Pa­re­to ser sta­dig la­ve­re ri­si­ko SAS hen­ter ny IR-sjef

Finansavisen - - STABENFELDT 2017/ 18 - TdN di­rekT Fa

Pa­re­to Secu­ri­ties ned­jus­te­rer kurs­må­let for Nor­we­gi­an-ak­sjen fra 350 til 330 kro­ner og gjen­tar kjøps­an­be­fa­lin­gen.

Meglerhuset har ned­jus­tert sine es­ti­ma­ter i etter­kant av sva­ke tra­fikk­tall fra sel­ska­pet og va­lu­ta­ef­fek­ter.

Nor­we­gi­an-caset til Pa­re­to får sta­dig la­ve­re ri­si­ko etter­som eks­pan­de­rin­gen fla­ter ut, med 2019–2020 som es­ti­me­res å gi bed­re­de kost­na­der og re­du­sert yield­press da veks­ten av­tar.

Meglerhuset ven­ter at Nor­we­gi­an vil sel­ge Air­bus A320­neo- og de ut­fa­se­de Boeing 737-800 NG-fly­ene, som de me­ner bur­de fri­gi lik­vi­di­tet og re­du­se­re gi­rin­gen. SAS har ut­nevnt Michel Fisch­ier til ny sjef for in­ves­tor­kon­takt (IR), mel­der fly­sel­ska­pet.

Han hen­tes fra det svens­ke fi­nans­sel­ska­pet Ho­ist Fi­nan­ce, der han har va­ert IR-sjef si­den 2016.

Til­tre­del­se er satt til 14. ja­nu­ar. Fisch­ier er­stat­ter da fun­ge­ren­de IR-le­der hos SAS, Mag­nus Hurst.

FOtO: blOOMberg

Ven­teS Å FLY HØY­eRe:Nor­we­gi­an-ak­sjen falt tors­dag 3,3 pro­sent til 172,05 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.