Po­li­ti­et ad­va­rer and­re for­muen­de

Finansavisen - - KIDNAPPINGSSAKEN -

li­ti­et spørs­mål om ri­si­ko­en for at and­re vel­stå­en­de og de­res fa­mi­li­er i Nor­ge kan va­ere ut­satt.

«Det er vur­dert og det er sendt ut en vars­ling til de øv­ri­ge po­liti­dis­trik­te­ne i Nor­ge rundt det te­ma­et, og det er også et tema fra tid­li­ge­re», ut­tal­te po­liti­in­spek­tør Tom­my Brøsk i Øst po­liti­dis­trikt, iføl­ge Af­ten­pos­ten.

Uvirkelig

Svein Hol­den er bi­stands­ad­vo­kat for Tom Ha­gen og fa­mi­li­en, og han for­tel­ler at fa­mi­li­en ikke har fått noen for­vars­ler i for­kant av kid­nap­pin­gen.

– Har de følt seg over­vå­ket el­ler på an­nen måte fått in­di­ka­sjo­ner på at noe kun­ne skje?

– Ikke noe man kan set­te i for­bin­del­se til hen­del­sen, sier Hol­den.

– Men har de følt at de har va­ert i en ut­satt po­si­sjon, sa­er­lig med tan­ke på det øko­no­mis­ke?

– Ikke ut­satt med hen­syn til hva som fak­tisk har skjedd, det­te er helt uvirkelig.

– Er det noen spe­si­el­le hen­del­ser el­ler re­la­sjo­ner i for­bin­del­se med Ha­gens for­ret­nings­virk­som­het som kan knyt­tes til kid­nap­pin­gen?

– Det er vans­ke­lig å si, men Ha­gen har etter bes­te evne gått gjen­nom sitt liv og gitt po­li­ti­et all in­for­ma­sjon. Og så ser vi jo at po­li­ti­et ut fra hva de sier nå ikke ser noen an­nen for­bin­del­se enn et rent øko­no­misk mo­tiv. Fa­mi­li­en har ikke et an­net al­ter­na­tiv som de opp­fat­ter som mer sann­syn­lig enn det, sier bi­stands­ad­vo­ka­ten.

Re­la­tivt ukjent milliardaer

Fore­lø­pig er det ikke blitt be­talt løse­pen­ger, og po­li­ti­et har gitt kla­re råd til fa­mi­li­en om at de hel­ler ikke bør etter­kom­me kra­ve­ne.

– Fa­mi­li­en må ta stil­ling til om et slikt krav skal be­ta­les el­ler ikke, men i den­ne for­bin­del­se har fa­mi­li­en mot­tatt om­fat­ten­de vei­led­ning fra de fag­mil­jø­er i po­li­ti­et som har best kom­pe­tan­se på det­te og når rå­det der­fra er så­pass en­ty­dig er det vans­ke­lig, om ikke umu­lig, for fa­mi­li­en å ikke føl­ge det, for­kla­rer Hol­den.

– Ha­gen har holdt en lav pro­fil i me­die­ne, har det va­ert be­visst for å unn­gå sa­ker som det­te?

– Sa­ker som det­te har Ha­gen ald­ri tenkt skul­le va­ere mu­lig, sier han.

Un­der en presse­kon­fe­ran­se ons­dag sa po­li­ti­et at det er fle­re tegn på at pro­fe­sjo­nel­le står bak bort­fø­rin­gen. Den­ne opp­fat­nin­gen de­ler bi­stands­ad­vo­ka­ten.

– Ut fra slik jeg opp­fat­ter hen­del­ses­for­lø­pet er jeg enig med po­li­ti­et om at det er fle­re ele­men­ter som frem­står med høy grad av pro­fe­sjo­na­li­tet, me­ner Hol­den.

FoTo: NTB SCANPIX

sier at Tom Ha­gen etter bes­te evne har gått gjen­nom sitt liv og gitt po­li­ti­et all in­for­ma­sjon.

FoTo: PrI­vAT

BORT­FØRT: Po­li­ti­et har i fle­re uker etter­fors­ket en sak der An­ne-Eli­sa­beth Ha­gen an­tas å ha blitt kid­nap­pet fra sitt hjem i Lø­ren­skog. Bil­det er pub­li­sert av po­li­ti­et med god­kjen­ning av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.