

Fab­rikk­ut­byg­gin­gen skul­le få Ha­gen på rett kjøl igjen. Sam­ti­dig var det du­ket for en kraf­tig opp­gangs­kon­junk­tur i eien­dom. I fjor ble ver­di­ene i Ha­gens Kvit­fjell-por­te­føl­je an­slått til drøyt 390 mil­lio­ner kro­ner.

1 mil­li­ard på kraft­salg

Ha­gen har sam­let sitt for­ret­nings- imperium i kon­ser­net Hol­ding 2. Der lig­ger di­ver­se hel­eide ei­en­doms­sel­ska­per, men det er 70-pro­sents­an­de­len i sel­ska­pet El­kraft som er den vir­ke­lig sto­re pos­ten. Ka­pi­tal an­slår ver­di­en av den­ne til 1.055 mil­lio­ner kro­ner.

Ha­gen var en av grün­der­ne i sel­ska­pet i 1991. I fjor om­sat­te El­kraft strøm til nor­dis­ke be­drifts­kun­der for 2,3 mil­li­ar­der kro­ner, og satt igjen med et over­skudd på 110 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge Ro­me­ri­kes Blad.

FoTo: Ei­viNd YggE­SETH

MILLIARDAER: iføl­ge Ka­pi­tals 400-lis­te had­de Tom Ha­gen en re­ell for­mue på 1,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.