Le­ser­ne svik­ter

Kul­tur: Bokklub­ber for hes­te- og fot­ball­in­ter­es­ser­te barn er ikke hva de en gang var. Om­set­nin­gen i for­la­get Sta­ben­feldt fort­sat­te å syn­ke i 2017/18.

Finansavisen - - STABENFELDT 2017/ 18 - „„Le­na S. FaLck le­[email protected]­nans­avi­sen.no

Sta­ben­FeLdt

Sta­ben­feldt har i 37 år sendt ut må­ned­li­ge bok­pak­ker til lese­gla­de nors­ke barn. Så sent som i 2013 ge­ne­rer­te den­ne virk­som­he­ten en om­set­ning på 105 mil­lio­ner kro­ner, og Sta­ben­feldt satt igjen med et re­sul­tat på 18,5 mil­lio­ner kro­ner. Det plas­ser­te det Stav­an­ger­ba­ser­te sel­ska­pet blant lan­dets ti mest lønn­som­me for­lag.

«Inn­hol­det i din smar­te pak­ke er ut­for­met og kva­li­tets­sik­ret av pe­da­gog og for­fat­ter, re­dak­tør og de­sig­ner, og det er gøy, gøy, gøy» skri­ver Sta­ben­feldt på sin hjemme­side. Men ut­vik­lin­gen de sis­te fem åre­ne kan tyde på at nors­ke barn ikke len­ger sy­nes at det er like gøy å mot­ta bok­pak­ke­ne.

Om­set­nin­gen end­te på 42 mil­lio­ner kro­ner i regn­skaps­året som ble av­slut­tet 31. au­gust i fjor. Det er en svikt på 14,5 pro­sent fra året før, og hele 60 pro­sent la­ve­re enn topp­året 2013. Sam­ti­dig sank re­sul­ta­tet med rundt 4 mil­lio­ner kro­ner til 724.000 kro­ner i 2017/18.

Hest og fot­ball

Sta­ben­feldt re­pre­sen­te­rer bok­klub­be­ne Pen­ny & Fri­ends (for heste­in­ter­es­ser­te), Kick­erz (for fot­ball­in­ter­es­ser­te) og Girl:It (uli­ke te­ma­er som unge jen­ter in­ter­es­se­rer seg for).

For åtte år si­den fikk Fi­nans­avi­sen opp­lyst at Sta­ben­feldt had­de rundt 35.000 med­lem­mer for­delt på de tre bok­klub­be­ne. Adm. di­rek­tør Jen­ny Mal­m­qvist i Sta­ben­feldt be­svar­te ikke Fi­nans­avi­sens hen­ven­del­ser, men om­set­nin­gen har sun­ket med 43 pro­sent si­den 2011. Det er der­for na­er­lig­gen­de Drifts­inn­tek­ter 41,8 48,9 Drifts­re­sul­tat 0,7 4,6 Re­sul­tat før skatt 0,7 4,6 Års­re­sul­tat 0,5 3,5 *Av­vi­ken­de regn­skaps­år, 01.09-31.08 Grunn­lagt som tryk­ke­ri i Stav­an­ger i 1913.

Har sendt ut må­ned­li­ge bok­pak­ker til nors­ke barn si­den 1982. Re­pre­sen­te­rer i dag bok­klub­be­ne Pen­ny & Fri­ends (heste­in­ter­es­se), Kick­erz (fot­ball) og Girl:It (for jen­ter). Har si­den 2001 va­ert eid av svens­ke Cy­donia Devel­op­ment.

å anta at også an­tall med­lem­mer har sun­ket be­trak­te­lig.

Sta­ben­feldt har si­den 2001 va­ert eid av svens­ke Cy­donia Devel­op­ment Group, og Sta­ben­feldt­for­la­gets bok­pak­ker til­bys også i Sve­ri­ge og Fin­land.

FOtO: Sta­beN­Feldt

HeSt OG FOt­baLL: Om­set­nin­gen i Sta­ben­feldt har sun­ket med 60 pro­sent i Nor­ge si­den topp­året 2012/13. Sel­ska­pet til­byr bokklub­ber for hes­te- og for­ball­in­ter­es­ser­te barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.